Útoky na železniční dopravu v Protektorátu Čechy a Morava

Autor: Vojtěch Šír | Datum: 1. 10. 2015
Železnice má v moderním hospodářství významnou úlohu, nejinak tomu bylo v první Československé republice a následně v Protektorátu Čechy a Morava, což byla oblast s jednou z nejhustších železničních sítí v Evropě. Železniční doprava byla v té době nezastupitelná, mnohem důležitější než doprava silniční. Jakékoli narušení chodu železnice mělo závažné hospodářské důsledky, jejich zvýšené ohrožení pak vázalo značné kapacity okupačních sil. I v protektorátu tak železnice byly jedním z terčů odboje, i když ve větší míře až v závěrečné fázi války a v intenzitě nesrovnatelné třeba s okupovaným územím SSSR. Přesto útoky na železnice nebyly od poloviny roku 1944 zanedbatelné a od konce tohoto roku již byly na denním pořádku. Podobně jako v jiných okupovaných zemích intenzita partyzánské odbojové činnosti rostla s přibližující se frontou.

Ztráty železnic po mnichovské dohodě

Mnichovská dohoda neznamenala pro ČSR jen odstoupení území, ale i obrovské hospodářské ztráty. Nejenže na odstoupeném území zůstala značná část průmyslových kapacit, ale Němci si vymínili, že v patřičném poměru jim bude předáno i veškeré mobilní vybavení (a také část zlatých rezerv). Týkalo se to i železnic. Většina železničního vozového parku byla z pohraničního území v září 1938 evakuována do vnitrozemí a nádraží zůstala opuštěna.


Zcela opuštěné nádraží v Liberci (Reichenberg) v říjnu 1938 po mnichovské dohodě. Veškerý vozový park byl odvezen do vnitrozemí.
(foto: Von der SdP zur NSDAP, Karlsbad-Drahowitz 1939)

Během října a listopadu 1938 probíhala s Německem jednání o rozdělení vozového parku. Podle dohody uzavřené v listopadu 1938 musely nakonec Československé státní dráhy Německu odevzdat:
 • 877 lokomotiv
 • 138 kolejových motorových vozů se 158 přívěsnými vozy
 • 117 čtyřosých služebních a osobních vozů
 • 2 160 dvou a tříosých služebních a osobních vozů
 • 23 500 nákladních vozů, z toho třetina s průběžnou brzdou, ostatní s brzdovým potrubím a s ruční brzdou
 • průměrné stáří předaných vozidel muselo odpovídat průměrnému stáří všech vozidel ČSD
 • zařízení výtopen a dílen odvezené v září 1938 

Železnice po okupaci

Po okupaci zbytku českých zemí v březnu 1939 se Československé státní dráhy změnily na Českomoravské dráhy (ČMD, Böhmisch-Mährische Bahn - B.M.B.) a byly fakticky podřízeny Německým říšským drahám (Deutsche Reichsbahn).


Protektorátní železniční síť (klikni pro zvětšení)

Stejně jako v jiných odvětvích i na železnici se část zaměstnanců zapojila do odboje. Železnice byly dobrým prostředkem pro rozšiřování zpráv a zejména pro ilegální převoz osob - i do zahraničí. Železničáři zajišťovali v roce 1939 převoz osob do Polska, po jeho obsazení pak přes Slovensko a Maďarsko do Jugoslávie.

Sabotáže na železnici se objevovaly nejprve sporadicky. Šlo zejména o přeřezávání brzdových hadic, poškozování ložisek a různého železničního zařízení. Přímé útoky na železnice byly v prvním období okupace naprosto výjimečné. Sabotáže a útoky na železnice se časově dají rozdělit do dvou období:

 • 1939 - polovina 1944: v této době šlo hlavně o sabotáže na vybavení a technice. Přímé útoky na tratě formou pokládání náloží jsou zcela výjimečné
 • polovina 1944 - konec války: s rostoucí intenzitou partyzánské činnosti se zvyšuje počet přímých útoků na železnice - nálože na tratích a mostech, mechanické poškození kolejnic, přímé přepady vlaků. Nejprve hlavně na Moravě, následně i ve východních Čechách. Od konce roku 1944 jsou již útoky na denním pořádku, v dubnu 1945 jde již o několik útoků každý den.

Sabotáže na železnici v letech 1939-1943

V první fázi šlo zejména o různé těžko postižitelné formy „poškozování válečného úsilí“ - záměrné záměny nálepek s místem určení, „pečlivé“ mazání ložisek, poškozování převáženého nákladu apod. Po německém útoku na SSSR počet sabotáží na území protektorátu rostl, na železnici se projevoval zejména přeřezáváním brzdových hadic. Po příchodu Reinharda Heydricha do protektorátu se boj proti sabotérům výrazně zintenzivnil a všechna podezření na sabotáž se začala mnohem pečlivěji dokumentovat.

Velitel bezpečnostní policie a SD v protektorátu SS-Standartenführer Horst Böhme podával 11. listopadu 1941 Heydrichovi zprávu s přehledem sabotáží za měsíc říjen. K železnicím v ní uvedl:

Poměrně značný počet poškozování brzdových hadic se zdá být v protikladu k polevování sabotáží vůči velkým objektům. ... Rozsudky stanného soudu měly asi za následek, že okruh sabotérů zvolil nejrychlejší a nejsnáze proveditelný způsob sabotáží.

Začlenění protektorátního četnictva k ochraně železnic se projevilo velmi příznivě. V mnoha případech je nyní možno zjišťovat alespoň místo a dobu poškození hadic, protože úředníci četnictva na každém nádraží projevují největší zájem o zjištění, zda tam nedojely již poškozené brzdové hadice. Takovým zjišťováním se cesta mezi místem činu a zjištěním sabotáže podstatně zkracuje.

Tato ochrana se však může projevit pozitivně také se zřetelem na jiné případy sabotáží, poněvadž většina sabotáží byla páchána na železničním zboží v době jeho přepravy. Případy sabotáží vyskytnuvších se v obvodu ČMD představují 88 % všech případů sabotáží.

Počty sabotáží na železnici za říjen 1941 v téže zprávě Böhme vyčíslil následovně:

Poškození brzdových hadic
Čechy
46
Z toho v obvodech oberlandrátů
Praha 15
Kolín 2
Budějovice 1
Hradec Králové 1
Kladno 6
Pardubice 16
Klatovy 1
Plzeň 3
Morava
190
Z toho v obvodech oberlandrátů:
Brno 24
Moravská Ostrava 94
Jihlava 6
Zlín 20
Olomouc 46


Celkem  236
Poškození železničního zařízení (písek v ložiscích, poškození zámků atd.)
Čechy  8
Z toho v obvodech oberlandrátů:
Praha
3
Kladno 2
Budějovice 1
Pardubice 1
Morava
6
Z toho v obvodech oberlandrátů:   
Olomouc 4
Zlín 1
Moravská Ostrava 1


Celkem  14

Heydrichova ofenzíva proti odboji a sabotážím slavila dočasný úspěch, počty sabotáží od konce roku 1941 částečně poklesly. Sabotáže na železnici v jarních měsících roku 1942 německé bezpečnostní orgány vyčíslovaly:

Požáry vagónů
případů
 
únor 1942
0
 
březen 1942
4
 
duben 1942
9
 
květen 1942
29
 
Přeřezávání brzdových hadic
únor 1942
14
 
březen 1942
21
 
duben 1942
10
celkem 22 ks
květen 1942
6
celkem 12 ks
Ničení telefonního vedení   
únor 1942
1
 
březen 1942
 
duben 1942
6
 
květen 1942
4

Útoky na zabezpečovací zařízení
únor 1942
-
 
březen 1942
-
 
duben 1942
1
11. 4. nádr. Frýdlant - přeřezány dráty k návěštím
květen 1942
-
 
Sypání cizích těles do osových ložisek
únor 1942
-
 
březen 1942
-
 
duben 1942
1

květen 1942
1
2. 5. nádr. Lysá nad Labem - u 14 vozů transportu Wehrmachtu W 90427 zjištěn písek v ložiscích
Útoky na jedoucí vlaky
únor 1942
-
 
březen 1942
-
 
duben 1942
2
28. 4. trať Beroun - Rakovník, pražce na kolejišti
29. 4. trať Zbečno - Nová Huť (Nižbor), pražce na kolejišti
květen 1942
2
17. 5. trať Mor. Ostrava - Frýdek, 4 pražce položeny na trať jako překážka
23. 5. nádr. Čelákovice, atentát výbušninou na os. vlak 817
Útoky na drážní těleso
únor 1942
-
 
březen 1942
-
 
duben 1942
-
 
květen 1942
1
28. 5. trať Litovel - Senice na Hané, nález ručního granátu systému Škoda na mostě u km 0,89

Přímé útoky na železnice

Přímé útoky na železniční tratě byly prováděny různými způsoby, cílem bylo většinou způsobit vykolejení vlaku. Šlo zejména o:

 • položené překážky na tratích (např. telegrafní sloupy, kmeny stromů, pražce, kameny apod.)
 • rozmontované nebo uvolněné kolejnice
 • mechanicky poškozené kolejnice
 • tratě nebo železniční mosty vyhozené trhavinovými náložemi
 • tratě nebo železniční mosty vyhozené trhavinovými náložemi v okamžiku průjezdu vlaku
 • přímé ozbrojené útoky na vlaky

Přímé útoky na železnici byly v prvním období protektorátu ojedinělé. Zesílily až s rozvinutím partyzánského hnutí od poloviny roku 1944. Od konce roku 1944 již byly na denním pořádku.

První pokusy o přímé útoky na vlak jsou zdokumentovány již z podzimu 1939 v Brně, nezpůsobily tehdy ale žádné větší škody. V období 1939-1942 se vyskytly i případy položení různých překážek na trať. Na Příbramsku se v srpnu 1943 objevily tři případy diverze na železnici provedené komunistickou sabotážní skupinou Srp a kladivo. Situační zpráva gestapa za měsíc srpen 1943 shrnovala:

V rozmezí období, o němž je podávána zpráva, byly zaznamenány tři případy sabotáže na železnici, jimž je nutno přikládat větší význam. Dne 5. 8. 1943 byly na trati Příbram-Zdice na jedné zatáčce vyšroubovány některé šrouby z pražců a uvolněny tak, že lokomotiva vyskočila z kolejí.

Dne 8. 8. 1943 byl způsoben úklad třaskavinou na železniční trať Praha-Beroun poblíž stanice Srbsko. Z dvojic kolejí obou směrů jízdy byly třaskavinou vytrhány kusy, takže provoz musel být přechodně přerušen.

Dne 26. 8. 1943 bylo na trati Milín-Tochovice u obce Ostrov vyšroubováno 15 šroubů z pražců a dalších 30 bylo uvolněno, kromě toho bylo na stejném místě vyšroubováno 9 svorkovnic a 21 uvolněno. V předpokládaném období činu projelo místem sabotáže 8 vlaků, aniž byly poškozeny. Osobní škody v žádném případě nevznikly.

... Při aktech sabotáže dne 5. 8. a 26. 8. 1943 byly přípravné práce provedeny z hlediska technického naprosto nedostatečně, pročež také nevznikla žádná větší škoda osobní ani materiálová. Šetření za účelem dopadení pachatelů jsou slibná.

Sabotáže na železnici byly trestány smrtí:


Výstraha protektorátního ministerstva vnitra z roku 1939


První úspěšný útok trhavinovou náloží na projíždějící vlak

K prvnímu skutečně úspěšnému útoku trhavinovou náloží na projíždějící vlak v protektorátu došlo v noci z 31. srpna na 1. září 1943 na trati mezi Lískovcem a Frýdkem-Místkem. Velitel bezpečnostní policie a SD v protektorátu SS-Standartenführer Erwin Weinmann o tomto útoku K. H. Frankovi hlásil:

Dne 1. 9. 1943 v 1.06 hodin byl na železniční trati Frýdek-Moravská Ostrava mezi Lískovcem a Frýdkem na 18/1 km proveden útok trhavinami na nákladní vlak č. 8257. Lokomotiva nákladního vlaku byla těžce poškozena a 8 vagónů vykolejilo. Z vlakového personálu byli těžce zraněni čtyři muži. Výbuchem trhavinové nálože umístěné pravděpodobně na kolejích bylo vytrženo asi 80 cm kolejnice. Nákladní doprava byla přerušena asi na 10-15 hodin. Osobní doprava byla udržována přestupováním.

Při podrobné prohlídce místa činu byly nalezeny jednotlivé železné úlomky, které pravděpodobně pocházejí z nouzově vyrobené nálože. Nálož, která byla podle ženijních zásad volně položena vedle kolejnice, vybuchla při projíždění lokomotivy. Kromě toho ležely na místě činu malé úlomky mulu, pravděpodobně sáčku, ve kterém byla třaskavina uložena. Útok byl proveden na jednokolejné trati, čímž byla přerušena doprava.

Doprava byla obnovena 1. 9. 1943 pravidelným vlakem v 16.00 hodin.

Je pozoruhodné, že útok byl proveden na pravidelně projíždějící nákladní vlak. Ke zjištění pachatelů zatím chybějí dostatečné stopy. Je možné, že pachateli jsou členové sabotážní skupiny, která byla odhalena již před časem v souvislosti s podobným útokem a jejíž vedoucí činitelé nemohli být dosud zatčeni.

V pátrání se v tomto směru energicky pokračuje.


U Lískovce vykolejený vlak
(foto: B. Toman - J. Doležal, Nastal čas boje, Praha 1965)
Tento úspěšný útok provedla odbojová organizace „Bílá lvice“ složená z bývalých příslušníků čs. armády. Pětikilogramová nálož byla vyrobena z dynamitu. Akce v oblasti vzbudila rozruch a gestapo se snažilo původce vypátrat, to se mu však nepodařilo ani za pomoci nasazených konfidentů. Protože bylo potřeba obyvatelstvo zastrašit, tak bylo ze skupiny 30 osob zatčených již 6. srpna 1943 v souvislosti s jinou odbojovou činností vybráno pět mužů z okolních obcí pro exemplární potrestání ještě před dokončením šetření.

Dne 3. září 1943 po 15. hodině bylo těchto pět vybraných mužů - Zdeněk Žáček, Bohumil Janáček, Jan Ermis, Josef Lichnovský, Josef Drozd - poblíž místa činu oběšeno.
 

Pět mužů oběšených u Lískovce
(foto: B. Toman - J. Doležal, Nastal čas boje, Praha 1965)

Partyzánská ofenziva proti železnici a německá protiopatření

Ostraha železničních tratí byla za protektorátu zajišťována především silami Vládního vojska, četnictva a Ozbrojené stráže ochrany železnic (OSOŽ - Bahnschutz), která byla zřízena již za první republiky v roce 1937.


Ostraha železnic na jaře 1944.
žlutá - vládní vojsko, modrá - Bahnschutz, zelená - protektorátní četnictvo
Od poloviny roku 1944 v souvislosti se sílícím partyzánským hnutím začalo útoků na železnice přibývat. Německé bezpečnostní orgány musely na vzniklou situaci reagovat: v prostoru největšího počtu těchto útoků - tedy na Moravě - byl zřízen zvláštní inspektorát ostrahy tratí, podřízena mu byla oblast východně od trati Svitavy - Brno (včetně této trati).

Dne 3. února 1945 německý státní ministr pro Čechy a Moravu a vyšší velitel SS a police SS-Obergruppenführer K. H. Frank do funkce inspektora ostrahy tratí na Moravě (Inspekteur des Höheren SS und Polizeiführer für die Streckensicherung in Mähren - S.S.M.) jmenoval SS-Obersturmbannführera Lönholdta. Inspektor S.S.M. se sídlem v Olomouci byl Frankovi bezprostředně podřízen a disponoval mimořádnými pravomocemi. Byly mu takticky podřízeny všechny síly vyčleněné pro ostrahu železnic z řad armády, Waffen-SS, pořádkové policie, bezpečnostní policie, Volkssturmu a železniční stráže (Bahnschutz). Činnost měl koordinovat s velitelem 540. divize z.b.V. se sídlem v Brně (Generalleutnant Hans Windeck).

Začátkem března 1945 byl Lönholdt odvelen na frontu a na místo inspektora S.S.M. byl jmenován velitel 746. zemského střeleckého praporu (Landesschützenbataillon 746) v Uherském Hradišti major Ahlers. Ve zprávě K. H. Frankovi z 22. března 1945 si stěžoval na nedostatečnou součinnost velitele pořádkové policie na Moravě plukovníka policie Josefa Heischmanna, který prý vyjádřil „naprostý nezájem“ o ochranu železnic a Ahlers nabyl dojmu, že „plk. Heischmann ve mně vidí spíše majora a velitele praporu Wehrmachtu než státním ministrem pověřeného inspektora ostrahy tratí“. Německé orgány v té době již pod stupňujícími se útoky přestávaly zvládat situaci, železnice se navíc ocitly i pod útokem spojeneckých hloubkařů.

Pro ochranu vlaků a tratí byla zavedena některá zvláštní opatření:
 • v místech zvýšené partyzánské činnosti byla max. rychlost omezena na 30 km/h
 • před lokomotivami měly být připojeny alespoň dva zabezpečovací vagóny, aby v případě najetí na nálož nedošlo k poškození lokomotivy
 • do stanic umísťováni němečtí železničáři
 • do stanic byly umístěny hlídky Volkssturmu, které prováděly kontroly podél tratí

Hlídková činnost Volkssturmu nebyla úplně jednoduchou záležitostí, jak nasvědčuje hlášení mjr. Ahlerse:

 1945, 1.4. Uherské Hradiště

Stoupající množství sabotáží a vražedných přepadení stráží nasazených při zajišťování komunikací vyžaduje od všech strážních oddílů v nejbližší době zvláštní svědomitost při výkonu služby. Přiblížení fronty vyvolá v budoucnu ještě silnější vzplanutí činnosti band.

Dále uvádíme tři zvláště hrozivé příklady z činnosti band, které se přihodily během jednoho týdne:

1. Dne 24. 3. 1945 vykonával velitel roty Volkssturmu Gareiss kontrolu stráží na úseku Horní Lideč na trati Valašské Meziříčí - Klobouky. Gareiss jel toho dne po velmi frekventované silnici Lidečko - Lužná bez doprovodu. Kolem 11. hodiny byl Gareiss nalezen mezi Lidečkem a Lužnou mrtev. Mrtvola měla střelnou ránu v prsou a postřelení na levém spánku. Pistole a boty byly uloupeny.

2. Dne 24. 3. 1945 se vojáci Volkssturmu Mühlhaus a Prosser nevrátili z hlídky, která trvala od 21 do 24 hodin. V 0.30 hodin hlídka v síle 5 mužů nalezla oba vojáky Volkssturmu u km 37,00 zastřelené a oloupené. Na místě činu došlo k přestřelce.

3. Dne 31. 3. 1945 v 0.15 hod. došlo k přestřelce mezi bandity a hlídkou Volkssturmu v Ústí na trati Valašské Meziříčí - Vlárský průsmyk. Přitom byli 3 vojáci Volkssturmu těžce zraněni.

Ve všech třech případech pátrání nemělo valného úspěchu. Události jako takové nutí k okamžitým vhodným opatřením, která by zajistila při ochraně tratí zvýšenou bezpečnost nejen pro tratě, ale i pro strážní oddíly. Tato opatření musí být prováděna s ohledem na místní poměry a situaci. Musí být dosaženo za všech okolností toho, aby vojáci konali svou těžkou, odpovědnou službu se svědomitou pečlivostí a s největší možnou přizpůsobivostí a při využití všech bezpečnostních opatření...

Největší útok na železnici v českých zemích

K nejúspěšnějšímu partyzánskému útoku na železnici v protektorátu, který způsobil Němcům největší ztráty na životech, došlo 10. dubna 1945 na trati Brno - Jihlava na 195. kilometru na 38 metrů dlouhém železničním mostu u Helenína. Most byl vyhozen do povětří krátce před průjezdem vojenského transportu Wehrmachtu, lokomotiva a vagony se zřítily ze zničeného mostu. Akci provedla skupina Jermak. Podle hlášení jihlavského okresního hejtmana z 11. dubna bylo minimálně 51 mrtvých a 124 zraněných.

Dálnopis č. 227, 11.4.45 21,-
Německý státní ministr pro Čechy a Moravu, odd. I v Praze
Odvolání: Můj dálnopis z 10. dubna 1945

Na místě jsem zjistil toto: Detonace byla slyšet ve 23,40 na nádraží Jihlava. Vlak stál v Jihlavě. Ve 23,45 hod. jel (vlak č. 90190, transport wehrmachtu) na most. Hlídač závor před mostem, který tvrdí, že o detonaci nic neslyšel, byl gestapem zatčen. Detonaci ovšem slyšelo lokomotivní personál na nádraží Jihlava, wehrmacht i obyvatelstvo. Lokomotiva s tendrem napřed vjela dvěma vozy na most. Lokomotiva se převrhla a 2 vagony leží na náspu a částečně na lokomotivě. Třetí vagon spadl do řeky Jihlavy, stejně jako čtvrtý a pátý (hloubka řeky 2-2,5 m) leží převržené a naražené, šestý se zborcenou skříní na levém nábřeží, sedmý, osmý, devátý a desátý na této straně na novém skladišti, resp. na mostní konstrukci. 1 vagon částečně visí přes most, 2 vagony byly odtaženy. Podle dosavadních zjištění je 51 mrtvých, 124 zraněných. Záchranné práce byly ihned zahájeny za účasti wehrmachtu, Waffen-SS, Říšské pracovní služby, lazaretu a DRK [Německý červený kříž], ještě v noci zranění odvezeni do nemocnice. Vyprošťování mrtvých pokračuje ještě dnes... Aby mohla být trať co nejrychleji opět uvedena do provozu, bude vedle zničeného mostu postaven pomocný dřevěný most
...
Okresní hejtman, pod. Dr. Schepek

Hlášení mjr. Ahlerse pro K. H. Franka z následujícího dne počet obětí zvyšovalo na 65 mrtvých a 115 zraněných a informovalo o dalším podobném útoku na železničním mostu mezi Kralicemi a Rapoticemi:

Státní min. Praha, dálnopis č. 2326, 12/4 45, 00:45
Panu státnímu ministru Frankovi
Podle hlášení železničního ředitelství Brno:

1. Dne 10. 4. ve 23,48 hodin se na 38 m dlouhém železničním mostě u km 195,721 trati Brno-Jihlava zřítil vlak DG 90190 (vojenský vlak) včetně mostní konstrukce. Lokomotiva vykolejila, 5 vozů se zřítilo, na obou stranách vykolejilo a zůstalo viset po dvou vagonech. Dosud 65 mrtvých a 115 zraněných. Příčinou trhavinová nálož, pravděpodobně na základech mostu. Provoz přerušen asi na 14 dní. Osobní doprava udržována přestupováním, nákladní provoz až na další zastaven. Trať pro nedostatek personálu nestřežena.

2. Dne 11. 4. ve 1,20 hodin explodovala na železničním mostě mezi Kralicemi a Rapoticemi na trati Brno-Jihlava pod vlakem BDG 99918 výbušná nálož. Lokomotiva a 10 vagonů vykolejilo. 50 m kolejnic včetně pražců vyrváno. Mostní konstrukce se zřítila. Nákladní provoz zastaven, osobní provoz udržován přestupováním. Přerušení provozu asi na 14 dní.

Hlášení 1. a 2. jsou na sobě nezávislé případy.

Insp. ostrahy tratí na Moravě
Uh. Hradiště
pod. Ahlers, majorMost na trati Brno - Jihlava u Helenína zřícený po útoku 10. dubna 1945
(foto: B. Toman - J. Doležal, Nastal čas boje, Praha 1965)

Vlak zřícený z mostu u Helenína
(foto: Osvobození Československa Rudou armádou 1944/1945, Praha 1965)

Kvůli nesjízdnosti trati Brno-Jihlava byly vlaky do Jihlavy směrovány přes Tišnov, Nové Město na Moravě, Žďár a Německý Brod. O situaci na Českomoravské vrchovině, kde na jaře 1945 působilo několik partyzánských skupin, je možné si udělat obrázek podle těchto telegrafických záznamů tří stanic:

Nové Město na Moravě:
 • 6. dubna pod vlakem 907 vybuchla nálož. Stroj a jeden vůz vyšinuty, trať poškozena.
 • 16. dubna byla náloží pod vlakem 8707 vyhozena trať. Vyšinul stroj a 4 vozy.
 • 19. dubna 1945 došlo ve stanici ke střetu dvou strojních vlaků - vyčerpaní a opilí němečtí zaměstnanci
 • 20. dubna 1945 pod vlakem 7113 vybuchla nálož. Vyšinuty 2 stroje.
 • Před vlakem 904 u Radňovic vyhozena trať. Vlak měl postrk a sjel po spádu na porouchané místo. Převrátily se obě lokomotivy a 8 vozů bylo nakupeno na hromadu. Vlak byl obsazen Němci, kteří prchali před Rudou armádou. Skoro v tutéž dobu u Rovného najel vlak 8704 na nálož. Vyšinuly dva stroje a 5 vozů bylo rozbito.

Žďár na Moravě:
 • Začátkem měsíce prosince 1944 v tunelu u Borače vybuchla nálož pod vlakem 5881, topič byl vážně zraněn.
 • Ve výtopně ve Žďáru na Mor. byly 1. ledna 1945 poškozeny náložemi 4 stroje.
 • V březnu vyšinul mezi Sázavou-Velkou Losenicí a Přibyslaví na rozmontované kolejnici vlak 8706.
 • Mezi Sázavou-Velkou Losenicí a Žďárem n. M. zásahem partyzánů bylo způsobeno vyšinutí vlaku 8706. Lokomotivou a několika převrácenými vozy se zatarasila trať.
 • Mezi Radňovicemi a Slavkovicemi byl náloží vyhozen vlak s Němci; vyšinul stroj a 12 vozů.

Sázava-Velká Losenice:
 • 19. března 1945 vyšinul vlak 8706; rozmontovaná kolejnice
 • 19. března 1945 vyšinul vlak 7114; rozmontovaná kolejnice
 • 1. dubna 1945 vyšinul vlak 940; rozmontovaná kolejnice
 • 5. dubna 1945 vybuchla pod vlakem 945 nálož. Stroj a vozy poškozeny.
 • 16. dubna 1945 vybuchla pod vlakem 7101 nálož. Poškozeny stroj a vozy
 • 18. dubna 1945 vybuchla pod vlakem 8701 nálož. Stroj a vozy poškozeny.
 • 20. dubna 1945 pod vlakem 904 vybuchla nálož. Poškozen stroj a vozy
 • Před vojenským vlakem 904 zatarasena trať velkými kameny.
 • V úseku Dolní Hamry-Sázava-Velká Losenice zadrženy všechny vlaky zatarasením tratě velkými balvany.

Přehled větších útoku na železnici v protektorátu

Celkový přehled partyzánských útoků na železniční tratě od září 1944:


Mapa větších partyzánských útoků na železniční tratě od září 1944 do května 1945
(klikni pro zvětšení)

Německá mapa zachycující útoky na železniční tratě v protektorátu v dubnu 1945 s vyznačením typu útoku, číslo u značky znamená den útoku:


Mapa útoků na železnice v protektorátu v dubnu 1945
(klikni pro zvětšení)

Mapa zachycující útoky ve východních Čechách začátkem května 1945:


Mapa útoků na železnice v oblasti železničního ředitelství v Hradci Králové
začátkem května 1945
(klikni pro zvětšení)

Přímých útoků na železnici v protektorátu za dobu války je zdokumentováno více než 300. Z toho dvě třetiny pak v období od konce roku 1944 do konce války.

Tabulka shrnující větší útoky na protektorátní železnici do 5. května 1945:

Datum
Místo, trať
Akce
28. října 1939
Brno Chrlice km 9,5
Brno Bohunice km 148,6
Brno Maloměřice km 160,5
výbuchy třaskavin pod třemi vlaky, nezpůsobily žádné škody 
25. června 1942
Holešov - Valašské Meziříčí
rozšroubovány koleje
5. srpna 1943
Protivín - Zdice
km 89
rozšroubovány koleje, lokomotiva vykolejila
8. srpna 1943
Praha - Beroun, u stanice Srbsko
km 33
výbuch nálože na trati, vytrhány kusy kolejí, provoz přerušen 6 hodin
26. srpna 1943
Milín - Tochovice, u obce Ostrov
km 63
z pražců vyšroubováno 15 šroubů a dalších 30 uvolněno
1. září 1943
Ostrava - Frýdek, u Lískovce
km 18
výbuch nálože pod projíždějícím vlakem, poškozena lokomotiva, osm vagonů vykolejeno, čtyři zranění
První úspěšný útok trhavinovou náloží na projíždějící vlak. Doprava přerušena 15 hodin.
2. září 1943
Frýdek - Baška
překážka na trati, lokomotiva poškozena
31. října 1943
Ždírec u Plzně - Nepomuk
mechanická překážka na trati
8. listopadu 1943
Bohumín - Ostrava, stanice Hrušov
výbuch nálože pod vlakem, poškozena lokomotiva a kolejnice, strojvedoucí zraněn
18. března 1944
Vratimov - Kunčice
km 10
výbuch nálože na trati, poškozen tendr, kolejnice, doprava přerušena 5 hodin
20. března 1944
Moravská Ostrava
výbuchem nálože poškozen železniční most přes Ostravici, provoz obnoven rychlostí 5 km/h
1. května 1944
Černá za Bory - Dašice
km 299
výbuchem nálože poškozeno 25 m kolejí, doprava přerušena na 5 hodin
2. května 1944
Josefův Důl - Zárubek
výkolejky na důlní trati, zpoždění 3 hodiny
11. května 1944
Jaroměř - Skalice
km 2
nalezena nálož na trati
1. července 1944
Moravská Ostrava - Vítkovice
km 3
ve Vítkovicích přes trať položeny dva telegrafní sloupy, zpoždění 60 minut
14. července 1944
Židenice - Obřany
km 160
výbuch nálože na trati u maloměřické cementárny, poškozena lokomotiva a kolejnice, doprava přerušena na 6 hodin 20 minut
25. července 1944
Zárubek - Josefův důl
km 9
výbuch pod vlakem na důlní trati, poškozena lokomotiva
26. července 1944
Konice - Dzbel
km 27
výbuch nálože na trati, přerušení dopravy 2 hodiny
26. července 1944
Brodek - Grygov
km 197
výbuch nálože na trati
26. července 1944
žst. Kostelec na Hané
ve stanici výbuchem poškozena výhybka
26. července 1944
Červenka - Moravičany-Loštice
km 85
nalezeno 6 náloží na trati
28. července 1944
žst. Moravičany-Loštice
km 58
výbuch nálože na trati
30. července 1944
Moravská Ostrava Přednádraží
výbuch nálože pod vlakem, poškozena lokomotiva, kolejnice
14. srpna 1944
Olomouc - Velká Bystřice
km 8
výbuch nálože na trati pod vlakem, poškozeny kolejnice
17. srpna 1944
Brno - Chrlice
km 4
výbuch nálože na trati pod vlakem, poškozena kolejnice
17. srpna 1944
Brno - Černovice
km 3
výbuch nálože pod vlakem, poškozena lokomotiva, kolejnice
20. srpna 1944
Štěpánov - Olomouc
km 82
výbuch nálože na trati, poškozen tendr
28. srpna 1944
Příkazy - Senice na Hané
km 16
výbuch nálože na trati pod vlakem, vyrvány kolejnice, další nálož objevena
29. srpna 1944
Vrbátky - Prostějov
výbuch nálože na trati pod vlakem
7. září 1944
Česká Třebová - Ústí nad Orlicí, u Dlouhé Třebové
km 250
výbuch nálože na trati, poškozena kolejnice, doprava přerušena na 5 hodin 20 minut
22. září 1944
Adamov - Židenice
poškozena trať
22. září 1944
Bílovice - Obřany
km 163
výbuch nálože na trati, poškozena lokomotiva a kolejnice, doprava přerušena na 5 hodin
16. října 1944
Růžďka (Bystřička) - Brňov
km 30
výbuch nálože pod vlakem, poškozeny kolejnice
26. října 1944
Vsetín - Valašská Polanka
nalezena nálož na trati
29. října 1944
Kunovice - Loučka
zničeno dorozumívací zařízení
1. listopadu 1944
Hustopeče nad Bečvou - Valašské Meziříčí
km 22
výbuch nálože na trati, vykolejena lokomotiva, poškozena trať v délce až 277 m, doprava přerušena 11 hodin
2. listopadu 1944
Hodslavice - Valašské Meziříčí
km 67
výbuch nálože na trati, doprava přerušena 6 hodin
2. listopadu 1944
Valašská Polanka - Horní Lideč, viadukt Lužná
km 25
výbuch nálože na trati, poškozena lokomotiva a mostní kontrukce, doprava přerušena 8 hodin
2. listopadu 1944
Růžďka (Bystřička) - Jablůnka
km 35
výbuchem poškozená trať
3. listopadu 1944
Valašské Meziříčí - Jablůnka
km 29
objevena nálož na trati
9. listopadu 1944
Horní Lideč - Valašská Polanka
km 27
výbuch nálože na trati, poškozena lokomotiva, doprava přerušena 3 hodiny
14. listopadu 1944
Chrlice -Brno
km 3
výbuch nálože na trati, poškozena lokomotiva, doprava přerušena 6 hodin
14. listopadu 1944
Bílovice - Babice
km 165
výbuch nálože na trati, poškozena lokomotiva a kolejnice, doprava přerušena na 6 hodin
14. listopadu 1944
Černovice - Slatina
km 2
výbuch nálože na trati, poškozena lokomotiva
15. listopadu 1944
Brno - Zábrdovice 
nalezena nálož na trati, doprava přerušena na 2 hodiny
29. listopadu 1944
Břest - Říkovice
km 173
výbuch nálože na trati, poškozena lokomotiva
29. listopadu 1944
Tlumačov - Otrokovice
km 159
výbuch nálože na trati, poškozena lokomotiva a mostní pilíř, doprava přerušena 4 hodiny
30. listopadu 1944
Polička - Sádek
km 22
výbuch nálože na trati, zničeny kolejnice, doprava přerušena na 4 hodiny 40 minut
1. prosince 1944
Doubravník - Borač
km 85
výbuch nálože na trati uprostřed tunelu, poškozena lokomotiva, doprava přerušena na 3 hodiny 30 minut
1. prosince 1944
Tlumačov - Otrokovice
km 158
výbuch nálože na trati, poškozena lokomotiva, kolejnice, zpoždění 660 minut
5. prosince 1944
Brno - Česká Třebová, u Obřan
km 159
výbuch nálože na trati, poškozena lokomotiva transportu WH, zničeny kolejnice, doprava přerušena na 5 hodin 20 minut
11. prosince 1944
Doubí u Plané nad Lužnicí
nalezena nálož na trati
12. prosinec 1944
Nová Cerekev - Vlásenice
km 27
výbuch nálože na trati, vykolejena lokomotiva a šest vozů, trať poškozena v délce 250 m
12. prosince 1944
Hlinsko pod Hostýnem - Dobrotice
km 29
nalezena nálož na trati, zpoždění 100 minut
14. prosince 1944
Valašské Meziříčí - Jablůnka
km 35
výbuch nálože na trati pod vlakem, poškozeny kolejnice, doprava přerušena 8 hodin
21. prosince 1944
Leština - Světlá nad Sázavou
km 243
výbuch nálože na trati, poškozena lokomotiva a kolejnice, přerušení dopravy na 6 hodin
1. ledna 1945
Žďár na Moravě (dnes Žďár nad Sázavou)
partyzány přepadena výtopna, zničeny 4 lokomotivy
2. ledna 1945
Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí
nalezena nálož na trati, při odstraňování zastřelen jeden německý voják
2. ledna 1945
Hustopeč - B. Lešná
výbuch nálože na trati, poškozen vagon lazaretního vlaku
3. ledna 1945
Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí
km 264
nalezena nálož na trati, přestřelka s partyzány
4. ledna 1945
Břevnice - Rozsochatec
km 9
výbuch nálože na trati, poškozena lokomotiva, vykolejeny dva vagony, přerušení dopravy na 6 hodin 40 minut
8. ledna 1945
Špičky - Milotice
km 12
výbuch nálože na trati, vykolejena lokomotiva a devět vagonů
25. ledna 1945
Přerov - Břeclav
km 178
výbuch nálože na trati
28. ledna 1945
Obřany - Židenice
km 160
výbuch nálože na trati, poškozena lokomotiva, vykolejeny čtyři vozy, nalezeny další tři nevybuchlé nálože, přerušení dopravy na 24 hodin
29. ledna 1945
Svitávka - Zboněk
km 197
na trati nalezeny dvě nálože, přerušení dopravy na 80 minut
29. ledna 1945
Brno - Přerov
km 3
nalezena nálož na trati
30. ledna 1945
Jablůnka - Valašské Meziříčí
km 30
výbuch nálože na trati, vykolejen jeden vůz
31. ledna 1945
Jablůnka  - Vsetín
km 41
výbuch nálože na mostě přes Bečvu
31. ledna 1945
Veselí n. M. - Brno
km 80
nalezena nálož na trati
1. února 1945
Veselí n. M. - Javorník
km 65
nalezena nálož na trati
2. února 1945
Branky - Valašské Meziříčí
km 88
telegrafní sloup položen přes trať
7. února 1945
Přerov - Hranice, u stanice Prosenice
výbuch nálože na trati
9. února 1945
Nezamyslice - Němčice nad Hanou
výbuch nálože na trati, vyrvána kolejnice, doprava přerušena 5 hodin
11. února 1945
stanice Jablůnka 
výbuch nálože na trati, doprava přerušena 7 hodin
11. února 1945
Mšeno - Vrátno
km 4
umístěna železná překážka na trati
16. února 1945
Rájec - Dolní Lhota
km 184
výbuch nálože na trati, poškozena lokomotiva, kolejnice, přerušení dopravy na 7 hodin
19. února 1945
Hustopeče nad Bečvou - Milotice
km 13
výbuch nálože na trati, vykolejen jeden vůz
22. února 1945
Černá za Bory - Pardubice
km 304
nalezena nálož na trati, doprava nepřerušena
23. února 1945
Světlá - Leština n. Sáz.
km 249, 253
partyzány ostřelován vlak, poškozena lokomotiva, na km 249 nalezena nálož na mostě
23. února 1945
stanice Leština 
přepadení stanice partyzány, vypuštěno 18 cisternových vozů nafty
24. února 1945
Branky - Kunovice-Loučka
km 52
položeny telegrafní sloupy přes trať
26. února 1945 stanice Morkovice vypuštěno 28 cisternových vozů benzínu, oleje a lihu
27. února 1945
Krahulov - Okřížky
partyzány ostřelován vlak
28. února 1945
Dzbel - Chornice
km 29
odšroubovány kolejnice na 18 pražcích
28. února 1945
Ptení - Konice
km 28
uvolněny kolejnice, vykolejena lokomotiva a dva vagony, doprava přerušena 10 hodin
2. března 1945
Lysá nad Labem - Kostomlaty
km 33
exploze 31 vagonů s municí
10. března 1945
Sázava - Nížkov
km 23
mechanicky vykolejeno deset vozů vojenského transportu Wehrmachtu, doprava přerušena na 16 hodin
10. března 1945
Nymburk - Mladá Boleslav, stanice Vlkava
exploze vojenského vlaku, zničeno 21 vagonů
12. března 1945
Sobiňov - Ždírec
km 26
výbuch nálože na trati, poškozena lokomotiva, kolejnice, doprava přerušena na 5 hodin
12. března 1945
Golčův Jeníkov - Vlkaneč
km 260
výbuch nálože na trati, poškozena lokomotiva, kolejnice, doprava přerušena na 7 hodin
12. března 1945
Dzbel - Prostějov, u Čunína
km 21
uvolněna kolejnice, vykolejena lokomotiva a dva vozy, doprava přerušena 23 hodin
14. března 1945
Náměšť - Kralice nad Oslavou
km 39
vykolejeno 38 vagonů, trať  poškozena v délce 300 m, doprava přerušena na 48 hodin
16. března 1945
Martinice - Kunčice nad Labem
poškozena trať, doprava nepřerušena
18. března 1945
Pardubice
km 304
výbuch nálože u návěstidla
19. března 1945
Žďár - Dolní Hamry
km 32
vychýlena kolej, lokomotiva a osm vagonů transportu Wehrmachtu se zřítilo z náspu, doprava přerušena na 24 hodin
19. března 1945
Osíčko - Kunovice-Loučka
km 49
výbuch nálože na trati
20. března 1945
Prostějov - Kostelec na Hané
km 6
uvolněny kolejnice
20. března 1945
Prostějov - Dzbel
km 4
uvolněny kolejnice, vykolejena lokomotiva a dva vozy, provoz přerušen 24 hodin
22. března 1945
Kostelec na Hané - Dzbel
km 8
uvolněny kolejnice na trati
24. března 1945
Tišnov - Doubravník
km 91
výbuch nálože na trati, poškozena lokomotiva, kolejnice
24. března 1945
Nedvědice - Doubravník
km 81
výbuch nálože na trati, poškozena lokomotiva, kolejnice, doprava přerušena na 5 hodin 45 minut
25. března 1945
Velké Karlovice
km 36
zastřelena dvoučlenná traťová hlídka Volkssturmu
25. března 1945
Hovězí - Halenkov
osm telegrafních sloupů položeno přes trať
25. března 1945
Hustopeče nad Bečvou - Lešná
km 16
výbuch nálože na trati, poškozena lokomotiva, dva vagony spadly z náspu
26. března 1945
Janová - Hovězí, Bařiny - Halenkov
přes koleje položeno 24 telegrafních sloupů
27. března 1945
Rájec - Skalice
km 189
výbuch nálože na trati, poškozena lokomotiva, kolejnice, doprava přerušena 5 hodin
31. března 1945
Chrast - Zaječice
km 70
mechanicky poškozena kolejnice, doprava přerušena 2 hodiny
2. dubna 1945
Jaroměřice nad Rokytnou - Kojetice
km 151
přerušeno signální vedení
2. dubna 1945
u žel. st. Vsetín
km 39
výbuch nálože na trati
3. dubna 1945
Letovice - Rozhraní
km 207
nalezeny čtyři nálože na trati 
4. dubna 1945
Prosenice - Radvanice - Lipník
km 195
výbuch nálože na trati, poškozena lokomotiva
5. dubna 1945
Dašice
km 297 
výbuch nálože na trati, zničeny výhybky a kolejnice, další nálož nalezena, doprava přerušena na 9 hodin
5. dubna 1945
Sázava - Dolní Hamry
km 28
náloží zničena lokomotiva a kolejnice, doprava přerušena 11 hodin 30 minut
5. dubna 1945
Častolovice - Čestice
km 56
poškozené kolejnice, vykolejila lokomotiva a 11 vozů
zničeno celkem 60 metrů trati a spojovacího vedení, doprava přerušena 40 hodin
5. dubna 1945
Hradčovice - Havřice
km 111
výbuch nálože pod motorovým vlakem, vytržena část kolejnic, doprava přerušena 6 hodin
5. dubna 1945
u Kunovic
km 100
výbuch  nálože pod nákladním vlakem, vytržena kolejnice v délce 55 cm, doprava přerušena 2 hodiny
6. dubna 1945
Olešná - Rovné
km 54
výbuch nálože na trati, poškozena lokomotiva a kolejnice, výluka několik hodin
6. dubna 1945
Kunovice - Hradčovice
výbuchem poškozen železniční most, provoz zastaven 3 hodiny
6. dubna 1945
Ostrožská Nová Ves
km 100
výbuchem poškozen železniční most, provoz zastaven 6 hodin
6. dubna  1945
Kunovice - Vésky
km 102
výbuch nálože pod lokomotivou, zničeny kolejnice v délce 1,2 m, provoz přerušen 4 hodiny
6. dubna 1945
Pitín
km 136
přestřelka s partyzány při pokusu o uložení nálože
7. dubna 1945
Rozsochatec - Chotěboř
km 14
výbuch nálože na trati, poškozena lokomotiva, kolejnice, doprava přerušena 6 hodin
7. dubna 1945
Borová - Pustá Kamenice
km 30
nalezena nálož na trati
7. dubna 1945
Skalice - Svitávka
km 195
výbuch nálože na trati na mostě
7. dubna 1945
Slavkovice - Žďár
km 38
výbuch nálože na trati, zničena lokomotiva, kolejnice, doprava přerušena na 8 hodin
7. dubna 1945
Bystřice - Rozsochy
km 60
výbuch nálože na trati, zničena lokomotiva, vykolejeno 5 vozů, doprava přerušena 10 hodin
7. dubna 1945
Borač
nákladní vlak přepaden partyzány
7. dubna 1945
Kunovice - Hradčovice
km 103
výbuch nálože na trati, provoz přerušen 10 hodin
7. dubna 1945
Kunovice - Ostrožská Nová Ves
km 98
výbuch nálože na trati, provoz přerušen 8 hodin
8. dubna 1945
Rájec - Dolní Lhota
km 185
výbuch nálože na trati, zničena lokomotiva, poškozeny kolejnice, doprava přerušena na 4 hodiny. Další dvě nálože nalezeny.
8. dubna 1945
Nezamyslice - Bedihošť
km 66
výbuch nálože na trati, vykolejena lokomotiva, provoz zastaven 6 hodin
8. dubna 1945
Nemotice - Bohuslavice
km 55
výbuch nálože na trati, provoz zastaven 6 hodin
8. dubna 1945
Žamberk - Letohrad
km 26
rozmontovány koleje, doprava přerušena 6 hodin
8. dubna 1945
žel. st. Babice
výbuch nálože na výhybce č. 14
8. dubna 1945
Kunčice nad Labem - Martinice
překážka na trati
8. dubna 1945
Letohrad - Dolní Obrouč
km 3
vlak najel na kámen na trati
9. dubna 1945
Vlkoš-Kelčany - Kyjov
km 65
výbuch nálože na trati, provoz zastaven 6 hodin
9. dubna 1945
Kunovice - Ostrožská Nová Ves
km 98
výbuch nálože na trati, provoz zastaven 4 hodiny
9. dubna 1945
Borová - Pustá Kamenice
km 31
výbuch nálože na trati, vyřazena lokomotiva, zničena kolejnice
9. dubna 1945
Kojetín - Moravská Ostrava
u hradla Police partyzány přepaden vlak s maďarskými vojáky
min. jeden Maďar zabit, 4 zraněni
10. dubna 1945
Jihlava - Luka nad Jihlavou
km 196
vyhozen do vzduchu železniční most spolu s projíždějícím transportním vlakem Wehrmachtu. Minimálně 65 mrtvých a 115 zraněných.
Největší útok na železnici v českých zemích během války, trať 14 dní mimo provoz
10. dubna 1945
Rájec
km 184
vvýbuch nálože na trati na mostě, most poškozen, zničena trať v délce 25 metrů, další nálož nalezena. Doprava přerušena na 72 hodin.
10. dubna 1945
Dolní Hamry - Žďár
km 31
uvolněná kolej, poškozena lokomotiva, 3 vykolejené vagóny, zničeno spojovací vedení. Doprava přerušena 18 hodin.
10. dubna 1945 Bystřice - Rožná
km 66
výbuch nálože na trati, vykolejena lokomotiva a 6 vagónů, zničena kolejnice
10. dubna 1945 Pohled - Přibyslav
km 6
výbuch nálože pod mostem
10. dubna 1945
Prostějov - Dzbel
km 14
vlak přepaden partyzány
10. dubna 1945
Vrbátky - Prostějov
výbuch nálože na trati, provoz přerušen 3 hodiny
10. dubna 1945
Vyškov - Luleč
km 42
u 21 pražců uvolněny šrouby
10. dubna 1945
Horní Lideč - Val. Polanka
km 24
uvolněna kolejnice
10. dubna 1945
Hradčovice - Kunovice
km 108
výbuch nálože na trati, poškozena lokomotiva
11. dubna 1945
Rapotice - Kralice
km 22
náloží zničena trať, mostní konstrukce a spojovací vedení, vykolejila lokomotiva a 8 vagonů, trať mimo provoz 18 hodin, oprava mostu 14 dní
11. dubna 1945 Rožná - Věžná
km 73
rozmontováno 10 metrů trati
11. dubna 1945 Doudleby - Potštejn
km 68
výbuch dvou náloží na trati, zničena kolejnice, doprava přerušena 6 hodin
12. dubna 1945 Vlkaneč - Leština
km 254
odmontována jedna kolejnice
12. dubna 1945
Moravičany-Loštice
přepaden strážní domek v této stanici
12. dubna 1945 
Nezamyslice-Ivanovice na Hané
km 59
výbuch nálože na trati
12. dubna 1945
Bedihošť-Nezamyslice
km 66
výbuch nálože na trati
12. dubna 1945
Nemotice - Brankovice
km 46
výbuch nálože na trati, provoz přerušen 3 hodiny
12. dubna 1945
žel. st. Moravský Písek
přestřelka s partyzány, zničení výbušnin ve skladišti
13. dubna 1945 Sobiňov - Žďírec
km 26
výbuch nálože na trati, vyřazena lokomotiva, vykolejeny 4 vagóny, zničeno 40 metrů trati, doprava přerušena 24 hodin
13. dubna 1945 Uhersko - Zámrsk
km 283
náloží zničena kolejnice, doprava přerušena 9 hodin
13. dubna 1945 Doubravník - Nedvědice
km 81
výbuch nálože na trati, vyřazena lokomotiva, poškozena kolejnice, doprava přerušena 6 hodin
13. dubna 1945
Rozsochy - Bystřice n. P.
km 62
nalezena nálož na trati
13. dubna 1945
Krouna - Předhradí
km 44
výbuch nálože na trati, zničeny kolejnice, doprava přerušena 5 hodin
13. dubna 1945
Dluhonice - Prosenice - Radvanice
uvolněny kolejnice v délce 100 m, vykolejila lokomotiva, provoz přerušen 10 hodin
13. dubna 1945
Vsetín - Jablůnka
km 39
výbuch nálože na trati, jeden vagón vykolejen, provoz přerušen 9 hodin
14. dubna 1945
Polička - Sádek
km 22
výbuch nálože na trati, poškozena lokomotiva, doprava přerušena 11 hodin
14. dubna 1945 Uhersko - Zámrsk
km 281
výbuch nálože na trati, poškozen most, kolejnice, spojovací vedení, doprava přerušena 24 hodin
14. dubna 1945 Skalice - Rájec
km 183
výbuch nálože na trati, zničena lokomotiva, kolejnice, doprava přerušena 10 hodin
14. dubna 1945 Litice - Potštejn  rozmontovaná kolej, doprava přerušena 2 hodiny
14. dubna 1945
Kyjov - Bohuslavice
km 61
výbuch nálože na trati, provoz přerušen 5 hodin
14. dubna 1945
Kunovice - St. Město
výbuch nálože u výhybky, provoz přerušen 10 hodin
14. dubna 1945 Skuteč - Pokřikov
km 50 
nalezena nálož na trati 
14. dubna 1945 Pardubice -Rosice
km 1 
výbuch nálože na trati 
14. dubna 1945
Ptení - Dzbel
uvolněná kolejnice, provoz přerušen
14. dubna 1945
Dřísy - Stará Boleslav
výbuch nálože pod vlakem
15. dubna 1945 Žďár - Radňovice
výbuch nálože na trati, poškozena lokomotiva, kolejnice, doprava přerušena 8 hodin 30 minut
15. dubna 1945 Zámrsk
traťová hlídka napadena střelbou
15. dubna 1945
Třebechovice - Týniště
mechanické poškození kolejí, vykolejila lokomotiva a 7 vagonů
poškozeno 100 metrů trati, doprava přerušena na 30 hodin
15. dubna 1945
Uhersko - Moravany
náloží vykolejena lokomotiva, doprava přerušena na 10 hodin 
15. dubna 1945
Hamry - Žďár
km 32
uvolněna kolej, doprava přerušena 2 hodiny
15. dubna 1945 Častolovice - Synkov
km 2
překážka na trati
15. dubna 1945 Pardubice - Černá za Bory
km 303
přerušení spojovacího vedení
15. dubna 1945
Bohuslavice - Nemotice
výbuch nálože na trati, doprava přerušena 6 hodin
15. dubna 1945 Olešná - Rovné
km 54
výbuch nálože na trati, vykolejena lokomotiva a 4 vagóny, nalezena další nálož. Doprava přerušena 12 hodin.
16. dubna 1945
Chrast - Zaječice
km 70
výbuch nálože na trati
16. dubna 1945 Dolní Lhota - Rájec
km 184 
výbuch nálože na trati, vyřazena lokomotiva, zničena kolejnice
16. dubna 1945 Uhersko - Moravany
km 289
výbuch nálože na trati, zničena kolejnice, střelba na vlak. Doprava přerušena 8 hodin.
16. dubna 1945
Chrast - Slatiňany
mechanicky vykolejeno 6 vagónů
16. dubna 1945 Hamry - Žďár
km 31
výbuch nálože na trati pod vlakem
16. dubna 1945 Pardubice - Svítkov
km 307
přerušení spojovacího vedení
16. dubna 1945
Holešov - Dobrotice
výbuch nálože na trati
16. dubna 1945
Dřísy - Stará Boleslav
výbuch nálože pod vlakem, lokomotiva převrácena, dva vagony demolovány, dva poškozeny, dva vykolejeny, provoz přerušen na 30 hodin
17. dubna 1945
Zdice - Protivín
u zastávky Libomyšl výbuch nálože pod vlakem, několik vagonů vykolejeno a převráceno
17. dubna 1945
Stupčice - Horní Borek
km 104
uvolněné šrouby na kolejnici, vykolejila lokomotiva a 8 vagónů
17. dubna 1945
Pacov - Obrataň
km 41
uvolněna kolej
17. dubna 1945
Sokolnice - Křenovice
km 16
výbuch nálože na trati
17. dubna 1945 Borová - Kamenice
km 32
výbuch nálože pod vlakem, zničeny 3 vagóny a 15 metrů trati, doprava přerušena 9 hodin
18. dubna 1945
Hrochův Týnec - Chrast
zastávka Brčekoly
výbuchem nálože zdemolováno 6 vozů s trhavinami, zničena trať v délce desítek metrů, provoz obnoven až po skončení války. Trať byla zrušena v roce 1978.
18. dubna 1945
Hořovice - Zbiroh
km 68
nalezena nálož na trati
18. dubna 1945
vlečka Hořovice - Komárov
výbuch nálože na trati, dva vagóny vykolejeny
18. dubna 1945
Hustopeče nad Bečvou - Hranice
km 9
výbuchem vyhozen do vzduchu německý vlak převážející munici a palivo, 55 vagonů shořelo, trať poškozena v délce 100 metrů.
Obnova provozu na jedné koleji za 24 hodin, na druhé za 48 hodin.
19. dubna 1945
Řevnice - Dobřichovice
výbuch nálože pod vlakem, vykolejena lokomotiva a dva vagony, provoz přerušen 10 hodin
19. dubna 1945
Nedvědice - Doubravník
km 81
výbuchem zničen most, poškozena trať
19. dubna 1945
Skuteč - Vrbatův Kostelec
km 59
přerušeno spojovací vedení
20. dubna 1945
Nevojice - Nesovice
výbuch nálože na trati, partyzány přepaden vlak s maďarskými vojáky
20. dubna 1945
Borová - Pustá Kamenice
km 30
výbuch nálože na trati, vyřazena lokomotiva, zničena kolejnice
20. dubna 1945 Žamberk - Litice
km 74
pokus o vykolejení vlaku
20. dubna 1945
žst. Chrudim
výbuch nálože pod vagónem
20. dubna 1945
Prostějov - Chornice
u stanice Strážisko přepaden partyzány německý vojenský vlak, neznámý počet mrtvých a zraněných (udávaný počet 50 zabitých německých vojáků bude asi nadsazen)
21. dubna 1945
Karlštejn - Zadní Třebáň
výbuch na trati, vykolejena lokomotiva a 10 vagónů
21. dubna 1945
Chotětov - Chrástecký Dvůr
km 58
výbuch nálože na trati, poškozena lokomotiva, doprava přerušena 6 hodin
21. dubna 1945
Dobřichovice - Řevnice
nalezena nálož na trati
21. dubna 1945
Jičín - Butoves
přerušení spojovacího vedení
22. dubna 1945
Žamberk - Letohrad
přerušení spojovacího vedení
22. dubna 1945
Jaroměř - Smiřice
km 37
přerušení spojovacího vedení
22. dubna 1945
Lochovice - Jince
km 92
výbuch na železničním mostě, doprava přerušena 48 hodin
22. dubna 1945
Dobřichovice - Řevnice
výbuch nálože na trati, vykolejena lokomotiva a 2 vagóny, plný provoz obnoven za 18 hodin
22. dubna 1945
Bělá pod Bezdězem - Bezděz
výbuch nálože na trati na můstku, poškozena lokomotiva, doprava přerušena na 8 hodin
24. dubna 1945
Hradec Králové - Praskačka
poškozena trať, vykolejena lokomotiva a 5 vagonů, doprava přerušena na 12 hodin
24. dubna 1945
Stružinec - Hlinsko
km 35
výbuch nálože na mostě, poškozena trať
24. dubna 1945 Žamberk - Litice nad Orlicí
km 82
nalezena nálož na trati
24. dubna 1945
Chotětov - Krnsko
km 65
výbuch náložen na trati na můstku, poškozena lokomotiva, přerušení provozu 5 hodin
24. dubna 1945
Zadní Třebáň - Karlštejn
km 27
výbuch nálože na  trati, vykolejeny 3 vagóny
24. dubna 1945 Stéblová - Pohřebačka
přerušení spojovacího vedení
24. dubna 1945
Dluhonice - Brodek
km 188
výbuch dvou náloží, lokomotiva vykolejena, 9 vagónů poškozeno
24. dubna 1945
žst. Moravičany-Loštice
km 50
výbuch nálože na trati, jeden vagón vykolejen
25. dubna 1945
Starkoč - Červený Kostelec
km 24
poškozena trať, vykolejen vlak
25. dubna 1945
Hradec Králové - Slezské předměstí
výbuch nálože na trati, poškozena kolejnice
25. dubna 1945
Vrbatův Kostelec - Horka
km 66
výbuch nálože na trati, doprava přerušena 3 hodiny
25. dubna 1945
žst. Slatiňany
náloží poškozena výhybka, výluka 5 hodin
25. dubna 1945
Blatná - Radomyšl
km 34
výbuch nálože na můstku, vykolejena lokomotiva a 3 vagóny
25. dubna 1945
Kunovice - Hradčovice
km 168
výbuch nálože na trati
26. dubna 1945
Stružinec - Hlinsko
km 35 
náloží poškozen most, doprava přerušena na 20 hodin
26. dubna 1945
Letohrad - Jablonné nad Orlicí
výbuch na trati, poškozeno 30 metrů kolejnic, doprava přerušena 10 hodin
26. dubna 1945
Letohrad - Ústí nad Orlicí
zničeno spojovací vedení u trati
26. dubna 1945
Vrbátky - Blatec
výbuch nálože na trati na mostě, poškozeno 30 metrů trati
26. dubna 1945
Mladá Boleslav - Dobrovice
km 26
vlak najel na dva železné klíny upevněné na kolejnici
26. dubna 1945
Milín - Příbram
km 68
vyhozen do vzduchu pětimetrový most, trať přerušena
26. dubna 1945 Stříbrné Hory - Hesov
km 11 
most poškozen náloží, doprava přerušena 24 hodin
26. dubna 1945
Zadní Třebáň - Karlštejn
km 22
výbuch nálože na trati, doprava přerušena 6 hodin
26. dubna 1945
Opočno - Bolehošť
km 32
mechanicky vykolejena lokomotiva a jeden vagon, doprava přerušena 10 hodin
27. dubna 1945
Kratonohy - Káranice
náloží vykolejena lokomotiva a 10 vagonů
27. dubna 1945
Kukleny - Praskačka
náloží vykolejeny 2 lokomotivy s tendry
27. dubna 1945
Krouna - Čachnov
km 37
náloží vykolejen vlak
27. dubna 1945
Jaroměř - Česká Skalice
km 2
rozmontovaná kolej
27. dubna 1945
Žamberk - Litice nad Orlicí
km 79
náloží vyhozeno 80 metrů trati
27. dubna 1945
Černá za Bory - Pardubice
km 302
přerušeno spojovací vedení u trati
27. dubna 1945 Pardubice - Rosice
km 1
přerušeno spojovací vedení u trati
28. dubna 1945
Vrbatův Kostelec - Horka
km 62
šesti náložemi zničeno 150 metrů trati
28. dubna 1945
Ostroměř - Hořice
km 52
mechanicky poškozená trať, vykolejena lokomotiva a 3 vozy
zničeno celkem 60 metrů trati, doprava přerušena 36 hodin
28. dubna 1945
Ptení - Dzbel
rozmontovány kolejnice, vykolejena lokomotiva a jeden vůz
28. dubna 1945
Nový Bydžov - Chlumec na Cidlinou
km 29
přerušeno spojovací vedení u trati
28. dubna 1945 Stéblová - Rosice
přerušeno spojovací vedení u trati
28. dubna 1945 Peklo - Rybná n. Zdobnicí
km 5
přerušeno spojovací vedení u trati
28. dubna 1945
Hradec Králové - Praskačka
přepad vlaku
28. dubna 1945 Všestary - Dlouhé Dvory
rozmontovaná kolej
29. dubna 1945
Slezské Předměstí - Třebechovice nad Orebem
mechanicky vykolejen vlak, doprava přerušena 20 hodin
29. dubna 1945
Doudleby n. Orlicí - Potštejn
mechanicky vykolejen vlak, doprava přerušena 5 hodin
29. dubna 1945
Medlešice - Chrudim
km 82
poškozeno 150 metrů trati, doprava přerušena 9 hodin
29. dubna 1945
Dolní Mokropsy - Všenory
km 18
výbuchem poškozena mostní konstrukce a kolejnice
29. dubna 1945
Letohrad - Jablonné nad Orlicí
rozmontováno 45 metrů trati, doprava přerušena 6 hodin 30 minut
30. dubna 1945
Sadová - Dlouhé Dvory
km 12
mechanicky vykolejen vlak, poškozeno 100 metrů trati, přerušení provozu 12 hodin
30. dubna 1945
Mladá Boleslav - Kosmonosy
km 77
výbuchem poškozen železniční můstek, vyrvány kolejnice
vykolejena lokomotiva a jeden vagón, provoz přerušen 6 hodin
30. dubna 1945
Skuteč - Vrbatův Kostelec
km 58
výbuch nálože na trati
30. dubna 1945
Zaječice - Chrast
km 72
dvěma náložemi zničeno 40 metrů trati, doprava přerušena 10 hodin
30. dubna 1945
Dašice - Černá za Bory
km 298
nalezena nálož na trati, doprava přerušena 2 hodiny
1. května 1945
Chrast - Skuteč
km 63
výbuchem přerušena trať
1. května 1945
Slezské Předměstí
nalezena nálož na trati
1. května 1945 Svatoňovice - Úpice - Poříčí
rozmontovány koleje
1. května 1945
Pohřebačka - Hradec Králové
poškozena trať, vykolejena lokomotiva a 6 vagonů, doprava přerušena 24 hodin
1. května 1945
Choceň - Zámrsk
km 275
výbuchem zničeny koleje na mostě, doprava přerušena 22 hodin
1. května 1945
Libštát - Semily
uvolněna kolejnice, vykolejena lokomotiva a 4 vagony, 13 vagónů poškozeno, doprava přerušena 48 hodin
1. května 1945
Chrástecký Dvůr - Kropáčova Vrutice
km 52
několik telegrafních sloupů položeno přes trať
1. května 1945 Žamberk - Letohrad
poškozena trať
1. května 1945 Litice - Žamberk
náloží poškozena trať, doprava přerušena 11 hodin
1. května 1945 Červený Kostelec - Svatoňovice-Úpice
náloží přerušena trať na 10 hodin
1. května 1945 Sadová - Dlouhé Dvory
přerušeno spojovací vedení u trati
1. května 1945 Pardubice - Přelouč
přerušeno spojovací vedení u trati
1. května 1945 Chlumec nad Cidlinou - Nový Bydžov
uvolněná kolej
1. května 1945
Dobrovice - Mladá Boleslav
výbuch nálože pod vlakem, vykolejena lokomotiva, tři vagony převráceny, dva vykolejeny, trať poškozena v délce 60 metrů
1. května 1945
Přerov
vypuknutí povstání, obsazeno nádraží, přerušena doprava, odzbrojování vojáků, zahynulo 17 českých železničářů
1. května 1945
Turnov - Sychrov
km 129
uvolněna kolejnice, vykolejení vlaku, doprava přerušena 6 hodin
1. května 1945
Olomouc
na nádraží přestřelka s vlakem, který dorazil z Přerova, 160 zatčených
2. května 1945
Skuteč - Chrast 
výbuch nálože na trati
2. května 1945 Choceň - Újezd
km 4
výbuch nálože na trati
2. května 1945 Choceň - Zámrsk
výbuch nálože na trati na mostě, doprava přerušena 14 hodin
2. května 1945 Mezimostí - Soběslav
výbuch nálože na trati
2. května 1945 Opočno - Bolehošť
km 33
poškozena trať, vykolejena lokomotiva, doprava přerušena 24 hodin
2. května 1945 Dvůr Králové - Bílá Třemešná
rozmontovány kolejnice, doprava přerušena 2 hodiny
2. května 1945 Lázně Bělohrad - Ostroměř
vykolejen vlak
2. května 1945 Červený Kostelec - Svatoňovice - Úpice přerušeno spojovací vedení u trati
2. května 1945
Staré Jesenčany
nalezena nálož na trati
2. května 1945
Mezimostí - Soběslav
km 59
výbuch nálože na trati, doprava přerušena 4 hodiny
3. května 1945
Zámrsk - Uhersko
výbuchem poškozena lokomotiva, trať přerušena na 20 hodin
3. května 1945
Letohrad - Hnátnice
trať přerušena na 7 hodin 30 minut
3. května 1945 Zámrsk - Uhersko
km 283
výbuch nálože na trati, vyřazena lokomotiva, doprava přerušena na 20 hodin
4. května 1945
Dašice - Moravany
dvěma náložemi zničeno 15 metrů trati a výhybka
4. května 1945
Choceň - Zámrsk
km 277
náloží vykolejen vlak, doprava přerušena na 20 hodin
4. května 1945
Skuteč - Vrbatův Kostelec
km 60
výbuch nálože na trati, provoz přerušen
4. května 1945
Vrbatův Kostelec - Chrast
km 62
výbuch nálože na trati, provoz přerušen
4. května 1945
Sadová - Hněvčeves
náloží vykolejen vlak, doprava přerušena na 20 hodin
4. května 1945
Sadová - Dlouhé Dvory
mechanicky vykolejen vlak, doprava přerušena na 24 hodin
4. května 1945
Kardašova Řečice - Jindřichův Hradec
výbuch nálože na trati
4. května 1945
Praha Smíchov - Hlubočepy
náloží poškozen most, doprava přerušena 48 hodin
5. května 1945
Červený Kostelec - Svatoňovice-Úpice mechanicky vykolejena lokomotiva a 7 vagónů
5. května 1945 Hronov - Náchov
km 65
mechanicky vykolejen vlak
5. května 1945 Litice - Potštejn
km 66
vykolejen vlak
5. května 1945 Týniště - Třebechovice
náloží vykolejen vlak
5. května 1945
Sychrov - Turnov  uvolněna kolej 


Vlak vykolejený mezi Žďárem a Dolními Hamry 19. března 1945

Vlak vykolejený na trati Pardubice-Turnov 1. května 1945

Odstraňování následků partyzánské destrukce na trati
Šumperk - Ruda nad Moravou (Sudetská župa)
(3x foto: Partyzánské hnutí v Československu za druhé světové války, Praha 1961)

Vykolejený vlak po výbuchu na trati u Rudy na Moravou
(foto: Osvobození Československa Rudou armádou 1944/1945, Praha 1965)

Zničená trať po výbuchu nálože pod muničním vlakem u zastávky Brčekoly 18. dubna 1945

Podvozek zničeného tendru lokomotivy téhož vlaku
(2x foto: B. Toman - J. Doležal, Nastal čas boje, Praha 1965)
Prameny:
 • Národní archiv, fondy ÚŘP-ST, NSM
 • Jan Tesař, Partyzánské destrukce na železnicích ve východních Čechách a na západní Moravě, Historie a vojenství č. 2/1959
 • Václav Kural, Partyzánské destrukční akce proti železniční dopravě na střední a východní Moravě a v západní polovině Čech, Historie a vojenství č. 4/1959
 • Český odboj na sklonku války ve světle nacistických dokumentů, Praha 1970
 • Jiří Radimský, Chronologie partyzánských a jiných bojových akcí na Moravě 1943-1945, Sborník archivních praci č. 1/1965
 • Vladimír Černý, Protipartyzánské operace na Moravě v letech 1944-1945, MU Brno 2006
 • Partyzánské hnutí v Československu za druhé světové války, Praha 1961
 • Oldřich Sládek, Ve znamení smrtihlava, Praha 1991
 • František Čvanda, Noční akce, Ostrava 1965
 • Zdeněk Jelínek - Václav Kameník, Noční výsadek, České Budějovice 1986
 • Zdeněk Jelínek, Leškovice - Z historie partyzánské brigády Mistra Jana Husa, Havlíčkův Brod 1994
 • Stanislav Krajíček - Jaroslav Pecl, Železničáři v odboji, Brno 1947
 • Růžena Hlušičková - Ludmila Kubátová - Irena Malá, Železničáři v odboji, Praha 1976
 • KSČ proti nacismu. KSČ v dokumentech nacistických bezpečnostních a zpravodajských orgánů, Praha 1971
 • Toman Brod - Jiří Doležal, Nastal čas boje, Praha 1965
 • Jan Gebhart - Ján Šimovček, Partyzáni v Československu, Praha 1984
 • Josef Přikryl, 1. čs. partyzánská brigáda Jana Žižky, Ostrava 1976
 • Afrikan Alexejevič Stěnin, Jermak na Moravě, Praha 1983
 • Josef Přikryl - Lubomír Slezák, Jihovýchodní Morava v boji proti okupantům, Brno 1965
 • Karel Veselý-Štainer, Cestou národního odboje, Praha 1947
 • Zločiny nacistů za okupace a osvobozenecký boj našeho lidu, Praha 1961
 • Home
 • > Data & fakta
 • > Útoky na železniční dopravu v Protektorátu Čechy a Morava

Komentáře

 • *
  Vyplňte prosím jméno
 • *
  Vyplňte prosím název
 • *
  Vyplňte prosím text komentáře
 • Vyplňte správně kontrolu
 • *
  Odpovězte prosím na dotaz - ochrana proti spamu

Hvězdička označuje povinné položky. Komentáře jsou před zveřejněním moderovány.