Na popud německého státního ministra K. H. Franka byla 23. ledna 1944 v Praze na ustavujícím shromáždění založena Česká liga proti bolševismu, zejména jako reakce na oznámený podpis čs.-sovětské spojenecké smlouvy v prosinci 1943. Cílem ligy bylo šířit protisovětskou propagandu (tiskem, organizováním různých shromáždění, přednášek apod.). Známé byly plakáty ligy „Zachváti-li tě zahyneš“.

Do čela ligy byl postaven prof. Josef Drachovský. Členy ligy se stalo mnoho veřejně známých osobností, mnozí z nich k tomu ale byli nedobrovolně přinuceni. I sám předseda ligy Drachovský měl kontakty s odbojem a v říjnu 1944 byl zatčen gestapem.


Vedení České ligy proti bolševismu v čele s prof. Drachovským (třetí zleva) v Lánech u státního prezidenta Háchy. Foto: Pestrý týden


Předsednictvo České ligy proti bolševismu


Předseda:
 • prof. Josef Drachovský, předseda Národní rady
Místopředsedové:
 • Josef Bartoň z Dobenína, průmyslník
 • František Zmeškal, rolník
 • Karel Röhlich, předseda závodního výboru Českomoravských strojíren v Praze
 • doc. dr. Josef Kliment, ministerský rada

Členové rozšířeného výboru:

 • dr. Josef Čihák, prelát a metropolitní kanovník
 • dr. Josef David, náměstek generálního tajemníka Ústředního svazu soukromých pojišťoven
 • univ. prof. dr. Rudolf Dominik, pověřenec pro Veřejnou osvětovou službu
 • ing. Jan Dvořáček, vrchní ředitel Živnobanky
 • Otakar Havlík, rolník
 • univ. prof. dr. Miloslav Hýsek, předseda Kulturní rady
 • Karel Chalupa, pověřenec Sociální pomoci pro Čechy a Moravu
 • generál m. sl. Bohuslav Kálal, předseda Ústředního svazu býv. vojáků
 • doc. dr. Tomáš Krejčí, komisařský vedoucí Národního souručenství
 • Vladimír Krychtálek, předseda Národního svazu novinářů
 • ing. Otakar Kruliš-Randa, generální ředitel Báňské a hutní společnosti
 • Jan Malypetr,  býv. předseda čs. vlády a předseda správní rady PČVZP
 • dr. Vojtěch Mastný, vyslanec v. v. a předseda správní rady Živnobanky
 • Vavřín Mitáček, rolník
 • dr. Alois Musil, univ. prof.
 • dr. Karel Pešek-Káďa
 • div. gen. v. v. Robert Rychtrmoc, vedoucí Českého svazu válečníků
 • dr. Alois Říha, primátor hl. m. Prahy
 • Josef Salač, tajemník NOÚZ v Moravské Ostravě
 • dr. Vlastimil Šádek, náměstek gen. ředitele Západočeských kaolinek
 • František Soukal, rolník
 • univ. prof. dr. Josef Šusta, předseda České akademie věd a umění
 • Václav Talich, šéf opery Národního divadla
 • dr. František Teuner, generální referent Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě
 • Hugo Tuskány, všeobecný zástupce pověřence pro Veřejnou osvětovou službu
 • ing. Adolf Vamberský, generální ředitel Škodových závodů
 • Karel Vančuk, elektrotechnik Škodových závodů
 • univ. prof. dr. František Vavřínek
 • Karel Veit, předseda Svazu řemesel
 • prof. dr. František Vidimský
 • Karel Werner, šéfredaktor


Prohlášení ustavujícího výboru České ligy proti bolševismu:

Českému národu!

V boji, jaký nepoznaly dosud dějiny, brání se Evropa bolševickému nebezpečí. Toto barbarství východní stepi, prosycené židovskými živly, hrozí úplným zničením všech mravních i hmotných hodnot, které za dvě tisíciletí vytvořila na evropské pevnině arijská rasa. Řada událostí doby současné a nedávné svědčí neklamně o tom, že bolševismus nezměnil nic na svém úmyslu vyhladit z kořene všecko, co připomíná evropskou kulturu.

Tisíce vyvražděných a odvlečených příslušníků inteligence, středního stavu a zemědělců ve východním Polsku, v baltských zemích a v Bessarabii, kde komunismus se dostal k moci na pouhý jeden rok, ukazují dost zřetelně, jaký osud by postihl tytéž vrstvy u nás, kdyby se bolševici dostali do Čech a na Moravu. Hlad v jižní Itálii, kde komunistické živly nabývají za anglo-severoamerické okupace stále většího vlivu, a řádění Titových partyzánských band na Balkáně jsou ukázkou, do jakých vnitřních zmatků a bratrovražedných bojů vrhají bolševici každý národ, nad kterým nabudou moci.

Český lid, který svými tisíciletými dějinami, svou vyspělou kulturou a civilisací tkví pevně v půdě střední Evropy, nemůže k bolševickému nebezpečí přihlížet lhostejně. To pochopili správně náš státní president dr. Emil Hácha a naše vláda, kteří zaujali v prosinci minulého roku jasným prohlášením jednoznačný postoj proti bolševismu. Je na nás, ostatních příslušnících českého národa, abychom před celým světem demonstrovali, že stojíme neochvějně za svým státním presidentem a za svou vládou.

Český lid je si vědom, že v tomto boji jde o jeho bytí a nebytí. Česká inteligence jakožto vedoucí složka národa, ví, že je její povinnosti, aby zaujala místo v čele odporu proti bolševismu. Český zemědělec staví se nekompromisně na obranu půdy zděděné po předcích. Český živnostník usiluje o zachování slavné tradice českého řemesla. Český dělník se vzpírá tomu, aby byl snížen na úroveň tažného zvířete.

Všichni si musíme v těchto osudových chvílích evropské pevniny uvědomit, že jediný, kdo může odvrátiti bolševické nebezpečí také od českých hranic, je říšská branná moc. Je proto v našem zájmu, abychom vděčně přijímali ochranu, kterou nám v současných vážných dobách skýtá Říše a abychom ji v jejím boji proti nepřátelům Evropy ze všech sil podporovali.

Voláme veškeren český lid do uvědomělého boje proti bolševismu. Nedejte se zviklat falešnými sliby nepřátelské agitace, ani omyly pobloudilých jedinců mezi námi. Nedejte se zastrašit hrozbami, ani zlomit pochybami poraženců. Věřte s námi, že Evropa poznala včas bolševické nebezpečí a že je nakonec odrazí spojeným vypětím svých sil pod záštitou statečné německé branné moci.

Vítězství patří německým zbraním a Nové Evropě!   


Viz také: Protibolševická propaganda v protektorátu