Dne 5. října 1938 se ve 13 hodin konala první schůze nové první pomnichovské vlády. Jejím předsedou a ministrem národní obrany nadále zůstával armádní generál Jan Syrový. Hlavní změna nastala na postu ministra zahraničních věcí, kde Benešova stoupence dr. Kamila Kroftu nahradil více proněmecky orientovaný dr. František Chvalkovský.

Na programu vlády byly dva hlavní body: vyřešení slovenské otázky a definitivní vymezení hranic s Německem.

V Žilině se pod vedením Hlinkovy slovenské ľudové strany sešly slovenské politické strany a zformulovaly tzv. žilinský protokol, který požadoval autonomii pro Slovensko a vytvoření autonomní slovenské vlády. Během jednání vlády schůzka v Žilině teprve probíhala a vláda čekala na její výsledky.

Stejně tak se čekalo na výsledky jednání mezinárodního výboru v Berlíně, který měl definitivně vymezit československo-německé hranice. Ministr dr. Vavrečka a ministr veřejných prací gen. Husárek byli pověřeni, aby odletěli do Berlína.

Ve 2 hodiny odpoledne byla schůze vlády přerušena a pokračovala ve tři čtvrtě na sedm večer. Mezitím byla oznámena další důležitá zpráva - prezident Beneš podal demisi a v rozhlase pronesl svůj poslední projev. Ministerský předseda Syrový informoval telegramem čs. vyslance, že prezident „abdikoval v první řadě s ohledem na mezinárodní situaci ... Berlín považuje za překážku osobu prezidentovu... Abdikace prezidenta znamená ústupek Německu, které by jistě stále rozvracelo a útočilo, kdyby tato oběť nebyla přinesena.

Dr. Karvaš informoval vládu o slovenských požadavcích a vláda „dospěla ke stanovisku, že bude nutno na této základně jednati“.

V devět hodin večer byla schůze opět přerušena s tím, že pokračovat bude po návratu ministrů Vavrečky a Husárka z Berlína. Schůze tak pokračovala v 1 hodinu v noci již 6. října 1938. Přizváni na ni byli i zástupci politických stran a předsedové Poslanecké sněmovny a Senátu. Schůze se účastnil i náčelník hlavního štábu arm. gen. Ludvík Krejčí.

Ministři Vavrečka a gen. Husárek seznámili vládu s rozhodnutím mezinárodního výboru v Berlíně o hranicích - veškeré území bude okupováno do 10. října, včetně řady míst s čistě českým obyvatelstvem. Po vyslechnutí posudku o vojenské situaci od arm. gen. Krejčího vláda přijala berlínské rozhodnutí, o čemž byl ihned do Berlína odeslán telegram.

Zároveň bylo rozhodnuto o demobilizaci armády. Ministr zemědělství dr. Feierabend a ředitel Živnobanky dr. Jaroslav Preiss byli pověřeni, aby se neoficiálně pokusili návázat bližší styky s Německou říší.

Jedna z nejdelších schůzí vlády skončila až ve čtvrt na sedm ráno 6. října 1938.

Zasedání vlády:
21. září 1938 | 22. září 1938 | 23. září 1938 | 26. září 1938 | 27. září 1938 | 28. září 1938 | 29. září 1938 | 30. září 1938 | 1. října 1938 | 4. října 1938 | 5. října 1938

5. října 1938, Praha

Přítomni:
Předseda vlády a ministr národní obrany Syrový
Ministr vnitra Černý
Ministr financí Dr. Kalfus
Ministr spravedlnosti, pověřený řízením ministerstva pro sjednocení Dr. Fajnor
Ministr obchodu Dr. Karvaš
Ministr železnic, pověřený řízením ministerstva pošt gen. Kajdoš
Ministr veřejných prací gen. Husárek
Ministr zemědělství Dr. Feierabend
Ministr sociální péče pověřený správou ministerstva zdravotnictví Dr. Zenkl
Ministr pověřený správou ministerstva školství Dr. Bukovský
Ministr Dr. Parkányi

Omluveni:
Ministr zahraničních věcí Dr. Chvalkovský
Ministr Ing. Vavrečka

Předseda vlády zahájil schůzi o 1 hod. odpoledne uvítáním členů vlády ke společné práci, protože tyto osudové chvíle vyžadují plné semknuté síly.

1./ Volba náměstka předsedy vlády:

Náměstkem předsedy vlády podle § 71 ústavní listiny byl zvolen ministr vnitra Jan Černý.

2./ Program a úkoly v1ády:

Schváleny zásady vládního prohlášení o programu a úkolech této vlády s tím, že na podkladě hlavních myšlenek přednesených předsedou vlády a členy vlády bude provedena konečná redakce za součinnosti ministrů Dr. Zenkla a Dr. Feierebenda, spolu s přednostou zpravodajské sekce Tiskového odboru presidia ministerské rady a že bude téhož dne o 3 1/2 hod. odpoledne předložen vládě ke konečnému schválení.

Pokud jde o přesuny, jmenování a ustanovování zaměstnanců státních úřadů a podniků dotýkajících se oblasti Podkarpatské Rusi byly stanoveny stejné směrnice, jako schválila vláda před dvěma dny pro oblast Slovenska.

3./ Diplomatické styky

Usneseno, aby členové vlády odevzdali své navštívenky u členů diplomatického sboru pověřených v Praze.

4./ Vzájemné zastupování členů vlády

Usneseno, aby se všichni členové vlády dohodli o vzájemném zastupování, sdělili dohodu předsednictvu ministerské rady, které ji předloží po schválení vládou presidentu republiky, pokud jde o zastupování jiné než při podpisování zákonů a nařízení.

Pokud jde o členy vlády toho času v Praze nepřítomné usneseno, že ministra zahraničních věcí Dr. Chvalkovského zastupuje předseda vlády, ministra Ing. Vavrečku ministr Dr. Karvaš a ministra gen. Husárka ministr gen. Kajdoš.

5./ Komitét ministrů pro otázky hospodářské

Usneseno, aby byl utvořen komitét ministrů pro otázky hospodářské a ministr financí byl pověřen svoláváním a vedením tohoto komitétu.

Jeho stálými členy budou vedle ministra financí ministři obchodu, zemědělství a sociální péče. Další členové vlády mohou býti přizváni podle povahy projednávané věci.

Mimo to budou do komitétu zváni vyslanec Dr. Friedmann a gen. Čížek.

6./ Zřízeni vrchního soudu na Podk. Rusi:

Schválena osnova opatření Stálého výboru, jímž se zřizuje pro území Podkarpatské Rusi vrchní soud a vrchní státní zastupitelství se sídlem v Užhorodě.

7./ Nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí

Schválena osnova vládního nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhý obilí /pro měsíc říjen 1938/, a to ve znění předloženém.

8./ Personální věci Podkarpatské Rusi:

Usneseno, že až na další budou všechny personální přesuny jmenování a ustanovení zaměstnanců státních úřadů a podniků dotýkající se oblasti Podkarpatské Rusi, pokud jde o kompetenci ústředních úřadů, prováděny jen za souhlasu ministra dr. Ivana Parkányiho a že budou dány zvláštní příslušné přísné instrukce pro tuto agendu i podřízeným úřadům, a to pod osobní zodpovědností příslušných činitelů.

Podrobnosti budou upraveny v jednotlivých resortech, zejména v resortu železničním.

9./ Politická situace - jednání se Slováky

Předseda vlády sdělil, že spolu s hlavním velite1em dali zástupcům politických stran čestné slovo, že tato vláda bude postupovati ústavně, ale vyžádali si zároveň a obdrželi stejný závazek ze strany zástupců politických stran, že bude zdržena politická kázeň a nebudou kladeny překážky ani když opatření vládní půjdou proti stanoviskům stran.

Pokud jde o úpravu poměrů ke Slovensku formuloval slovenské požadavky, o nichž se jedná dnes odpoledne v Žilině, ministr Dr. Karvaš sdělil, že se požaduje:

1/ má býti při vydání některého zákona, nebo ve vládním prohlášení uznána samostatná existence českého a slovenského národa.

S tím vyslovila vláda souhlas. 

2/ Úprava jazykového zákona má býti provedena tak, aby jazyk český i slovenský byl jazykem státním a to český v zemích mimoslovenských /vyjímaje Podkarpatskou Rus/ a slovenský na Slovensku. Výjimky budou stanoveny nařízením. Na vojsko se toto ustanovení nevztahuje.

Také proti tomuto bodu nebylo ve vládě námitek.

3/ Pravomoc zemských sněmů má býti rozšířena na všechny věci, kde usnesením sněmu nebude porušena jednotnost státu, při čemž se výslovně ústřední vládě ponechává rozhodování o věcech vojenských a zahraničně politických, čítaje v to i obchodně politické, jakož i o věcech finančních.

0 event. vyjmutí věcí justičních se jedná.

Pravomoc zemského presidenta byla by přiměřeně rozšířena.

4/ Má býti zřízeno ministerstvo pro Slovensko, které by bylo v určitých věcech konečnou instancí. Sídlo bylo by buď v Bratislavě nebo v Praze. Podrobný návrh podal by ministr, jehož osoba bude navržena co nejrychleji.

Také tento požadavek byl v zásadě schválen.

Předseda vlády zdůraznil, že úprava poměrů slovenských musela by býti obdobně provedena také v Čechách a v zemi Moravskoslezské.

Posléze bylo usneseno, aby v případě, že nedojde ze Žiliny zpráva o docílené dohodě činitelů tam shromážděných, odebral by se tam letadlem ministr Dr. Karvaš, který by na základě plné moci vlády a stanoviska v této debatě projeveného dojednal vyřešení této věci. Podle potřeby bude stá1e v telefonním styku s předsedou vlády a jeho náměstkem.

Kdyby nebylo dosaženo v nejbližších hodinách řešení dohodou, bylo uvažováno o event. nutnosti rozpuštění parlamentu a zastavení činnosti politických stran, což by se však stalo po jejich uvědomění, a to se zřetelem k vzájemnému závazku přijatému mezi zástupci politických stran a předsedou v1ády dnešního dne.

10./ Jednání mezinárodního výboru v Berlíně:

Vzato na vědomí, že ministři Ing. Vavrečka a gen. Husárek odeberou se neprodleně do Berlína, aby tam tlumočili obsah vládního prohlášení připravovaného na dnešní den a zejména informovali civilní úřední činitele říšskoněmecké.

Jednání pětičlenného výboru utvořeného podle dohody v Mnichově zúčastní se vyslanci Dr. Heidrich a Künzl-Jizerský.

11./ Podkarpatská Rus:

Vzato na vědomí, že ministr Dr. Parkányi a guvernér Podkarpatské Rusi zjistí obsah intervencí podkarpatoruských činitelů u některých zastupitelských úřadů v Praze a podle výsledku podají zprávu vládě za účelem dalšího opatření.

Konec schůze o 2 hod. odpoledne.
 1938, 5, říjen, 18.45 hod v budově Předsednictva ministerské rady.

Přítomni:
Předseda vlády arm. gen. Syrový
a ministři: Dr. Bukovský, Dr. Zenkl, Dr. Karvaš, Černý, Dr. Feierabend, gen. Kajdoš, Dr. Parkányi, Dr. Kalfus a Dr. Fajnor.

Omluveni:
Ministři Dr. Chvalkovaký, Ing. Vavrečka a gen. Husárek.

Předseda vlády zahájil schůzi o 6 3/4 hod. večer.

Přečetl znění projevu odstupujícího presidenta republiky, který hodlá přednésti v rozhlase.

Během jednání byl projev již pronesen.

1./ Na to byl schválen text cirkuláře na všechna čsl. vyslanectví obsahující zprávu o abdikaci s důvěrnou informací pro naše vyslance.

Cirkulář byl během schůze ministerstvem zahraničních věcí odeslán.

2./ Ministr Dr. Karvaš podal zprávu, že zástupci strany ľudové a občanských stran na Slovensku jednají o dohodu k vyřešení otázky slovenské na podkladě požadavků ludové strany ze dne 5. června 1938. Po provedené debatě, během které byla svolána meziministerská porada referentů všech tangovaných resortů, dospěla vláda ke stanovisku, že bude nutno na této základně jednati.

Na to byla schůze o 9 hod. večerní přerušena s tím, že v jednání bude pokračováno o 23 hod. resp. o l hod. dne 6. října 1938, přičemž bude jednáno o nové situaci nastalé v pětičlenném výboru pro provádění mnichovských dohod v Berlíně, o níž podají zprávu ministři Ing. Vavrečka a gen. Husárek, kteří do té doby přiletí do Prahy.

V této schůzi bylo pokračováno o 1 hod. v noci dne 6. října 1938 za účasti vrchního velitele gen. Krejčího a ministrů Ing. Vavrečky a gen. Husárka.

Ke konci schůze /po 4 hod. ranní/ byli přizváni předsedové poslanecké sněmovny Malypetr a senátor Dr. Soukup, jakož i předsedové stran Beran, Hampl, Dr. Franke, Dr. Šrámek, Mlčoch a Dr. Hodáč. 

Ministři Ing. Vavrečka a gen. Husárek podali zevrubnou zprávu o vývoji jednání v pětičlenné komisi v Berlíně a o usnesení této komise ze dne 5. října 1938, která znamená souhlas s okupací území s více než 50% německého obyvatelstva do dne 10. října 1938, při čemž jsou do něho zahrnuty široké oblasti české s odůvodněním, že jde o kompensace za roztroušené menšiny a menšinové ostrovy v celém státě.

Po vyslechnutí zmíněných zpráv členů vlády, kteří přijeli z Berlína a po podání posudku naší vojenské situace hlavním velitelem vojska bylo usneseno zaslati našemu vyslanci do Berlína telegram, ve kterém se pověřuje aby sdělil pětičlennému mezinárodnímu výboru, že vláda béře na vědomí jeho rozhodnutí z 5. října 1938 a že je provede.

Telegram byl odeslán během schůze.

O tomto rozhodnutí budou informováni naši vyslanci v Londýně, Paříži a v Římě a bude sděleno vyslancům těchto států v Praze.

Dále bylo usneseno, aby byla zahájena demobilisace, a to dne 6. října 1938 dvou ročníků a dalších pak podle transportních možností, které ovšem budou okupací značně ztíženy.

O tom vyrozumí ihned ministerstvo zahraničních věcí našeho vyslance v Berlíně.

Přesné znění demobilisačního usnesení jest přílohou tohoto protokolu.

Dále vzato na vědomí, že ministerstvo vnitra ihned /tj. ještě během schůze/ zařídí, aby okresní hejtmani byli co nejdříve telefonicky a telegraficky informováni o rozhodnuti mezinárodního výboru v Berlíně o rozsahu okupace, pokud by se dotýkal jejich správních okresů.

Dne 6. října odpoledne bude jim dodána podrobnější informace a mapa.

Usneseno, aby ihned po doručení vládního usnesení ve věci okupační mezinárodnímu výboru v Berlíně, byla veřejnost informována podrobným a opakovaným projevem v rozhlase, jehož znění redigoval ministr Ing. Vavrečka s ministerským radou Schmoranzem a které bylo ministerskou radou zásadně schváleno.

Posléze bylo usneseno, aby vzhledem k nutnosti nové orientace československé zahraniční politiky vyplývající zejména z událostí posledních dnů byl pověřen ministr zemědělství Dr. Feierabend, aby neoficiálně a nezávazně zjistil možnosti navázání přímých hospodářských a později i politických styků a říší Německou a aby se za tím účelem odebral ihned neoficiálně do Berlína. Jednání zúčastní se též Dr. Jaroslav Preiss. 

Pokud jde o jednání s Maďarskem vzato na vědomí, že propuštění politických vězňů Maďarskem požadované, pokud bylo administrativně proveditelné, se již stalo a pokud vyžaduje amnestie, jest připraveno ministrem spravedlnosti.

Když se dostavili předsedové poslanecké sněmovny a senátu, jakož i politických stran a byli informováni o stanovisku vlády ve věci usnesení mezinárodního výboru v Berlíně z 5. října 1938, demobilisace a ve věci úpravy poměrů na Slovensku, vzali po provedené debatě a podaných vysvětleních a motivacích stanovisko vlády na vědomí.

Předseda vlády vznesl na ně apel, aby podporovali snahy vlády směřující k překonání současných osudových dob.

Předseda poslanecké sněmovny ohlásil, že předsednictva obou sněmoven Národního shromáždění zamýšlejí projevem v radiu i tisku informovati veřejnost, pro jaké technické nepřekonatelné překážky nelze svolat plénum Národního shromáždění.

Konec schůze o 6 1/4 hod. ranní.

Zdroj: Odboj a revoluce č. 5/1969, s. 222-230