Poslední schůze Syrového vlády, která přijala mnichovskou dohodu, se konala 4. října 1938 v devět hodin večer. Vláda schválila ještě několik konkrétních opatření a přijala prohlášení pro prezidenta o své demisi.

Zasedání vlády:
21. září 1938 | 22. září 1938 | 23. září 1938 | 26. září 1938 | 27. září 1938 | 28. září 1938 | 29. září 1938 | 30. září 1938 | 1. října 1938 | 4. října 1938 | 5. října 1938

4. října 1938, Praha

Program:
A. Čtení protokolu o schůzi minulé.
H. Usnesení hospodářského komitétu - schválení.
C. Demise vlády.

Přítomni:
Předseda vlády a ministr národní obrany Syrový
Ministr zahraničních věcí Dr. Krofta
Ministr vnitra Černý
Ministr financí Dr. Kalfus
Ministr školství Šubrt
Ministr spravedlnosti Dr. Fajnor
Ministr obchodu Dr. Jeníček
Ministr železnic Dr. Kamenický
Ministr veřejných prací Ing. Nosál
Ministr zemědělství Ing.Reich
Ministr sociální péče Dr. Horák
Ministr zdravotnictví Dr. Mentl
Ministr pošt Dr. Dunovský
Ministr pro sjednocení Dr. Fric
Ministr Dr. Bukovský
Ministr Dr. Karvaš

0m1uveni:
Ministr Ing. Vavrečka
Ministr Dr. Zenkl
Ministr Černák

Předseda vlády zahájil schůzi o 9 hodině večer a předsedal jí.

A./ Protokol o schůzi minulé, konané dne 3. října 1938 byl po přečtení bez námitek schválen.

Předseda vlády sdělil, že ze slovenských požadavků byl mu předložen pouze jeden bod stran jmenování ministra s plnou mocí, kterémužto bodu nebylo možno v dané krátké době vyhověti. Jednání pokračuje.

Na návrh ministra financí byla schválena tato usnesení hospodářského komitétu učiněná dne 3. října 1938.

1./ Nařízení o obraně státu: provedení §114. Schválen návrh ministerstva financí ze dne 30. září 1938, č.j. 119/539/1938/I/2b na provedení §114 zákona č. 131/36 Sb.z. a n. o obraně státu s těmito dodatky:

a/ u resortů podnikových pečují o dodržování shora uvedených zásad a jsou ze to zodpovědny příslušné správní sbory.

b/ ministerstvu obchodu se zároveň povoluje podporovati nadále československou filmovou výrobu alespoň v případech, kdy ministerstvo obchodu v dohodě s ministerstvem financí uzná, že takových podpor jest nezbytně třeba k udržení filmových atelierů v chodu, zejména pokud by podpor jako jediného prostředku bylo třeba na výplatu mezd zaměstnancům ve filmových atelierech /ve smyslu dopisu ministerstva obchodu ze dne 4.X. 1938, č. P-6032/1/1938/.

2./ Nařízení jímž se určují náhrady ze používání dopravních prostředků pro účely vojenské.

Schválena osnova vládního nařízení, jimž se určují náhrady ze používání dopravních prostředků pro účely vojenské ve znění předloženém ministerstvem národní obrany.

3./ Pohyb obyvatelstva:

Usneseno, že rozpočet kapitoly 16 /ministerstvo sociální péče/ bude v roce 1938 překročen o částky, nutné k úhradě podpůrné akce pro obyvatelstvo, které pod vlivem mimořádných událostí odešlo z pohraničních krajů.

0 výši prostředků, které na tento účel budou naloženy, dohodnou se ministerstva financí a sociální péče a nejvyšší účetní kontrolní úřad.

4./ Demise vlády

Předseda vlády sdělil, že vývojem politických poměrů nastala nutnost změny vlády a navrhl demisi této vlády.

Ministři Dr. 2enkl a Černák podali žádost za demisi odděleně. Ministr Ing. Vavrečka, který nastupuje úřední cestu do Berlína, připojil se k žádosti o demisi.

Na to bylo jednomyslně usneseno podati demisi a všichni přítomní členové vlády podepsali list tohoto znění:

"Pane presidente republiky, vláda se usnesla podati demisi a všichni její členové žádají, aby byli zproštění svých úřadů.

V Praze dne 4. října 1938."

Předseda vlády se potom rozloučil srdečným projevem se všemi členy vlády a zdůraznil, že tato vláda sice stála v čele správy státu jen krátkou dobu, ale v období, které bylo dosud nejtragičtější. Děkuje za spolupráci, která umožnila vedení státu i v tak těžkých dobách.

Náměstek předsedy vlády ministr vnitra jménem členů vlády děkuje předsedovi za jeho přímé a srdečné přátelství a zdůrazňuje, že ve vzpomínce na tyto osudové doby které nikdy neopustí členy vlády, že zůstane vždy jasným bodem, že členové vlády našli v době rozhodování o dalším bytí tohoto státu ve svém předsedovi mužného přítele a vůdce.

Konec schůze o 9 1/4 hod. večerní.

Zdroj: Odboj a revoluce č. 5/1969, s. 219-221