Dne 27. září 1938 o půl desáté večer se konala zvláštní schůze vlády za účasti prezidenta Beneše a představitelů hlavních politických stran. Projednána měla být odpověď na Hitlerovy požadavky předložené Chamberlainovi v Godesbergu.

Chamberlain 26. září 1938 Hitlera dopisem informoval, že čs. vláda „mi nyní oznamuje, že setrvává na přijetí návrhů na převod sudetoněmeckých území podle směrnic o nichž se dohodla moje vláda s vládou francouzskou a jež jsem Vám vyložil minulý čtvrtek, ale pokládá za zcela nepřijatelný návrh Vašeho memoranda na okamžitou evakuaci těchto území a jejich okamžité obsazení německých vojskem.“ Chamberlain Hitlerovi navrhl, aby se němečtí zástupci sešli s československými a dohodli způsob pokojného předání území. Bylo by podle něj zbytečné vyvolat válku jen kvůli otázce způsobu předání území.

Když H. Wilson v Berlíně předával Chamberlainův dopis Hitlerovi, tak ten reagoval odmítavě - Československo musí území vyklidit do 1. října. Britové by podle Hitlera měli „apelovat spíše na Beneše, protože je naprosto jasné, že československá vláda nemá nejmenšího úmyslu vydat jedinou píď území.

Prezident Beneš o tomto vývoji informoval vládu a prohlásil, že je „nutno setrvat na linii anglo-francouzské proposice a nezavdat záminku ... Budeme-li zítra napadeni, jest fronta rekonstruována.

Zasedání vlády:
21. září 1938 | 22. září 1938 | 23. září 1938 | 26. září 1938 | 27. září 1938 | 28. září 1938 | 29. září 1938 | 30. září 1938 | 1. října 1938 | 4. října 1938 | 5. října 1938

27. září 1938, Praha

Přítomni:
president republiky dr. Beneš,
předseda vlády a ministr národní obrany Syrový,
ministr zahraničních věcí dr. Krofta,
vnitra Černý,
financí dr. Kalfus,
školství Šubrt,
spravedlnosti dr. Fajnor,
obchodu dr. Janáček,
železnic dr. Kamenický,
veřejných prací ing. Nosál,
zemědělství ing. Reich,
sociální péče dr. Horák,
zdravotnictví dr. Mentl,
pošt dr. Dunovský,
pro sjednocení dr. Fric,
ministři ing. Vavrečka,dr. Bukovský, dr. Zenkl, dr. Karvaš.

Zástupci koalovaných stran: dr. Hodža, Beran, dr. Černý, Hampl, Bechyně, dr. Dérer, dr. Franke, dr. Šrámek, Ježek a dr. Hodáč. 

President republiky zahájil schůzi o 9 1/2 hod. večer uvítáním přítomných.

Od ranní porady nastaly vážné události. Britský ministerský předseda Chamberlain poslal kancléři Hitlerovi po siru Horace Wilsonovi poselství, že vlády anglické a francouzské žádají za mírové řešení otázky sudetoněmecké, protože jinak by Německo narazilo na ozbrojený odpor Francie a Anglie.

Po odevzdání tohoto sdělení nastala doba různých kombinací a dohadů.

Chamberlain poslal Wilsona s úmyslem, aby v každém případě se snažil o zpróstředkování event. přímého jednání Německa s Československem o proposici anglo-francouzskou. Šlo o odsunutí termínu 1. října 1938 alespoň o 14 dní, dále o plán evakuace postupné.

Také vyslanec Osuský sdělil, že francouzské ministerstvo zahraničních věci radí, abychom nezavrhovali další jednání o modalitách anglo-francouzské proposice.

Proto také projev československého předsedy vlády dne 28. září 1938 bude formulován tak, aby zejména nebriskoval tyto snahy Anglie a Francie.

Během tohoto sdělení presidenta republiky došly další zprávy.

Anglický vyslanec Newton přinesl (po 9. hod. večer) podrobný plán evakuace postoupeného území, který se na první pohled zdá přijatelný a bude prozkoumán. Byl odevzdán anglickou vládou také v Berlíně. Navrhuje okamžité jmenování mezinárodní komise a obsazení Aše a Chebu britskou legií. Pak by se postupovalo stejně (mezinárodní komise pomocí britské legie), ale před 31. říjnem 1938 by nedošlo k obsazeni větších oblastí.

Současně se navrhují vyjednávání Německa, Anglie, Francie a Československa za účelem oboustranné demobilisace a smlouvy o novém vzájemném systému garancií pro nové Československo.

O plebiscitu není řečeno nic, hledí se však k zájmům komunikace, národohospodářství apod.

Proposice bude československou vládou prozkoumána, odpovídá-li koncedovanému řešení.

Zatím však došla zpráva, že v Berlíně bylo siru H. Wilsonovi oznámeno, že nepřijme-li Československo do 2. hod. odpoledne dne 28. září 1938 německé podmínky, nastane konflikt. To sdělil vyslanec Newton.

Ještě odpoledne sděloval vyslanec Masaryk, že dnešní (27.9. 1938) řeč Chamberlainova má připravit vypracování modalit anglo-francouzského plánu, ale v řeči skutečně pronesené v 8 hod. připravoval Chamberlain Německou říši a Hitlera na válku.

O Československu zmínil se slovy uznání, pak mluvil o hrůzách války a řekl, že se neobrací na dominia, aby bojovala za malý národ, nýbrž aby bojovala proti snahám o hegemonii světa. Řekl, že by byl ochoten k třetí cestě do Německa, že Československo udělalo maximum, vyzval lid, aby byl připraven a skončil výrokem, že dokud válka nezačne, je ještě naděje a že bude dělat vše pro mír.

Nato pak president republiky přečetl depeši z Londýna, jemu v 5.40 hod. odpoledne odeslanou a odevzdanou anglickým vyslancem Newtonem. Chamberlain v ní sděluje presidentu republiky a československé vládě, že podle informací, které má anglická vláda z Berlína, německé vojenské síly budou mít rozkazy překročit československé hranice, jestliže československá vláda nepřijme do 2. hod odpoledne 28. září 1938 německé podmínky.

Z toho plyne, že Čechy budou napadeny a nic, co by druhé mocnosti mohly učiniti, nezabrání této věci a to zůstává pravdivé bez ohledu na výsledek možné světové války. Anglie nemůže radit v této situaci, ale musí rychle o ní informovat.

Sir Wilson byl Hitlerem přijat v přítomnosti Goebbelse, Görringa a Ribbentropa. Dostal zamítavou odpověď od Hitlera dříve, než došla nová anglická proposice o evakuaci.

Nutno setrvat na linii anglo-francouzské proposice a nezavdat záminku.

Podle sdělení vyslance Masaryka jsou přípravy na válku v Londýně (kryty apod.) v plném proudu.

Předseda Hampl vyslovil mínění, že jednání Německa není jen taktikou, protože obrat by měl reakci v Německu.

President republiky sdělil, že podle informací vojenských je německá mobilisace připravena na 2. hod. odpoledne dne 28. září 1938.

Předseda Hampl podotknul, že toto tragické rozřešení odstraňuje menší zla, která však mohla vést také k rozvratu a porážce státu.

Vyčerpána krajní hranice ústupku. Nutno lid připravit rozhlasem na obrat.

Dr. Franke doporučuje při tom velikou opatrnost.

President republiky připouští jen možnost náznaku, že situace je mnohem vážnější.

Neví ovšem, co se může stát v Berlíně zítra dopoledne. Traduje se, že prý Göring se vyjádřil, že má tak báječné letectvo, že není možno ho nevyzkoušet. To se říká v Londýně, kde tisk je pobouřen pro řeč Hitlerovu, hlavně jeho osobní útoky.

Předseda dr. Šrámek zdůrazňuje nutnost postarat se o to, aby ve zbývající krátké lhůtě nedošlo k ničemu, o čem by mohlo býti tvrzeno, že to je vyprovokování útoku. Nutno zařídit vojensky a civilně.

Dr. Franke vyslovil mínění, že by bylo osudovou chybou neříci veřejnosti, že čekáme útok.

President republiky zdůraznil, že naše opatrnost postupu se historicky ukáže, protože jsme s Berlínem mluvili přes Anglii, která je svědkem informovaným o našem postupu. To bylo též prospěchem z misse Runcimanovy. Anglický vyslanec plně uznal, že zná náš podrobný postup po 6 měsíců a že naše svědomí je čisté.

My od Německa ultimatum nepřijali, jen Chamberlain nám sděluje, že Německo nás napadne, máme tedy potvrzeno, že útok jde na nás. Nelze ovšem říci, co se stane v Německu dne 28. září, mohou obrátit.

Ministr zahraničních věcí podotknul, že Litvinov do rozhlasu prohlásil, že válka je neodvratná a že Rusko se s Anglií a Francií dohodnou.

President republiky poznamenal, že Litvinov uznal Hitlerovy požadavky za nepřijatelné a prohlásil, že SSSR vykoná svoji povinnost.

Také Malá Dohoda bude držet ve chvíli, kdy půjde Francie a Anglie.

Anglie byla v těchto dnech pevnější.

Podle telegramu vyslance Lípy sdělilo Rumunsko a Jugoslávie vládě italské, polské a německé, že by pro případ vystoupení Maďarska uplatnily své závazky.

Na dotaz dr. Šrámka, co by Malá Dohoda dělala při pouhém průchodu německého vojska Maďarskem, odpověděl ministr zahraničních věcí, že na Bledu Stojadinovič prohlásil, že by to patrně platilo za podporu útoku, Comnen se vyjádřil zdrženlivěji, nyní odpovídají vyhýbavě.

President republiky jest přesvědčen, že když půjde Francie a Anglie, je zájmem Maďarska, nevystoupit, když již bylo oběma velmocemi vyzváno, aby se zdrželo jakékoliv akce. Stejně i Polsko. Intervenoval též americký vyslanec.

President republiky se obrátil též na presidenta Roosevelta, načež ten vydal svoje varovné prohlášení a americký tisk zaujal stanovisko pro nás příznivé.

Budeme-li zítra napadeni, jest fronta rekonstruována.

Polský president dnes vzkázal souhlas k jednání, což oznámeno Anglii a Francii. Kdyby se se strany Polska něco stalo během jednání, mělo by proti sobě Anglii, Francii a hlavně Rusko.

Bude-li Německo chtít jednat o včerejší proposici modalit anglo-francouzského plánu, přijme to; když dojde k válce, tedy je tu nadlidskou silou rekonstruována fronta a musíme hledět s nadějí na výsledek.

Francouzský i anglický vyslanec potvrdili, že jsme konali nadlidské, abychom válce zabránili a že jsme šli až k sebeobětování; národ šel důstojně, mírumilovně, ale statečně.

Dr. Hodáč prohlásil, že byl až znepokojen mírou ústupků.

Dojde-li k válce, je to pokračování války světové, jak říkával Švehla a my půjdeme stejně.

Lidu jen říci, že je naprosto nutna kázeň a svornost a pak skončíme tuto válku jako jsme skončili světovou.

Předseda Hampl souhlasí s umírněným informováním veřejposti, ale doporučuje říci, že situace se stala neobyčejně vážnou.

Nutno v tom směru naprosto usměrniti tisk a jiné projevy.

President republiky poznamenává, že zprávy, že zítra má být v Německu mobilisace, bylo by nutno zkonfiskovat.

Dokumenty z Anglie, že nejsme útočníkem, jsou tím důležitější, že může být i útok fingován ("norimberský avion" z r. 1914).

Dnes jde o ohromné věci, proto je důvěrnost naprosto nutná u všech.

Ministr Vavrečka poznamenal, že již řeč Chamberlainova stačí na informování našeho občanstva.

President republiky resumoval, že nutno vyčkat řeč předsedy vlády (28. září k poledni), že musí býti klidnou, krátkou odpovědí na řeč Hitlerovu.

Bylo takticky správné předsunovat vždy Anglii a Francii. Ještě nyní prohlásil vyslanec Masaryk, že i poslední proposici příjimáme, je-li podle franko-britského plánu, jinak že bychom ji nemohli přijmout.

Tím byla tato porada o 22.30 hod. skončena.

Skončeno a podepsáno. 18 podpisů

Zdroj: Odboj a revoluce č. 5/1969, s. 171-177; Mnichov v dokumentech II, Praha 1958, s. 237-241