Britský premiér Churchill sice již ve svém rozhlasovém projevu 30. září 1940 označil mnichovskou dohodu za Němci zničenou, přesto se ale čs. vládě v Londýně nedařilo od britské vlády získat jasnější oficiální vyjádření k otázce platnosti této dohody. V letech 1941-42 probíhala složitá jednání, ve kterých se nedařilo nalézt shodu. Britská strana měla jiný právní názor na otázky kontinuity čs. republiky, platnosti mnichovské dohody od počátku apod. Až v polovině roku 1942 došlo k posunu, značnou roli v tom také sehrál mezinárodní ohlas brutálních německých represálií v protektorátu po atentátu na Heydricha.

Dne 5. srpna 1942 britský ministr zahraničních věcí Anthony Eden dopisem čs. ministru zahraničních věcí Janu Masarykovi oznámil, že Velká Británie se mnichovskou dohodou, kterou Německo zničilo, necítí nijak vázána a nebude na ni brát žádný ohled při definitivní úpravě čs. hranic. Nešlo tedy sice o prohlášení neplatnosti mnichovské dohody od počátku, jak požadovala čs. strana (a jak toho později dosáhla ze strany Francie a Itálie), ale čs. vláda přijala i toto prohlášení jako „praktické řešení“, protože bylo zřejmé, že více od Británie nedosáhne.


Foreign Office, S.W.I.

Dne 5. srpna 1942.

Vaše Excelence,

mám za užitečné, abych na základě nedávné výměny názorů mezi našimi vládami učinil toto prohlášení o stanovisku vlády Jeho Veličenstva ve Spojeném království, pokud jde o Československo:

Ve svém dopise z 18. července 1941 zpravil jsem Vaši Excelenci, že král rozhodl pověřit mimořádného vyslance a zplnomocněného ministra u dr. Beneše jako presidenta Československé republiky. Vysvětlil jsem, že rozhodnutí to zároveň značí, že vláda Jeho Veličenstva ve Spojeném království považuje právní postavení presidenta vlády Československé republiky za totožné s postavením ostatních spojeneckých hlav států a vlád, sídlících v této zemi. Status zástupce Jeho Veličenstva byl pak nedávno povýšen na status velvyslanecký.

Předseda vlády oznámil již dne 30. září 1940 v rozhlasovém poselství československému národu stanovisko vlády Jeho Veličenstva k ujednáním, k nimž došlo v Mnichově v roce 1938. Mr. Churchill tehdy prohlásil, že mnichovská dohoda byla Němci zničena. Toto prohlášení bylo formálně oznámeno dr. Benešovi dne 11. listopadu 1940.

Toto prohlášení a formální akt uznání vlády československé určovaly politiku vlády Jeho Veličenstva vůči Československu. Aby se však zamezilo jakémukoli nedorozumění, přeji si nyní prohlásit jménem vlády Jeho Veličenstva ve Spojeném království, že vzhledem k tomu, že Německo úmyslně zničilo ujednání o Československu z roku 1938, na kterých vláda Jeho Veličenstva ve Spojeném království byla účastná, považuje se vláda Jeho Veličenstva za zbavenu jakýchkoli závazků v této věci. Při konečné úpravě československých hranic na konci války nebudou na její stanovisko mít vliv žádné změny, které se staly v těchto věcech jak v roce 1938, tak i později.

Jsem Vám upřímně oddaný

Anthony Eden, v. r.

J.E. p. J. Masarykovi, C.B.E.

Dne 5. srpna 1942.

Vaše Excelence,

mám čest potvrdit Vám Vaši nótu ze dne 5. srpna 1942 a používám této příležitosti, abych Vám vyslovil nejvřelejší díky jak za československou vládu a za sebe, tak jménem celého československého národa, který dnes tak strašně trpí pod nacistickým jhem.

Vaše nota zdůrazňuje, že formální akt uznání vlády československé určoval politiku vlády Jeho Veličenstva vůči Československu; nyní však, aby se zamezilo jakémukoli nedorozumění, vláda Jeho Veličenstva si přeje prohlásit, že vzhledem k tomu, že Německo úmyslně zničilo ujednání o Československu z roku 1938, na kterých vláda Jeho Veličenstva ve Spojeném království byla účastná, považuje se vláda Jeho Veličenstva za zbavenu jakýchkoli závazků v této věci. Při konečné úpravě československých hranic na konci války nebudou na její stanovisko mít vliv žádné změny, které se staly v těchto věcech jak v roce 1938, tak i později.

Má vláda přijímá Vaši nótu jako praktické řešení otázek a potíží, pro Československo životně důležitých, které vznikly mezi našimi státy jako následek mnichovské dohody; trvá ovšem na našem politickém a právním stanovisku k mnichovské dohodě a událostem po ní tak, jak to bylo vyjádřeno v notě československého ministerstva zahraničních věcí ze dne 16. prosince 1941. Považujeme Vaši závažnou nótu ze dne 5. srpna 1942 za vysoce významný akt spravedlnosti vůči Československu a ujišťujeme Vás o svém opravdovém uspokojení a své hluboké vděčnosti k Vaší veliké zemi a národu. Mnichovská dohoda může být nyní považována mezi našimi státy za mrtvou.

Jsem Vám, pane ministře, upřímně oddaný

Jan Masaryk, v. r.

J.E. Anthony Edenovi, P.C., M.C, M.P.

Zdroj: E. Beneš, Šest let exilu a druhé světové války, Praha 1947, s. 473-475