Na 43. zasedání Slovenského sněmu byl dne 3. září 1940 přijat ústavní zákon č. 210/1940 Sl.z., který dával slovenské vládě zplnomocnění vydávat nařízení s platností zákona k „vyloučení Židů ze slovenského hospodářského a sociálního života“. Na základě tohoto ústavního zákona slovenská vláda o rok později vydala nařízení zvané jako Židovský kodex.

Ústavný zákon
zo dňa 3. septembra 1940,
ktorým sa vláda splnomocňuje, aby činila opatrenia vo veciach arizácie.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol na tomto ústavnom zákone:

§ 1.

(1) Vláda sa splnomocňuje, aby nariadením robila všetky opatrenia, ktoré sú potrebné:

a) aby sa vylúčili Židia zo slovenského hospodárskeho a sociálneho života,
b) aby majetok Židov prešiel do vlastníctva kresťanov.

(2) Splnomocnenie podľa ods. 1 platí na jeden rok odo dňa účinnosti tohto zákona.

§ 2.

Nariadenia podľa § 1 vydané majú platnosť zákonov a podpisuje ich predseda
vlády a príslušný minister. Vyhlasujú sa ako zákony.

§ 3.

Tento zákon platí a nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a vykonajú ho všetci členovia vlády

Dr. Tiso v. r.
Dr. Sokol v. r.
Dr. Tuka v. r.
Mach v. r.
Dr. Pružinský v. r.
Sivák v. r. aj za ministra Dr. Fritza.
Stano v. r. aj za ministra Medrického
Čatloš v. r.