RAD (Reichsarbeitsdienst) je zkratka pro pracovní oddíly založené roku 1934 a dělily se na mužskou (RAD/M) a ženskou (RAD/wJ) část. Já se budu věnovat pouze její mužské části, i když pro přehlednost budu používat pouze zkratku RAD.

Od června 1935 musel každý muž ve věku 18 - 20 let absolvovat u této jednotky 6-ti měsíční službu než nastoupil povinnou dvouletou vojenskou službu. Tyto jednotky sice pomáhaly při žních a při zemních pracech (budování silnic, letišť, opevnění a pod.), ale jinak byly organizovány jako vojenská jednotka, probíhal zde regulérní vojenský výcvik (i když beze zbraní) a ideologická osvěta. RAD museli projít také ti, kteří se do armády přihlásili dobrovolně (nebyli povoláni na základě mobilizace) nebo vojáci, kteří se chtěli stát důstojníky.

Během mobilizace v září 1939 byly z jednotek RAD vytvořeny pracovní jednotky (Bautruppen), jejichž hlavním úkolem bylo čištění a údržba komunikací pro postupující frontové jednotky. Během tažení ve Francii už tyto jednotky zajišťovaly také opravu mostů, železnic, vykládku a nakládku materiálu, ale také střežení zajatců, později se podílely také na budovaní letišť a pobřežních opevnění. Během tažení proti SSSR plnily jednotky RAD podobné úkoly jako na západě, ale vzhledem k nedostatku lidských zdrojů brzy plnily jednotky RAD také bojové úkoly - zabezpečení týlu proti partyzánům a někdy nasazení přímo na frontě. V roce 1942 byly jednotky RAD na východě přímo podřízeny velení armády (Heer) a letectva (Luftwaffe). V roce 1943 byly z oddílů RAD tvořeny samostatné protiletadlové baterie, které byly v roce 1944 využívány i pro boj proti pozemním cílům (některé například proti britským jednotkám u Arnhemu). V roce 1945 se služba v RAD zkrátila na pouhých cca 6-8 týdnů a byla hlavně zaměřena na základní pěchotní výcvik. V březnu 1945 pak byly z příslušníků RAD vytvořeny celkem 3 pěší divize - "Schlageter", "Friedrich Ludwig Jahn" a Theodor Körner". Všechny 3 divize se účastnily posledních bojů německých jednotek s postupující Rudou armádou na Berlín v dubnu/květnu 1945.