Dalším dokumentem zachycujícím předválečnou československo-francouzskou  spolupráci  v letecké oblasti je tato nóta zachycující výsledky jednání uskutečněných během návštěvy francouzského ministra letectví Pierre Cota v Československu na podzim roku 1933. Zajímavá je zmínka o možnosti vzájemného postoupení licencí v oblasti letecké výroby (na československé straně se pravděpodobně jednalo o letadlo z tehdy připravované modelové řady Letov Š-31/131/231/331)*), avšak k žádným konkrétním jednáním nedošlo, nejspíše protože Pierre Cot opouští 6. února 1934 úřad ministra letectví a ačkoliv jeho nástupce v úřadě ministra divisní generál Victor Denain pokračoval v obecné linii Cotových návrhů, nepokračoval v prosazování jednotlivých dílčích projektů v plném rozsahu plánovaném Cotem.


p. Pierre Cot, ministr letectví
p. Paul-Boncourovi ministru zahraničních věcí 

č.j. 1373-3/C.S.M. Přísně tajné.                                                 

Paříž, 7.prosince 1933

V průběhu mé cesty do Prahy jsem s vedoucími vojenskými činiteli československého letectva vedl jednání jež shrnuje níže připojená nota.
Byl bych Vám vděčen kdybyste mi ráčil oznámit zda schvalujete touto notou zamýšlená opatření: v případě kladné odpovědi mám tu čest poprosit Vás, abyste ráčil udělit našemu velvyslanci v Praze všechny instrukce jež zvážíte být užitečnými. 


PŘILOŽENÁ NOTA

Č.j. 1306-3/C.S.M. Přísně tajné              

                    

Paříž, 21. listopadu 1933

V průběhu cesty do Československa, již se chystám dokončit, jsem měl příležitost jednat s vedoucími činiteli vojenského letectva.


Tato jednání mne ujistila, že je odsouhlaseno znatelné navýšení rozpočtových prostředků až dosud vyhrazených vojenskému letectvu (navýšení na dvojnásobek).
Vzhledem k ústřední poloze již v Evropě zaujímají československé letecké základny, mi tato příležitost připadala vhodná k pozornému rozboru možnosti existence československého letectva disponujícího materiálem o velkém akčním rádiu, jehož existence by bylo dosaženo na základě této obzvláště důležité skutečnosti.

Nuže vyjevilo se mi, že až do současnosti, československé letectvo bylo zaměřeno  především na vzdušné aparáty o skrovném akčním rádiu, schopné buď obrany území (jednomístné stíhačky) nebo k úkolům spolupráce s pozemní armádou (dvoumístná pozorovací letadla).
Toto zaměření bylo v souladu s existencí omezených rozpočtových prostředků, neboť jednotková cena strojů odpovídajících jednomu i druhému úkolu je nejméně vysoká. V čas, kdy jsou náklady na letectvo Československa zvýšeny, bude se jako nové, pro letectvo této země obzvláště příznivé řešení, jevit zahájení stavby vícemístných strojů, schopných jak jednoho i druhého z předchozích úkolů, ale současně disponujících zvýšeným akčním rádiem a značnější kapacitou nesených bomb.

 
Připadá mi tedy vhodným zdůraznit prospěch jež, za těchto okolností, bude představovat těsnější technická spolupráce mezi Československem a Francií, s ohledem na  urychlení zavedení moderních vícemístných strojů do služby v československém letectvu. 


S cílem povzbudit československé vlastní zájmy by tato politika spolupráce měla být navržena v podobě vzájemného postoupení licencí. Bylo mi již sděleno, že v současnosti je v československých státních závodech vyráběn jeden zajímavý typ jednomístného letadla. Aniž bychom zašli až k vybavení francouzského letectva tímto typem ve velkém množství, přece by mohla být zvážena koupě jeho licence, s ohledem na usnadnění získávání licencí francouzských vícemístných letadel Československem. Všechna vyjednávání vztahující se k těmto případným postoupením se musí přirozeně dít za udržení jejich striktně tajného charakteru.


V průběhu rozhovorů jež jsem měl s generálem Faucherem, hlavou francouzské vojenské mise v Praze, jsem získal  dojem, že šťastného vlivu vykonávaného tímto generálem na vojenské prostředí v Československu by mělo být stejně využitkováno ve smyslu rozvoje leteckých sil této země.


Za tím účelem, a v úplném souhlasu s ministerstvem války, by se mi jevilo žádoucí zvažovat těsnější spolupráci mezi tímto generálem a Ministerstvem letectví, buď formou dočasných opakovaných vyslání důstojníků-letců do Československa, nebo přidělení létajícího důstojníka letectva francouzské vojenské misi v Praze.


*)Za upřesnění možného typu letadla, jehož se mohla zmínka o připravovaném československém letadlu vhodném k zakoupení licence týkat, děkuji Tomáši Adamovi. 

Zdroj: Documents diplomatiques français, Řada 1, Svazek V. (13. listopad 1933-13. březen 1934), číslo 93, strany 181, 182; Ministére des Affaires Éntrangéres, Commission de Publication des Documents Relatifs Origines de la Guerre 1939-1945, Paris 1970