Stav příprav Němců k invazi do Velké Británie — tzv. operace Seelöwe — byl k 7. září 1940 takový, že Britové reálně počítali s jejím uskutečněním. Ten den v 17.20, po prvním z těžkých náletů na Londýn, se sešli Chiefs of Staff* a rozhodli, že ve 20.07 bylo vyhlášeno heslo „Cromwell“. Tím byly ozbrojené síly uvedeny do nejvyšší pohotovosti, která znamenala, že invaze se dá očekávat v příštích 12 hodinách. Ze dne 14. září 1940, týden nato, pochází memorandum Air Staff, ve kterém jsou definovány jednotlivé operační cíle Fighter Command** a jejich důležitost v nadcházející kampani.

Poznámky:

* Velitelé štábů — jednalo se o poradní orgán podřízený válečnému kabinetu, ve kterém byly zastoupeny všechny složky ozbrojené moci, tedy armáda, námořnictvo a letectvo.

† Nižší stupeň pohotovosti (invaze do tří dnů) byl zaveden znovu až od 17. září 1940.

‡ Air Staff — štáb Royal Air Force, britského letectva.

** Britské stíhací letectvo (stíhací velitelství).


(A) ÚVODNÍ ZÁPAS O VZDUŠNOU PŘEVAHU

1. Hlavním rysem této fáze se zdají být těžké útoky nepřátelských bombardérů a stíhaček, namířené proti letištím a leteckým továrnám a dalším cílům, s úmyslem zničit stíhací squadrony na zemi a zatáhnout je do vzdušných bojů proti přesile.

2. S tímto útokem se Fighter Command střetne v souladu s obecnými principy, podle kterých bylo postaveno a vycvičeno k zachycení a zničení nepřátelských bombardovacích a stíhacích svazů.

3. Důležitou povinností Fighter Command v této fázi bude ochrana našich námořních sil a jejich základen proti nepřátelskému útoku.


(B) INVAZE ZE VZDUCHU

4. Od nepřítele je možné čekat pokusy o vysazení vojska, lehkého dělostřelectva a možná i malých tanků ze vzduchu. Jakýkoliv takový pokus ve velkém měřítku lze očekávat současně s námořní invazí.

5. Primárním cílem operací Fighter Command proti invazi ze vzduchu bude zničení letounů přepravujících vojsko a tanky.


(C) INVAZE Z MOŘE

6. Na námořní invazi je možné pohlížet ve třech fázích:
(i) Soustředění a naloďování v kontinentálních přístavech.
(ii) Plavba.
(iii) Přiblížení se a přistání.

7. Tyto tři fáze budou splývat a je možné, že půjde o několik menších nezávislých operací. Nepřítel, pokud se chce setkat s hmatatelným úspěchem, musí také pokračovat v lodním zásobování vojsk tam, kde se uchytí na pobřeží. Jednotlivé fáze mohou nicméně být zvažovány jednotlivě.

Shromáždění a nalodění
8. Nepřátelské aktivity v této fázi budou předmětem útoků jak Bomber, tak Coastal Command, a od Fighter Command je vyžadováno veškeré uskutečnitelné krytí jejich operací. Protože však bude Fighter Command bezpochyby zaneprázdněno intenzivními operacemi zmíněnými výše v bodě (A) a akční rádius stíhaček je dost omezený, za normálních okolností bude prakticky možné pouze krýt soustředění a návrat našich bombardérů.

Plavba
9. Nepřítel může zvolit nejkratší trasy a napoprvé je urazit pod rouškou tmy, případně krytý špatným počasím nebo kouřovou clonou. Nicméně najdou se místa a časy, kdy budou nepřátelské transporty napadeny našimi námořními silami za takových podmínek, že nepřátelské bombardéry mohou být obráceny proti našim lodím.

10. V této souvislosti bude primárním úkolem Fighter Command ochrana našich námořních sil proti nepřátelským bombardérům — obzvláště proti náletům střemhlav, kdykoliv tyto síly budou v doletu našich stíhaček. Podobně, Fighter Command musí učinit vše proveditelné k podpoře operací našich bombardérů útočících na nepřátelské konvoje.

Přiblížení se a přistání
11. Tato fáze se krátkodobě stane ohniskem letecké bitvy, přičemž nepřítel se pravděpodobně pokusí vysadit vojáky ze vzduchu i z moře a vše bude krýt intenzivními nálety se silným doprovodem na naše obranná postavení. Může se vyskytnout více míst vylodění, a tedy i více bitev, stávajících se hlavními či podružnými operacemi v závislosti na měřítku nepřátelského útoku na jednotlivých místech.

12. V těchto operacích musí být primárním cílem Fighter Command zničení nepřátelských letounů, které přepravují vojáky a tanky.

13. Tento úkol musí nicméně být podřízen pokračující ochraně našich námořních sil v dosahu stíhaček proti nepřátelským náletům, neboť je nepravděpodobné, že by nepřítel byl schopen zkonsolidovat své síly v jakémkoliv bodě vylodění, pokud naše námořní síly budou moci volně operovat proti jeho komunikačním liniím.

14. Další úkoly, které musí být Fighter Command připraveno vykonat v souvislosti s takovými operacemi budou tyto, seřazeny podle důležitosti:
(i) Poskytnout stíhací krytí bombardérům a letounům z operace Banquet, jež budou útočit na konvoje a vyloďovací plavidla.
(ii) Útoky stíhačkami vybavenými kanony, ať jsou sehnány kdekoliv, budou namířeny proti nepřátelským nákladním a vyloďovacím plavidlům, obzvláště těm, které na své palubě budou mít obrněná vozidla nebo děla.
(iii) Kanonové stíhačky, pokud budou k dispozici, budou připraveny napadnout nepřátelské tanky, kdekoliv by mohly být úspěšně vysazeny ať už ze vzdušných či námořních transportů.
(iv) Konečně, stíhací krytí bude možná muset být poskytnuto našim vlastním vojákům proti náletům nepřátelských střemhlavých bombardérů, které mohou operovat současně s invazí nebo mohou krýt předmostí před naší protiofenzivou.


Zdroj: James, T. C. G.: The Battle of Britain, Frank Cass, London 2000