Následující zpráva z 1. října 1938 je jednou z mnoha, které pro potřeby zpravodajského oddělení americké armády vypracoval zástupce amerického vojenského atašé v Berlíně, major dělostřelectva (Major, F.A.) Percy G. Black.

Tento dokument je zajímavým očitým svědectvím o soustřeďování německých jednotek u hranic Československa v oblasti Slezska v období 22. - 26. září 1938. V tomto prostoru se nacházely jednotky německé 2. armády, kterým velel generálplukovník Gerd von Rundstedt. Štáb armády byl vytvořen ze štábu Skupinového velitelství 1 (Heeresgruppenkomando 1) a jeho sídlem se stalo město Cosel (Koźle). Pro upřesnění je třeba dodat, že německé jednotky v této zprávě zmíněné se zatím soustřeďovaly ve vyčkávacích pozicích blízko hranic, rozkaz k nástupu předsunutých jednotek do východišť k útoku těsně u hranic vydal Adolf Hitler až 27. září 1938. Všechny pozorované jednotky pak byly formacemi aktivní mírové armády.

V textu se často objevuje označení rezervista a příslušník Landwehru. Rezervistou se rozumí voják v záloze ve věku 22-35 let, příslušníkem Landwehru se rozumí voják v záloze ve věku 35-45 let.

Oproti originálu jsou k názvům měst a obcí doplněny do závorek současné polské názvy. Z příloh, zmiňovaných v textu, se dochovala pouze příloha č. 4.

Hlášení pro zpravodajského důstojníka.

6500

NĚMECKO (vojenství)

Věc: Průzkum oblasti Slezska
22.–26. září 1938

I. Zhodnocení

     Asistent vojenského přidělence doprovázený kapitánem Partridgem provedl za pomoci automobilu průzkum československé hranice od prostoru jižně od Drážďan až k polským hranicím, přičemž zvláštní pozornost byla věnována prostoru Breslau [Wrocław] v jihovýchodním Slezsku. Z Berlína vyjeli ve čtvrtek 22. září ve 13:00 a vrátili se v pondělí 26. září ve 23:30. Následující hlášení je podrobným popisem tohoto průzkumu včetně celkového shrnutí bojové sestavy aktivního sboru německé armády tak, jak je v současnosti známa.

     Účelem tohoto hlášení je ukázat postupné kroky provedené VIII. sborem při soustřeďování a přesunu do bojových postavení k československým hranicím v průběhu příprav na invazi do Československa.

     Pro každý dotyčný den bylo pochopitelně možno uvést rozmístění pouze těch jednotek, které byly pozorovány. Celkový obraz poskytovaný touto zprávou je proto v mnoha podrobnostech neúplný, ale věříme, že se ukáže zajímavým.

     Bojová sestava aktivního sboru byla získána z mnoha zdrojů a představuje poměrně přesný obraz o zamýšleném užití německé armády ke zničení Československa. Je třeba podotknout, že soustředění vojsk nebylo v žádné souvislosti spojeno s okupací Sudet, ale bylo provedeno za účelem útočné akce proti Československému státu.

     I přesto, že od napsání tohoto hlášení hrozba užití německé armády v útočných akcích proti Československu pominula, stále věříme, že hlášení prokáže svou hodnotu zaprvé popisem rozsahu a povahy vojenských příprav provedených Německem a zadruhé poskytnutím pozorování provedených očitým svědkem, které se týkají organizace, výzbroje a výcviku pozorovaných jednotek.

II. Shrnutí
viz. Generální mapa příloha 1 

     1.  Mezi 22. a 26. zářím provedl asistent vojenského atašé doprovázený kapitánem Partridgem motorizovaný průzkum z Berlína do Drážďan a následně podél československých hranic do města Ratibor [Racibórz] a zpět. Dva a půl dne byly stráveny v prostoru Neisse [Nysa] – Oppeln [Opole] – Gleiwitz [Gliwice] – Ratibor [Racibórz], kde bylo pozorováno soustředění jednotek VIII. sboru.

     2.  Výsledky průzkumu ukazují přesun jednotek VIII. sboru do východišť k útoku následovně: 18. pěší divize na pravém křídle pokrývá hranici na úseku Landeshut [Kamienna Góra] – Glatz [Kłodzko] s 30. pěším plukem a dvěmi ženijními rotami v okolí Landeshut [Kamienna Góra]. 8. pěší divize zaujímá pozice na linii Glatz [Kłodzko] – Ratibor [Racibórz] s 38. zesíleným pěším plukem v Glatz [Kłodzko], 28. zesíleným pěším plukem u Leobschütz [Głubczyce] a 84. zesíleným pěším plukem u Ratibor [Racibórz]. 28. pěší divize se přesouvá do prostoru Neustadt [Prudnik] – Gleiwitz [Gliwice] – Troppau [Opava] za 8. pěší divizí.

     3.  Motorizované části a předsunuté jednotky III. sboru naznačují, že III. sbor se přesouvá do prostoru Neisse [Nysa] – Oppeln [Opole] – Gleiwitz [Gliwice] za VIII. sborem. Kolona jednotek na nákladních automobilech, zpozorovaná během přesunu z Berlína přes Cottbus a Muskau na jihovýchod, přepravovala podle všeho pěší a hipomobilní části nejméně jedné pěší divize III. sboru.

     4.  Identifikace hipomobilního 1. praporu středního dělostřelectva 66. dělostřeleckého pluku 30. pěší divize, X. sbor, blízko obce Alt Kuttendorf [Stare Kotkowice] v oblasti Neustadt [Prudnik] – Gleiwitz [Gliwice] – Troppau [Opava] potvrzují informace obdržené z Berlína, že X. sbor se z prostoru Hamburku přesouvá do pozic za III. sbor.

     5.  Předsunutá letiště pro stíhací a pozorovací letouny byly zpozorovány u obcí Großenhain, Neisse [Nysa] a Hirschberg [Jelenia Góra].
viz. bojová sestava příloha 2 

     6.  Předpokládaná bojová sestava německé armády k 30. září 1938 je zobrazena v přiložené mapě následovně: VI., XII. a V. sbor na francouzsko-belgické hranici, s XI. a IX. sborem v pohotovosti; I. sbor ve Východním Prusku; IV. a XIII. sbor na československých hranicích v rámci svých Vojenských okruhů (Wehrkreis), s 3. tankovou divizí drženou v pohotovosti u IV. vojenského okruhu a 1. tankovou divizí u XIII. vojenského okruhu; VIII., III. a X. sbor soustředěný v prostoru Breslau [Wrocław] připravený útočit směrem na jihozápad. Lehká divize, soustředěná v Rakousku severně od Dunaje připravena útočit severovýchodně; a 2. pěší divize (mot.) a 1. lehká divize jsou na cestě na jihovýchod, respektive východ.

III. Úvod
viz. topografická mapa příloha 3 

     Protože je toto hlášení založeno primárně na výsledcích průzkumu oblasti Slezska, bylo by dobré na začátek říct pár slov k důvodům, proč byla pro průzkum vybrána právě tato oblast.

     Jak bylo konstatováno v hlášení č. 15,902 ze 7. května 1938, vojenská strategie Československa je založena v prvé řadě na obraně jejích silných přírodních hranic a v druhé řadě, v případě že toto selže, na konečné obraně na linii probíhající přibližně od Opavy (v blízkosti styku česko-německo-polských hranic) na jihozápad k Bratislavě v naději, že tuto bude možno udržet dokud pomoc Ruska a Francie neuvolní tlak (od německých jednotek).

     Fyzicky jsou přírodní překážky Československa extrémně silné na severovýchodu, severu a západu země, kde vysoké hory, jejichž všechny vrcholy se nachází na území Československa, lemují hranice. Nicméně v této přírodní obranné čáře jsou dvě důležité mezery, které dovolují vést vojenské operace ve velkém měřítku. První z nich se nachází na rakouské hranici severně od Vídně, druhá pak jihozápadně od Breslau [Wrocław] u styku česko-německo-polských hranic (viz. topografická mapa příloha 3.).

     Předpokládáme proto, že německý plán operací bude sestávat ze dvou hlavních útoků do velké hloubky, vedený z Rakouska severovýchodně a z prostoru Breslau jihozápadně tak, aby odřízly České země od Slovenska a zabránily tak československé armádě v ústupu na svou poslední obrannou linii, a po vniknutí na území Československa se stočily na sever a zničily československou armádu v poli. Současně s těmito dvěma hlavními útoky se bude Německo snažit vést útoky na široké frontě s cílem vázat co nejvíce jednotek československé armády podél celých hranic, kde horské hřebeny, ačkoliv poskytují silnou přírodní překážku, nejsou rozhodně nepřekročitelné.

     Když začátkem minulého týdne začaly do naší kanceláře docházet zprávy o pohybu německých jednotek a začalo být jasné, že začalo soustřeďování německé armády, okolí Breslau [Wrocław] bylo vybráno k průzkumu jako nejlépe dosažitelné z Berlína a s předpokladem, že v tomto prostoru byly soustředěny nejméně dva armádní sbory.

     Že tyto předpoklady byly správné jasně dokazují získané výsledky. Soustřeďování vojsk do bojových pozic podél hranic začalo v pátek 23. září a nebylo dokončeno do pátku 30. září, kdy podle všeho všechny aktivní jednotky byly ve svých pozicích připraveny zahájit útok v sobotu ráno.

IV. Slovní popis průzkumu
Generální mapa příloha 1 a průsvitky příloha 4

     Slovní popis té části průzkumu, který proběhl v oblasti VIII. sboru, je graficky znázorněn v přiložené sérii průsvitek. Tyto průsvitky byly zhotoveny k postupnému zaznamenání umístění jednotek v jednotlivých dnech. Při jejich seřazení dávají poměrně přesný obraz o pohybů jednotek VIII. sboru do bojových postavení.

     První průsvitka začíná pátkem 23. září a poslední průsvitka zahrnuje pondělí 26. září.

     Následuje zjednodušený slovní popis celého průzkumu:

     Z Berlína jsme vyrazili ve čtvrtek 22. září ve 13:00, jeli jsme přes Drážďany a Bautzen na jih do Zittau. Na silnici byla pozorována značná aktivita v okolí města Jüterbog. V obci Bernsdorf jsme minuli motorizovanou kolonu směřující na sever k Jüterbogu, která pokračovala na Hirschberg [Jelenia Góra], odkud se stočila z východu na sever a sestávala z těchto jednotek: 14. rota 25. pěšího pluku (mot.), 1. rota 25. pěšího pluku (mot.), 25. protitankový prapor, 4. rota 25. kulometného praporu, 2. rota 25. pěšího pluku (mot.). Jedná se o nový pěší pluk, o jehož existenci jsme doposud nevěděli. Letiště u obce Großenhain bylo plné průzkumných a stíhacích letounů. Při průjezdu skrze Drážďany bylo vidět protiletadlové dělostřelectvo. Přes noc v Zittau. Zittau byla plná uprchlíků ze Sudet. Muži byli formováni do jednotek dobrovolnického sboru (Freikorps). Ve městě bylo vidět nejméně 200 jejích příslušníků. Během noci přijeli od hranic 2 nákladní automobily naložené českými zajatci, oblečenými v civilních šatech. Očividně tento dobrovolnický sbor, vytvořený ze sudetských uprchlíků, překročil během noci československé hranice, sebral zajatce, ztýral české úředníky a před svítáním se vrátil do Německa.

     Pátek 23. září: Odjezd ze Zittau v 7:00. Jedeme přes Görlitz, Lauban [Lubań], Hirschberg [Jelenia Góra], Landeshut [Kamienna Góra] a Neurode [Nowa Ruda] do města Glatz [Kłodzko], dle přiložené průsvitky. V obci Greiffenberg [Gryfów Śląski] byly na náměstí viděny stojící jednotky velitelství 2. praporu 59. dělostřeleckého pluku, které se ukázaly být rekognoskační skupinou, co se zastavila ve městě. U obce Ottendorf [Radoniów] byla na polní cestě vedoucí souběžně se železniční tratí rozložena protiletadlová baterie se třemi děly v bojovém postavení. V obci Langwasser [Chmieleń] byli spatřeni vojáci 14. roty 8. pěšího pluku. V obci Landeshut [Kamienna Góra] byly spatřeny části 3. roty 16. spojovacího praporu. Všechny tyto jednotky pozorované mezi městy Lauban [Lubań] a Neurode [Nowa Ruda] náleží ke III. sboru, který má domovské základny v oblastech Berlína, Magdeburgu a Frankfurtu. Ve městě Neurode [Nowa Ruda] bylo spatřeno štábní vozidlo 3. roty 18. spojovacího praporu. Při příjezdu do města Glatz [Kłodzko] byl v jeho okolí a ve městě ubytován podle všeho celý 38. pěší pluk zesílený jedním praporem 8. dělostřeleckého pluku, jednou rotou 8. ženijního praporu a jednou rotou 8. protitankového praporu. Podle všech příznaků se zdálo, že jednotky musely být na místo dopraveny během odpoledne vlakem. Všechny jednotky ve městě Glatz [Kłodzko] náležely k 8. pěší divizi VIII. sboru. Přibližně 5 km jihozápadně od města Glatz [Kłodzko] byla vybudována pravděpodobně předsunutá linie, obsazená praporem pěchoty, zesíleným polním dělostřelectvem a protitankovými kanóny. Noc jsme strávili v obci Bad Althaide [Polanica-Zdrój], cca 18 km jihozápadně od města Glatz [Kłodzko] a kousek za předsunutou linií.

     V sobotu 24. září jedeme na sever od města Glatz [Kłodzko] přes obec Frankenstein [Ząbkowice Śląskie], kde jsme si byli jistí že uvidíme další jednotky VIII. sboru. Obec Frankestein [Ząbkowice Śląskie] však byla stejně jako oblast severně od města Glatz [Kłodzko] kompletně bez vojska, vyjma jedné protitankové jednotky ubytované v obci Wartha [Bardo]. V obci Frankenstein [Ząbkowice Śląskie] se stáčíme na východ a jedeme do města Neisse [Nysa]. Při vjezdu do města Neisse [Nysa] míjíme velká kasárna na západním okraji města, která jsou obvykle posádkou pro 2. prapor 44. dělostřeleckého pluku (motorizovaný prapor polního dělostřelectva střední ráže od 8. pěší divize). Prostory kasáren byly přeplněny 200-300 civilními nákladními automobily všech značek. V ulicích města se pohybovali vojáci 44. dělostřeleckého pluku, letecký personál a příslušníci protiletadlového dělostřelectva. Bylo spatřeno štábní vozidlo 2. zamlžovacího praporu (Nebel), který je normálně posádkou v Brémách. Při výjezdu z města Neisse [Nysa] po silnici na Siebenhuben [Włókna] byla pozorována jedna rota 28. ženijního praporu 28. pěší divize VIII. sboru spolu s lehkou mostní kolonou, následovaná lehkou dopravní kolonou 8. pěší divize. Čelo kolony směřovalo na východ ve směru na Steinau [Ścinawa Mała]. U silnice mezi městy Steinau [Ścinawa Mała] a Neustadt [Prudnik] bylo zaznamenáno stanoviště řídící dopravu náležející k 28. pěší divizi. Bylo vybaveno přenosnou rádiovou stanicí. Ve městě Neustadt [Prudnik] byl pozorován 28. protitankový prapor pochodující na jihovýchod. V Lubenu [?Lubrza?], městečku mezi městy Neustadt [Prudnik] a Gläsen [Klisino] které není na mapě označeno, byla viděna rota sudetoněmeckých dobrovolníků v civilních šatech spolu s cyklistickou četou. Obec byla plná uprchlíků. Ve městě Gläsen [Klisino] bylo ve statku zřízeno velitelství 8. dělostřeleckého pluku, a ve městě byli identifikováni vojáci 44. dělostřeleckého pluku. Na silnici mezi městy Gläsen [Klisino] a Leisnitz [Lisiecice] jsme minuli 2 prapory 28. pěšího pluku 8. pěší divize VIII. sboru s 13. a 14. plukovní rotou, jejichž čelo v Leisnitz [Lisiecice] mířilo na jih. Ve městě Ratibor [Racibórz] byly pozorovány čelní oddíly 8. protitankového praporu a 8. spojovacího praporu. Ratibor [Racibórz] byla také plná uprchlíků a částí dobrovolnického sboru. Cestou z města Ratibor [Racibórz] na sever k městu Cosel [Koźle] jsme minuly 84. pěší pluk bez 1 praporu, pochodující na jih s čelem kolony ve městě Groß Neukirch [Polska Cerekiew]. Pluk byl uspořádán následovně: protitankové jednotky následované cyklisty, kteří byli zřejmě používáni za pochodu jako spojky. Následně jízdní četa následovaná ve vzdálenosti cca 500 m I. praporem s přidělenou 13. rotou (pěchotních děl). Ve vzdálenosti dalších cca 500 m následuje 1. prapor 8. dělostřeleckého pluku, který s odstupem dalších 500 m následuje další prapor 84. pěšího pluku, který je pro změnu následován trénem obou dvou pěších praporů a lehkou plukovní kolonou, sestávající z cca 37 povozů, obsluhovaných příslušníky Landwehru. Konec této kolony právě přecházel přes most na východním okraji města Cosel [Koźle] na cestě Gleiwitz [Gliwice] – Cosel [Koźle]. O něco dále jsme na silnici Gleiwitz [Gliwice] – Cosel [Koźle] minuli 28. pekařskou rotu a řeznickou četu 28. pěší divize, které se přesouvaly na západ k městu Cosel [Koźle]. Po stejné silnici následovala 3. rota 8. protitankového praporu 8. pěší divize a později motorizovaný trén 8. pěší divize, sestávající z cca 12ti nákladních automobilů. Mezi městy Cosel [Koźle] a Gleiwitz [Gliwice] byl viděn jeden nákladní automobil 10. pěšího pluku. Ve městě Heydebreck [Kędzierzyn] byla pozoráva 3. rota 43. spojovacího praporu. Tato rota patří ke spojovacímu praporu III. armádního sboru a jeho přítomnost v tomto prostoru byla nejpříznačnější. V Gleiwitz [Gliwice], kde jsme strávili noc, byli na ulicích viděni příslušníci 84. pěšího pluku a velitelství VIII. sboru.

     Neděle 25. září. Opouštíme Gleiwitz [Gliwice] v 7:00 a jedeme severozápadně do Oppeln [Opole]. Ve městě Groß Strehlitz [Gogolin], kde se nachází kasárna III. praporu 38. pěšího pluku, jsou ve městě pozorováni rezervisté pluku, a dále také deset nákladních automobilů letectva s leteckým personálem. V Oppeln [Opole], kde je umístěna většina 28. pěšího pluku, jsou pozorováni rezervisté. Cestou z Oppelm [Opole] do Neustadtu [Prudnik] je v Proskau [Prószków] viděna rozložená rota 28. pěšího pluku. V prostoru Ellguth [Ligota Prószkowska] – Proskau [Prószków] je viděn vozový park a polní tábor, pravděpodobně lehká kolona 28. pěšího pluku. V obci Schelitz [Chrzelice] je rozloženo velitelství 2. praporu a v obci Weisengrund [Łącznik] 5. a 6. baterie 64. dělostřeleckého pluku. Tento pluk je motoritzovaným dělostřeleckým plukem 28. pěší divize VIII. sboru. Mezi obcemi Wussen [?] a Zülz [Biała] jelo 15 nebo 20 příslušníků Landwehru na kole severním směrem. V obci Zülz [Biała] vykládají nákladní automobily 28. ženijního praporu mostní materiál z železničních vagónů, a v obci je utábořena 1. rota 6. protiletadlového pluku. Mezi obcí Zülz [Biała] a městem Neustadt [Prudnik] je pozorována další skupina cca 6ti příslušníků Landwehru na kolech. Ve městě Neustadt [Prudnik] je viděna cisterna 2. praporu 64. dělostřeleckého pluku a do města po silnici Neisse [Nysa] – Neustad [Prudnik] právě přicházela 2. rota 48. spojovacího praporu VIII. sboru. Pokračujíc v cestě na město Neisse [Nysa], u obce Neunz [Niwnica] byl pozorován jeden nákladní automobil 19. tankového pluku. V této obci je viděn také jeden pěchotní trén a zaparkovaná zrekvírovaná vozidla, tvořící lehkou ženijní kolonu. Ve městě Neisse [Nysa] jsou pozorováni příslušníci 8. ženijního praporu, 44. dělostřeleckého pluku a 7. pěšího pluku. Příslušníci 7. pěšího pluku patří k 28. pěší divizi VIII. sboru. Severozápadně od Neisse [Nysa] bylo pozorováno předsunuté polní letiště, kde bylo vyrovnáno cca 50 průzkumných a stíhacích letounů, vybavené provizorními plátěnými hangáry. Cestou po polních cestách ve všeobecném směru severovýchodně od Neisse [Nysa] jsme u obce Moeckendorf [Korzękwice] minuli příslušníky Landwehru 49. pěšího pluku 28. pěší divize VIII. sboru. V obci Bösdorf [Pakosławice] je rozložena lehká kolona 49. pěšího pluku. V obci Waltdorf [Prusinowice] jsou utábořeni příslušníci 2. praporu 28. dělostřeleckého pluku. V obci Hennersdorf [Sidzina] je rozložena 2. rota 2. zamlžovacího praporu (Nebel). Na návsi je umístěno 12 zamlžovacícj minometů tohoto praporu. Bohužel, minomety byly zakryty plachtou, takže nebyla možnost si je zblízka prohlédnout. Město Falkenber [Niemodlin] bylo plné vojáků v síle nejméně roty, jejichž chování a vzhled napovídal, že se jedná o rezervisty, ve starých uniformách a s černým kovovým označením E 19 na náramenících. Není možné aby se jednalo o Erganzüngs Bataillon 19. pěšího pluku, když tento má posádku ve zcela jiné části země. Co přesně byli tito vojáci zač zatím nebylo možné zjistit, ale pravděpodobně se jednalo o příslušníky rezervního pluku. V obci Annahof [Sowin] je pozorováno ležení pěchoty. U obce Lamsdorf [Łambinowice], kde se nachází velký výcvikový prostor, je rozložen 15. tankový pluk. Byla identifikována vozidla 1. a 7. roty tohoto pluku, což naznačuje, že jeho složení je kompletní. V obci Friedland [Korfantów] byli pozorováni příslušníci 49. pěšího pluku 28. pěší divize a 8. ženijního praporu. Na silnici jižně od Friedlantu [Korfantów] jsme minuli 3 nákladní vozy 15. tankového pluku, z čehož jeden bezpochyby sloužil k přepravě tanků. U obce Zülz [Biała] byli viděni další příslušníci Landwehru na kolech. Z obce Zülz [Biała] jedeme přes Hohenschanz [Łaskowice] do měst Cosel [Koźle] a Gleiwitz [Gliwice]. V Oberglogau [Głogówek] rota dobrovolníků. V Alt Kuttendorf [Stare Kotkowice] a Schwesterwitz [Zwiastowice], dvou vesnicích neoznačených na mapě, 1. prapor 66. dělostřeleckého pluku právě vstoupil nebo opouštěl obec. Výstroj byla pověšená a rozestavěná ve dvorech statků. Jednotka je hipomobilním dělostřeleckým praporem 30. pěší divize, náležející k X. sboru, jehož vojenský okruh je v okresech měst Lübeck – Bremen. Příslušníci Landwehru, náležející ke spojovacímu praporu, zřizují západně od města Cosel [Koźle] kabelové vedení. V kasárnách ve městě Cosel [Koźle] je park nákladních automobilů a ve městě je ustaveno velitelství 1. praporu 7. protiletadlového pluku. Východně od města Cosel [Koźle] jsme minuli dva jezdce. Z města Cosel [Koźle] jsme se vrátili do města Gleiwitz [Gliwice], kde jsme stávili noc.

     Pondělí, 26. září, opouštíme Gleiwitz [Gliwice] v 7:00 s cílem lokalizovat 18. pěší divizi VIII. sboru, jejíž jednotky zatím nebyly pozorovány, a také zjistit zda jsou přítomny nějaké další jednotky III. sboru a kde jsou soustřeďovány. Cestou na západ od Gleiwitz [Gliwice] přímou cestou na Neisse [Nysa] a Schweidnitz [Świdnica] jsme západně od obce Heydebreck [Kędzierzyn] minuli 1. prapor 8. jezdeckého pluku. Jedná se o jezdecký prapor pluku, náležejícího VIII. sboru. V obci Hartenau [Twardawa] a západně od ní instaluje letecká spojovací služba kabelové vedení. Na silnici západně od Hartenau [Twardawa] jsme minuli dva osobní automobily 4. roty 9. průzkumného praporu III. sboru. V obci Schwesterwitz [Zwiastowice] opět potkáváme 1. prapor 66. dělostřeleckého pluku jak opouští obec východním směrem. Obcí Alt Kuttendorf [Stare Kotkowice] prochází rota Říšské pracovní služby (Arbeitsdienst) a míří na východ. Její příslušníci mají hnědé uniformy Pracovní služby a nosí na paži pásku s nápisem „Reichswehr“. Nákladní vozy byly naloženy ženijním materiálem pro stavbu silničních zátarasů a drátěných překážek. Ve stejné obci jsme minuli šest nákladních vozů 14. roty 38. pěšího pluku 8. pěší divize, mířící na východ. V Oberglogau [Głogówek] jsme minuli spojovací četu 2. praporu 64. dělostřeleckého pluku, mířící na východ. V obci Deutsch Müllmen [Wierzch] západně od Oberglogau [Głogówek] jsme minuli motorizovanou rotu a mostní kolonu 8. ženijního praporu mířící na východ. Podél silnice instalují příslušníci letectva kabelové vedení. Toto vedení pokračuje od města Neustadt [Prudnik] až k městu Schweinsdorf [Piorunkowice]. V obci Hohenschanz [Łaskowice] jsou jednotky 28. spojovacího praporu. Mezi městem Neustadt [Prudnik] a obcí Buchelsdorf [Bukowa Śląska] jsme minuli 1. a 2. rotu 8. spojovacího praporu mířící na východ. V obci Oppersdorf [Wierzbięcice] jsme minuli oddíl vojenské policie s polní kuchyní směřující na východ a jednu baterii 3. praporu 28. dělostřeleckého pluku taktéž mířící na východ. V obci Neunz [Niwnica] pochoduje 14. rota 7. pěšího pluku na východ. Míjíme veliteltsví a spojovací četu 2. praporu 44. dělostřeleckého pluku a 5. a 6. baterii 44. dělostřeleckého pluku s lehkými dopravními kolonami baterií tvořenými civilními nákladnímo vozy. Ve městě Neisse [Nysa] míjíme motorizovanou sanitní rotu směřující na východ, následovanou dvanácti 5ti tunovými muničními vozy 2. praporu 44. dělostřeleckého pluku, dvanácti lehkými civilními nákladními vozy které jsou pravděpodobně součástí divizního trénu, a 2. rotou 28. spojovacího praporu. Na západním okraji města Neisse [Nysa] míjíme II. prapor 7. pěšího pluku a 13. rotu 7. pěšího pluku, který pochoduje skrz město. Ze svěžího vzhledu jednotek a absence prachu a špíny na výstroji se dá usuzovat, že tato jednotka byla právě vyložena z vlaku ve městě Neisse [Nysa]. Kasárna 44. dělostřeleckého pluku v západní části města Neisse [Nysa], která byla před dvěma dny přeplněná dopravními prostředky, jsou nyní prázdná. Ve městě Schweidnitz [Świdnica] je možné spatřit pár příslušníků 7. pěšího pluku, evidentně zde ponechaných jako posádka. Vzhledem k tomu, že týlové oblasti jsou evidentně bez vojska, vydáváme se ze Schweidnitz [Świdnica] pohraniční silnicí přes Waldenburg [Walbrzych], Gottesberg [Boguszów-Gorce] a Hirschberg [Jelenia Góra]. Ve Schwarzwaldau [Czarny Bór], západně od Gottesbergu [Boguszów-Gorce] nás zastavil I. prapor 30. pěšího pluku směřující ze silnice Merzdorf [Marciszów] - Gottesberg [Boguszów-Gorce] na západ po silnici Gottesberg [Boguszów-Gorce] – Landeshut [Kamienna Góra]. Obcí Wittgendorf [Witków] pochoduje další prapor 30. pěšího pluku na jihozápad ve směru silnice Friedeberg [?Mirsk?] – Landeshut [Kamienna Góra]. Na té samé cestě pochodovali jihozápadním směrem také dvě roty 18. ženijního praporu. Ve městě Landeshut [Kamienna Góra] jsme narazili na štáb 30. pěšího pluku, ve kterém byl přítomen štábní důstojník. Toto byly první jednotky 18. pěší divize, na které jsme narazili. Z města Landeshut [Kamienna Góra] jsme jeli do města Hirschberg [Jelenia Góra]. Na kraji města jsme viděli další předsunuté polní letiště s plátěnými hangáry a cca 50 letouny. V řadě podél silnice stála kolona nákladních vozů, mířící na východ, jejíž identifikace nebyla možná. Ve městě Hirschberg [Jelenia Góra] jsme viděli jedno štábní vozidlo 2. praporu 59. dělostřeleckého pluku 23. pěší divize III. sboru. Z města Hirschberg [Jelenia Góra] jsme se vydali na malou zajížďku k hranicím u obce Schreiberhau [Szklarska Poręba], neboť podle stanovišť vojenské polie se zdálo, že tato cesta byla nebo by měla být použita vojskem. Žádné vojenské části jsme však bohužel neviděli, vyjma pěchotního průzkumného vozu u obce Petersdorf [Piechowice]. Při návratu do města Hirschberg [Jelenia Góra] pozorujeme protitankovou rotu vjíždějící do města ze západu. Vydáváme se po silnici Hirschberg [Jelenia Góra] – Görlitz a u obce Reibnitz [Rybnica] míjíme kolonu 14. roty 8. pěšího pluku 3. pěší divize III. sboru a dvě průzkumná vozidla 1. roty 3. průzkumného praporu 3. tankové divize, směřující na východ ve směru na Hirschberg [Jelenia Góra]. Z Görlitz jsme jeli na sever po dálnici 115 na Berlín. Severně od Görlit v obci Kodersdorf míjíme ležení příslušníků 52. pěšího pluku 4. pěší divize IV. sboru. U Muskau jsme zjistili, že dálnice je uzavřena od místa východně od Muskau až do Berlína. Z Muskau jsme objížďkou dojeli do města Cottbus, kde se nám podařilo najet na dálnici 115 bez toho, aby jsme byli zastaveni! Severně od města Cottbus jsme potkali kolonu civilních nákladních vozů a omnibusů které byly naplněny příslušníky a materiálem všech zbraní, včetně koní, hipomobilních vozidel a výstroje. Tato motorizovaná kolona se táhla od okrajů města Cottbus po město Vetschau, kde jsme byli policií donuceni opustit dálnici. Tato kolona, ze které jsme mohli vidět pouze 5 praporních sekcí, byla pravděpodobně 23. pěší divize přepravovaná z města Potsdam do Slezska a možná navíc jezdecké a pěší části 3. pěší divize, jejichž předsunuté jednotky jsme před tím ve Slezsku viděli. Do Berlína jsme dorazili té samé noci ve 23:30.

V. Rekapitulace průzkumu

     1.  Během 22. – 26. září byl za použití automobilu proveden průzkum z Berlína do Drážďan, následně podél československých hranic do města Ratibor [Racibórz] a zpět. Dva a půl dne byly stráveny pozorováním soustřeďování VIII. sboru v prostoru města Breslau [Wrocław].

     2.  Části 25. pěšího pluku (mot.), nové dříve nepozorované jednotky, jsme potkali jižně od města Jüterbog. Předsunutá polní letiště byla zjištěna u měst Großenhain, Hirschberg [Jelenia Góra] a Neisse [Nysa], na každém byly provizorní plátěné hangáry a umístěny stíhací a pozorovací letouny, u města Großenhain cca 200 letounů, u města Hirschberg [Jelenia Góra] cca 25 a u města Neisse [Nysa] cca 50.

     3.  V prostoru mezi městy Lauban [Lubań] a Hirschberg [Jelenia Góra] jsme se setkali s částmi III. sboru z prostoru Berlin – Magdeburg – Frankfurt. V pátek 23. září se zde pohybovaly pouze předsunuté ubytovací části motorizovaných jednotek, zatímco v pondělí 26. září jsme spatřili v okolí města Hirschberg [Jelenia Góra] protitankovovou rotu 8. pěšího pluku 3. pěší divize, obrněné vozy 3. průzkumného praporu 3. tankové divize a nákladní vozy 59. dělostřeleckého pluku 23. pěší divize, přesouvající se na východ. V sobotu 24. září byl ve městě Heydebreck [Kędzierzyn] v pásmu VIII. sboru pozorován spojovací nákladní vůz 43. spojovacího praporu 23. pěší divize a v pondělí 26. září jsme viděli u obce Hartenau [Twardawa] v pásmu VIII. sboru dvě vozidla 4. roty 9. průzkumného praporu III. sboru. V pondělí večer byla na silnici Berlin – Cottbus – Muskau pozorována kolona nákladních automobilů přepravující podle všeho divizi a směřující na jihovýchod.

         Z výše uvedených informací vyvozujeme, že III. sbor se přesouvá do oblasti Neisse [Nysa] – Gleiwitz [Gliwice] – Oppeln [Opole] do týlu VIII. sboru.

     4.  VIII. sbor zahájil přesun do bojových postavení odpoledne 23. září, kdy zesílený 38. pěší pluk zaujal pozice u města Glatz [Kłodzko] s předsunutým postavením jižně od města. V sobotu 24. září zaujal zesílený 28. pěší pluk pozice jižně od města Leobschütz [Głubczyce] a zesílený 84. pěší pluk pozice severně od města Ratibor [Racibórz] jako krycí jednotky pro pohyb VIII. sboru.

     5.  V neděli 25. září byly prakticky všechny jednotky 28. pěší divize vyjma jednoho pěšího pluku, 83., rozmístěny v ubytovacích prostorech v trojúhelníku Neisse [Nysa] – Gleiwitz [Gliwice] – Oppeln [Opole] a v pondělí 26. září zahájily přesun jihovýchodně do prostoru Neisse [Nysa] – Gleiwitz [Gliwice] – Ratibor [Racibórz].

         V pondělí 26. září byl pozorován 30. pěší pluk a dvě roty 18. ženijního praporu 18. pěší divize pochodující na Landeshut [Kamienna Góra].

     6.  V prostoru VIII. sboru byly zjištěny protiletadlové jednotky nejméně dvou pluků a jednotky letecké spojovací služby (Luftnachrichten).

     7.  Z výše uvedených informací se předpokládá, že VIII. sbor se přesouvá do východišť k útoku následovně: vpravo kryje 18. pěší divize prostor od města LANDESHUT [Kamienna Góra] k městu GLATZ [Kłodzko], se zesíleným 38. pěším plukem jako krycí clona v oblasti kladského výběžku, a zbytek sboru v oblasti Neustadt [Prudnik] – Gleiwitz [Gliwice] – Troppau [Opava] se zesíleným 28. pěším plukem v oblasti jižně od města Leobschütz [Głubczyce] a zesíleným 84. pěším plukem v postavení jižně od města Ratibor [Racibórz].

     8.  Identifikace 1. praporu 66. dělostřeleckého pluku 30. pěší divize X. sboru v okolí obce Alt Kuttendorf [Stare Kotkowice], ve spojení s informací o pohybu X. sboru na jihovýchod, vedou k přesvědčení, že X. sbor se taktéž přesouvá do oblasti Slezska, pravděpodobně do týlu III. sboru do blízkosti města Breslau [Wrocław].

VI. Postřehy .

1. Pěchota:

     Všechny pozorované pěší jednotky byly na kompletních válečných počtech.

     Ve 14. rotě každého pluku, který jsme potkali, byla přítomna četa se dvěma pěchotními děly r. 15 cm, což dávalo celkem šest pěchotních děl r. 7,5 cm a dvě pěchotní děla r. 15 cm na pluk.

     Všechny kulometné roty byly vybaveny novými kulometnými kárami MG 34.

     Těžké kulomety střeleckých rot pochodovaly v rámci kulometné roty.

     I když nebyly pozorovány žádné těžké pěchotní minomety, předpokládá se, že tyto jsou přepravovány ve starém modelu kolesny a muniční káry pro kulomety u třetí čety kulometné roty. Přes stupačky kolesny byla položena hranatá schránka, která mohla snadno skrývat hlaveň minometu.

     Povozy s bojovými zásobami všech rot pochodovaly v rámci praporního trénu.

     Hipomobilní léhké muniční kolony pěších pluků byly kompletní a sestávaly z 37 povozů (lehký polní povoz Hf. 1, zpráva č. 15,688) a polní kuchyně. Obsluhu těchto částí zajišťovali příslušníci Landwehru, postroje byly nové a koně zrekvírovaní.

     Jezdecká četa jednoho pluku byla evidentně vybavena zrekvírovanými zemědělskými koňmi.

     V každém pěším pluku, který jsme potkali, byly pouze dva prapory, přičemž ve všech případech byly v kasárnách, které pluk opustil, viděni příslušníci aktivní služby a rezervisté. Rezervisté byli viděni také v řadách bojových útvarů, které jsme potkali. Z tohoto je možné vyvodit, i když ne s úplnou jistotou, že jeden prapor každého pluku byl ponechán v posádce aby vytvořil základ rezervního pluku a po vyhlášení všeobecné mobilizace se tento prapor (mimo vytvoření rezervního pluku), tvořený převážně rezervisty, připojí ke svému pluku.

     Pochodová disciplína nedosahovala u některých pozorovaných útvarů standardů, které by bylo možno očekávat.

     Fyzický stav bojových jednotek se jeví jako výborný.

     Morálka aktivních jednotek je vysoká. Nicméně výrazný rozdíl panoval u příslušníků Landwehru, jejichž morálka, jestliže vůbec nějaká byla, byla spíše nízká a jejich fyzické schopnosti a vojenské vystupování bylo výrazně podprůměrné.

     Všechny transportní prostředky všech pozorovaných pěších pluků, včetně motorizovaného trénu, byly tvořeny standardními armádními vozidly.

     Téměř všechna vozidla byla natřena novou matně šedou maskovací barvou.

2. Dělostřelectvo

     Všechny baterie, které jsme potkali, byly čtyřdělové.

     Lehké dělostřelectvo bylo kompletně vybaveno houfnicí le.F.H. 18.

     Střední dělostřelectvo bylo kompletně vybaveno houfnicí s.F.H. 18 r. 15 cm.

     U motorizovaných středních praporů nebyly viděny žádné baterie r. 10,5 cm. Předpokládá se, že tyto baterie byly vyčleněny pro službu v posádkách.

     Všechny motorizované baterie houfnic r. 15 cm mají 30ti tunovou lehkou dopravní kolonu pochodující společně s baterií. Tyto lehké dopravní kolony jsou tvořeny civilními nákladními vozy, které řídí příslušníci Landwehru.

     Lehké hipomobilní baterie mají osm muničních vozů. Při pochodu jsou čtyři muniční vozy před a čtyři muniční vozy za bojovou baterií. Vybavení baterií se zdá být kompletní. U lehkých dělostřeleckých jednotek nebyly zaznamenány žádní příslušníci Landwehru. Každá baterie má devět povozů Hf. 1.

     Ležení dělostřeleckých jednotek, ať motorizovaných nebo hipomobilních, bylo vždy dovedně ukryto. Výzbroj a nákladní automobily byly ukryty ve dvorech hospodářských budov, koně byly drženi ve stodolách.

3. Ženisté

     Motorizovaná lehká mostní kolona ženijního praporu byla přepravována na devíti valnících, tažených 5ti tunovými nákladními automobily. Most byl přenosný ocelový na podpěrách, používající svislé a příčné nosníky I, pravděpodobně stejné jako se užívají u 9ti tunového pontonového mostu. K dispozici byl veškerý materiál potřebný ke stavbě mostu. Za každou pontonovou mostní kolonou jel nákladní automobil naložený nařezaným dřevem, které obsahovalo velké množství dřevěných kůlů, pravděpodobně určené k budování drátěných zátarasů. Dřevo bylo dodáváno již nařezané do místa určení železnicí, kde si je vyzvedla ženijní kolona.

4. Použití jednotek Pracovní služby

     V pondělí 26. září byla pozována jedna rota zřejmě příslušníků Pracovní služby (Arbeitsdienst). Všichni příslušníci této roty měli na paži žlutou pásku s černým nápisem „Reichswehr“. Jednotka byla vybavena nákladními vozy Pracovní služby a několika armádními nákladními vozy, naloženými materiálem pro budování silničních zátarasů, obranných bariér a drátěných překážek. Personál byl neozbrojen.

     Použití Pracovní služby armádou v roli ženistů si zaslouží pozornosti.

5. Divizní trén.

     Divizní trén a divizní lehké dopravní kolony jsou podle všeho kompletní. Dopravní prostředky se skládají ze zrekvírovaných nákladních a osobních vozů. Personál je tvořen příslušníky Landwehru.

     Byla viděna jedna plně naložená kolona, pravděpodobně dělostřelecká muniční kolona, sestávající z 24 standardních armádních vozů o nosnosti cca 5 tun.

6. Motorizovaná doprava.

     Nápadné bylo, že mechanické poruchy jak u civilních, tak u armádních vozů se téměř nevyskytly. Během celého průzkumu jsme viděli ne více než jedno porouchané vozidlo.

     Disciplína na silnicích a jízda v koloně byla všeobecně dobrá. V několika případech byly individuální řidičské schopnosti špatné.

     Bylo pozorováno využití autobusů pro dopravu osob a těžkých nákladních vozů pro dopravu zvířat a výzbroje. Takto byly patrně přepravovány hipomobilní a pěší jednotky nejméně dvou divizí.

7. Železniční výkladiště.

     Všechny železniční výkladiště jsou zřejmě umístěna nejméně 40 kilometrů od hranic.

     Využívají se zřejmě vedlejší koleje v malých obcích mimo hlavní trať.

8. Protiletadlové dělostřelectvo.

     Protiletadlové baterie byly podle všeho přiděleny do všech prostorů ke krytí pochodujících jednotek. V trojúhelníku Oppel [Opole] – Neisse [Nysa] – Gleiwitz [Gliwice] byly pozorovány nejméně dva pluky, č. 6 a 7, přičemž byl zaznamenán přesun protiletadlových jednotek do pozic ke krytí přesunu III. sboru.

9. Letecké jednotky.

     a. Spojovací

     V prostoru Gleiwitz [Gliwice] – Neisse [Nysa] – Troppau [Opava] je budována hustá spojovací síť letectva.

     Malé skupiny letecké spojovací služby byly viděny téměř v každém městě a vesnici, kterou jsme projížděli. Bezpochyby měli úkoly spojené s hlásnou službou letectva.

     b. Letiště

     Předsunutá polní letiště byla pozorována u měst Großenhain, Hirschberg [Jelenia Góra] a Neisse [Nysa]. Na každém byly postaveny plátěné hangáry. Na každém letišti byl pozorován velký počet motorových vozidel. U města Neisse [Nysa] byl personál ubytován v provizorních dřevěných budovách. Tato letiště byla využívána stíhacími a pozorovacími letouny. Bylo pozorováno také několik velkých, podle všeho dopravních, letadel.

10. Chování civilního obyvatelstva.

Jedním z nejpozoruhodnějších výsledků průzkumu bylo chování civilního obyvatelstva v oblastech, ve kterých se shromažďovaly vojenské jednotky. Mimo S.A. (příslušníci strany) chybělo na straně civilního obyvatelstva jakékoliv nadšení a projevy vlastenectví, které v minulosti vždy doprovázely jednotky jdoucí do války. Místo toho se zdálo, že civilní obyvatelstvo je v zajetí jakéhosi nervového napětí, které nevyjadřuje otevřené nepřátelství k myšlence války, ale zároveň postrádá nadšení. Nikde nebyly pozorovány výrazy nepřátelství vůči Anglii nebo Francii. Plné vědomí hrůz války a rezignace na to, co se zdálo nevyhnutelné, poznamenalo při obstarávání věcí denní potřeby chování civilního obyvatelstva strachem z blížící se katastrofy.

VII. Bojové složení k 30. září 1938
viz. bojová sestava příloha 2 

     Dodatečné informace obdržené z Berlína upřesňují rozmístění aktivních sborů německé armády tak, jak je uvedeno v přiložené mapě. I. sbor zůstáva ve Východním Prusku jako ochrana proti případnému útoku Ruska. VI., XII. a V. sbor zůstává na francouzských hranicích, s částmi XI. a IX. sboru v záloze. IV. a XIII. sbor jsou rozmístěny podíl československých hranic v rámci svých Vojenských okruhů. Severně od Vídně a severně od Dunaje jsou soustředěny VII., XVII. (rakouský) sbor, 2. tanková divize a 3. lehká divize, připravené útočit na severovýchod. V jižním Slezsku jsou soustředěny VIII., III. a X. sbor, připravené útočit na jihozápad. 2. pěší divize (motorizovaná) se přesouvá jihovýchodním směrem a 1. lehká divize se pohybuje východně od města Wuppertal. 3. tanková divize se nachází ve stavu pohotovosti v okolí Drážďan, odkud může být přesunuta jak do Slezska, tak na západ.

     Do pátku 30. září tak mělo Německo na hranicích s Československem 8 armádních sborů, 3 tankové divize, 2 lehké divize a jednu motorizovanou pěší divizi, ve Východním Prusku jeden sbor a na francouzských hranicích 5 armádních sborů. Mimo to se předpokládá, že bylo organizováno a vyzbrojeno nejméně 14 rezervních divizí, ve většině případů umístěných v plukovních oblastech nebo ve výcvikových prostorech.

     Všechny jednotky aktivní armády byly doplněny na válečné stavy příslušníky Landwehru a rezervisty a plně vybaveny kompletním trénem vytvořeným hlavně z rekvírovaných civilních automobilů.

Percy G. Black
Major, F.A.
Asst. Military Attache.

Přeposláno:

Truman Smith
Lt. Colonel, G.S.
Military Attache.


Zdroj: US military attache reports and miscellaneous other document relating to the German Army and events leding up to World War II, MITC Library