V srpnu 1946 sepsal generál pěchoty Rudolf Toussaint (2. 5. 1891 - srpen 1968), zajatý Američany v květnu 1945 v Plzni, stručnou dvoustránkovou zprávu o posledním měsíci války kdy zastával funkci Zmocněnce branné moci u říšského protektora v Čechách a na Moravě a velitele branného obvodu Čechy a Morava (Wehrmachtbevollmächtigter beim Reichsprotektor im Böhmen und Mähren und Befehlshaber im Wehrkreis Böhmen und Mähren). V dubnu 1947 je Rudolf Toussaint předán Američany do Československa původně pouze k provedení výslechů, zde je však zadržen a 26. října 1948 odsouzen k doživotnímu žaláři. V roce 1961 je vyměněn za československé zpravodajce, zadržené v tehdejší Spolkové republice Německo.

Ve zprávě je mimo jiné zmíněno jednání s Karlem Hermannem Frankem1) o vyslání německých zástupců k americkému generálovi Pattonovi, které se však uskutečnilo až 5. května (nikoliv 3. května jak je uvedeno ve zprávě). Členové mise2) navíc tento úkol zřejmě chtěli využít ve prospěch svůj a nikoliv umírající Třetí říše, neboť se nevydali na jih na Plzeň, ale nejkratší cestou k německým hranicím na západ na Karlovy Vary. Jejich cesta však skončila už po pár kilometrech za Kladnem, kde byli ráno 6. května u Kamenných Žehrovic zajati českými povstalci.

Další nepřesností je datace odchodu německých vojsk z Prahy, který započal nikoliv 7. května, ale až 8. května poté, co byl v 16:00 generálem Toussaintem podepsán „Protokol o provedení formy kapitulace německých branných sil“

 

 

 

1) K. H. Frank mimo toho vyslal k Američanům na konci dubna 1945 také tzv. smíšenou českou delegaci.

2) Generalmajor der Flieger Dr.jur. Max Ziervogel (3. 3. 1893 – 20. 10. 1972), od 1. 11. 1942 náčelník štábu zmocněnce branné moci u protektora v Čechách a na Moravě, vězněn v Československu do 27. 2. 1952, kdy byl propuštěn.

Walter Bertsch (4. 1. 1900 – 5. 1. 1952), od 19. 1. 1942 protektorátní ministr práce a hospodářství, v prosinci 1948 odsouzen Mimořádným lidovým soudem v Praze k doživotnímu žaláři, zemřel 5. 1. 1952 ve věznici v Brně.

Zdroj: NARA M1035. Manuscripts assembled under the Foreign Military Studies program of the Historical Division, U.S. Army Europe, 1945-54.