O vyhlášení mobilizace se čs. vláda usnesla na svém zasedání 23. září 1938 (viz záznam z jednání).


Klikni pro zvětšení

Ráno 24. září 1938 se v ulicích měst a obcí po celém Československu objevila dlouho očekávaná mobilizační vyhláška. O průběhu mobilizace viz zprávy ministerstva vnitra.


                M o b i l i z a č n í   v y h l á š k a

   Prezident republiky nařídil podle § 23 branného zákona mobilizaci československé branné moci.

  I. Povolání osob.

A. Na základě mobilizace se povolávají v celé oblasti Československé republiky do činné vojenské služby:

1. všichni důstojníci, rotmistři a mužstvo v záloze a náhradní záloze, jakož i důstojníci a rotmistři ve výslužbě s označením „nesup.“, kterým j e   l e t o s   40   l e t   a   v š i c h n i   m l a d š í ;
2. všichni důstojníci a rotmistři v záloze, v záloze s výslužným a ve výslužbě, důstojníci a rotmistři v záloze skupiny mimo službu a mužstvo v záloze a náhradní záloze, kteří dostali určovací lístek k nastoupení do činné vojenské služby za mobilizace, i když jsou starší;
3. z vojenských osob na trvalé dovolené ty, které byly předčasně propuštěny z presenční služby na trvalou dovolenou až do přeložení do zálohy.

B. Všechny osoby povolané touto vyhláškou do činné vojenské služby, pokud nejsou zproštěny pro případ mobilizace, se musí
n e j p o z d ě j i   z a   6   h o d i n
po uveřejnění této vyhlášky v obci, v níž právě meškají, odebrat co nejrychleji a nejkratší cestou přímo do výzbrojní stanice uvedené na první stránce jejich vojenské knížky nebo vojenského listu. Ty, které dostaly určovací lístek, nastoupí do činné vojenské služby přesně podle nařízení obsažených v určovacím lístku. Ty, které nemají ve vojenské knížce nebo ve vojenském listě zapsánu výzbrojní stanici, nebo ty, které vojenskou knížku (vojenský list) nemají, nastoupí do činné vojenské služby v témž čase a nejkratší cestou u svých vojenských útvarů. každý, kdo nastupuje do činné vojenské služby, nastoupí v obnošeném civilním obleku a přinese s sebou všechny své vojenské průkazy, jídlo na dva dny, propriety (lžíci, vidličku, nůž, čistící potřeby na šaty a obuv, kapesníky, ručníky, jehly, nitě, knoflíky atd.), přikrývku, trvanlivý obal (kufřík, pytel apod.) a poštovní průvodku k odeslání (nebo uschování) civilního oděvu, podle možností jídelní nádobí (tvaru vojenské hluboké a mělké misky) a v zimě teplé prádlo, po případě obuv způsobilou pro polní službu, hodlá-li ji použít místo erární obuvi.

C. Důstojníci a rotmistři z povolání a mužstvo v činné vojenské službě, dlející na dovolené, jakož i důstojníci a rotmistři z povolání na dovolené bez platu se vrátí ihned a co nejrychleji k svým útvarům.

D. Teprve na zvláštní rozkaz nastoupí do činné vojenské služby:
1. důstojníci a rotmistři, kteří mají superarbitrační klasifikaci „dočasné služby neschopen“;
2. vojenské osoby, jimž byl povolen odklad nastoupení do presenční služby;
3. vojenské osoby na trvalé dovolené, vyjímajíc osoby uvedené v odstavci A, 3;
4. ti, kdo dostali určovací lístek, v němž je výslovně uvedeno, že mají vyčkat zvláštního povolání nebo nastoupit později;
5. branci letos odvedení, a to i ti z nich, kteří již dostali svolávací lístek.

  Jízda po železnici a státními autobusy.

  Každá osoba, která podle této vyhlášky nastupuje do činné vojenské služby, má nárok na jednu jízdu zdarma po železnici nejkratším směrem ze stanice nejbližší (nejpříhodnější) místu pobytu (trvalého nebo dočasného) do stanice nejbližší tomu místu, kde má nastoupit do činné vojenské služby. Než nastoupí jízdu, musí předložit v nástupní stanici výdejně jízdních lístků k orazítkování svůj vojenský průkaz (vojenskou knížku, vojenský list, určovací nebo svolávací lístek), nebo nemá-li žádného takového průkazu, ověřovací lístek. Ověřovací lístek vydá obecní úřad místa pobytu, v zemi Slovenské a Podkarpatoruské obecní (obvodní) notář na požádání těm, kdo nemají žádného vojenského průkazu. Jízdních lístků pokladna nevydá.

  Mužstvo povolané touto vyhláškou do činné vojenské služby je povinno použít takových vlaků dopravujících osoby, které mu umožní časově co nejvýhodnější spojení s cílovou stanicí. Rychlíku a spěšného vlaku smějí použít jen ti, kdo to mají v určovacím lístku výslovně předepsáno.

  Všechny osoby povolané touto vyhláškou jsou povinny (vzhledem ke změnám jízdních řádů) žádati od staničních (dopravních) úřadů poučení, kterých nejvýhodnějších vlaků mají do své cílové stanice použít. Na větších nádražích dá takové poučení vojenský orgán k tomu určený.

  Tato ustanovení platí obdobně i pro jízdu státními autobusy. Nikdo však nesmí na ně spoléhat (nedostatek místa, nedodržení jízdního řádu), ale každý se musí snažit dosáhnout železniční stanice nebo posádky i jinak, a to co nejrychleji.

  II. Povolání koní a vozidel pro zvířecí potah.

A. podle zákona o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské se povolávají a musí být předvedeni:

1. Všichni evidenční koně z obce .................. na přejímací místo .................. dne .................. v .................. hodin.
z obce .................. na přejímací místo .................. dne .................. v .................. hodin.

  Každý držitel evidenčního koně je povinen předvést sám nebo dát předvést svým zástupcem a odevzdat koně řádně okované, opatřené dobrou ohlávkou a ohlávkovým provazem, a odevzdat zároveň na přejímacím místě krmivo (oves v pytli) ve výměře stanovené evidenčním listem. Evidenční listy předloží při předvedení koní. Ti držitelé evidenčních koní, kteří již dostali nebo dostanou povolávací lístky na předvedení koní přímo k určitému vojenskému útvaru, dostaví se po odevzdání koní u vojenského útvaru k přejímací komisi a odevzdají jí evidenční listy i povolávací lístky již odevzdaných koní.

2. Neevidenční koně, řádně okované, s příslušnými postroji nebo bez postrojů a vozidla pro zvířecí potah, podle určení obecního starosty z obce .................. na přejímací místo .................. dne .................. v .................. hodin.
z obce .................. na přejímací místo .................. dne .................. v .................. hodin.

  Neevidenční koně, kteří mají býti odevzdáni bez postrojů, musí být opatřeni dobrou ohlávkou a ohlávkovým (uvazovacím) provazem, u neevidenčních koní, kteří mají být odevzdáni s postroji, musí být postroj úplný, s veškerým příslušenstvím (bič, vědro, kartáč na koně a hřbílko, dále na každého koně jedna houně, jedna stájová ohlávka se stájovým /uvazovacím/ řetězem a jedna obročnice), vše v dobrém stavu, vozidla úplná, rovněž v dobrém stavu, na každém voze příslušenství (vozová svítilna, kolomaznice).

  Všichni určení držitelé neevidenčních koní a vozidel jsou povinni předvést (dopravit) je podle nařízení obecního starosty a přivést s sebou na přejímací místo 20 kg obroku (oves v pytli) a 30 kg sena pro každého odváděného koně.

  Na pytlích (obročných) musí být zavěšena cedulka se jménem a adresou odevzdávajícího.

  Nemůže-li držitel koně nebo vozidlo předvést proto, že je podle této vyhlášky povinen v téže době sám nastoupit do činné vojenské služby, nebo nemůže-li z jiných příčin předvést koně nebo vozidlo sám nebo dát  předvést svým zástupcem, je povinen to ihned oznámit obecnímu úřadu, v zemi Slovenské a Podkarpatoruské obecnímu (obvodnímu) notáři místa pobytu; obecní starosta, v zemi Slovenské a Podkarpatoruské na oznámení obecního (obvodního) notáře určí ihned z příslušníků obce, kteří nejsou povinni nastoupit do činné vojenské služby, vhodnou osobu, jež předvedení obstará.

B. Záložní koně, t. j. vojenští koně propůjčení do soukromého trvalého užívání, kteří nepřešli do soukromého vlastnictví, musí být odevzdáni vojenské správě do 24 hodin po uveřejnění této vyhlášky podle převzatých závazků, obsažených v kontrolní knížce, do ísta v ní určené.

C. Reservní koně, t. j. vojenští koně propůjčení do soukromého dočasného užívání, musí být odevzdáni vojenské správě podle ustanovení reversu do míst v něm určeného.

  III. Povolání motorových vozidel.

  Podle zákona o požadování dopravních prostředků pro vojenské účely se povolávají motorová vozidla, na která dostali jejich držitelé:

1. u osobních automobilů čtyřsedadlových a šestisedadlových, u autobusů do 25 osob zatížení a u hospodářských traktorů evidenční listy barvy bílé;
2. u motocyklů bez přívěsného vozíku, u osobních automobilů dvousedadlových a třísedadlových, u autobusů nad 25 osob zatížení, u nákladních automobilů 1-1½ t evidenční listy barvy bílé a žluté;
3. u všech ostatních motorových vozidel evidenční listy barvy bílé, žluté a růžové.

  Tato motorová vozidla musí být předvedena k převzetí pro vojenské účely z obvodů okresního úřadu (magistrátu) v .................. dne .................. v .................. hodin na přejímací místo stanovené v evidenčním listě a přesně podle nařízení obsažených v „Poučení evidenčního listu“ v odstavci (b) s pohonnými hmotami, s namontovanými a náhradními obručemi tak, jak je uvedeno na přední straně evidenčního listu, a s výstrojem, náčiním, nářadím a náhradními součástkami tak, jak je uvedeno na zadní straně evidenčního listu.

  Držitelé motorových vozidel, kteří již dostali nebo dostanou povolávací lístky na předvedení motorových vozidel přímo k určitému vojenskému útvaru, dostaví se po odevzdání motorových vozidel u vojenského útvaru k přejímací komisi motorových vozidel s potvrzením, že vozidlo již odevzdali.

  Jestliže držitel povolaného motorového vozidla nebo jím zmocněný zástupce má nastoupit do činné vojenské služby podle údajů této vyhlášky, musí se postarat nejprve o předvedení motorového vozidla a pak teprve nastoupit do činné vojenské služby. Nemůže-li předvésti motorové vozidlo ani sám ani svým zástupcem nebo je-li vozidlo k jízdě nezpůsobilé, je povinen to ohlásit ihned okresním úřadu (magistrátu), v jehož obvodě je stanoviště motorového vozidla, a ten o tom zpraví příslušný vojenský úřad (velitelství).

  IV. Povolání letadel.

  Podle zákona o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské se povolávají:

1. veškerá letadla, která dostala evidenční list. Tato letadla musí být předvedena k převzetí v domovském přístavě (letišti) nebo v přístavě, v němž právě jsou, přesně podle nařízení obsažených v „Poučení“ uvedeném v evidenčním listě;
2. veškerá letadla vojenská daná dočasně do používání civilním leteckým společnostem a korporacím. tato letadla budou připravena k převzetí buď v domovském přístavě nebo na přejímacím místě podle určení, které příslušný dočasný držitel letadla obdržel;
3. zároveň s letadly se převezme pro vojenské účely veškerý letecký a provozní materiál (letecké motory, záložní motory, náhradní součásti motorů a draků, radiotelegrafní zařízení letadlová, nářadí, pohonné hmoty atd.).

  Jakékoli lety civilních dopravních podniků, leteckých korporací a soukromníků jsou zakázány.

  V. Povolání plavidel.

  Konečně budou povolána plavidla podle zákone o požadování dopravních prostředků pro vojenské účely; o jejich odevzdání a převzetí budou vydána zvláštní nařízení.

  VI. Zvláštní ustanovení.

  Vyvážet válečný materiál (zbraně, střelivo, motorová vozidla, letadla, motory, suroviny a materiál výrobní, rudy železné, cínové, měděné, ledek atd.) do ciziny se zakazuje podle § 42 a 177 zákona o obraně státu a vládního nařízení 157/1936 Sb. z. a n.

  Podle § 23 zákona na ochranu republiky, resp. podle § 39 zákona o obraně státu se zakazuje uveřejňovat jakékoli zprávy o počtu, výzbroji, válečné zdatnosti, stavu nebo o pohybech vojska a o opatřeních nebo událostech, jakož i o podnicích důležitých pro obranu státu a komunikačních prostředcích, které souvisí s mobilizací a s vedením války.

  Povinnost k plnění osobních i věcných úkonů podle zákona o obraně státu nebo podle § 3 branného zákona se počítá dnem vyhlášení mobilizace, nebylo-li tak nařízeno již dříve.

  VII.
  Každé opominutí povinností stanovených touto vyhláškou bude potrestáno podle zákona.


  Vyhláška byla vyvěšena v .................. hodin.

Zdroj: Protifašistický a národně osvobozenecký boj českého a slovenského lidu 1938-1945. I. díl. Mnichov a březnová tragedie. 2. svazek, 2. sešit, Praha 1982, s. 26-29