Překlad Stalinova rozkazu pro české země.

Soudruzi! Spoluobčané a spoluobčanky!

Nadešel velký den vítězství nad Německem. Nacistické Německo, sražené na kolena Rudou armádou a vojsky našich spojenců, prohlásilo se za poražené a ohlásilo bezpodmínečnou kapitulaci.

7. května byl podepsán v městě Remeši předběžný protokol kapitulace. 8. května zástupci německého vrchního velení v přítomnosti zástupců Nejvyššího velení spojeneckých vojsk a Nejvyššího velení sovětských vojsk podepsali v Berlíně konečný akt kapitulace, který vstoupil v platnost od 24. hodiny 8. května.

Znajíce vlčí návyk německých předáků, pokládajících smlouvy a dohody za bezcenný cár papíru, nemáme důvodu věřiti jim na slovo. Avšak dnes od rána německá vojska, plníce akt kapitulace,začala hromadně skládati zbraně a vzdávati se do zajetí našim vojskům. To už není pouhý cár papíru. To je skutečná kapitulace ozbrojených sil Německa. Ovšem, jedna skupina německých vojsk na území Československa stále ještě se vyhýbá kapitulaci. Ale já doufám, že Rudé armádě se podaří přivésti ji k rozumu.

Nyní můžeme s plnou jistotou prohlásiti, že nastal historický den konečného zničení Německa, den velikého vítězství našeho lidu nad německým imperialismem.

Veliké oběti, přinesené námi ve jménu svobody a nezávislosti naší vlasti, nesčíslné ztráty a utrpení prožitá naším lidem za války, usilovná práce v zázemí a na frontě, položená na oltář v1asti, nebyly nadarmo a byly korunovány úplným vítězstvím nad nepřítelem. Odvěký boj slovanských národů za své bytí a svou nezávislost, skončil se vítězstvím nad německými uchvatiteli a nad německou tyranií.

Od nynějška bude nad Evropou vláti vznešený prapor svobody národů a míru mezi národy.

Před třemi roky Hitler veřejně prohlásil, že v jeho plánu je zahrnuto rozčlenění Sovětského svazu a odtržení Kavkazu, Ukrajiny; Běloruska, pobaltských států a jiných krajů. Přímo prohlásil: My zničíme Rusko, aby již nikdy nebylo s to vzpamatovati se. To bylo před třemi roky. Ale bláznivým ideám Hitlera nebylo souzeno, aby byly uskutečněny – běh války rozvál je dočista. Ve skutečnosti stalo se něco přímo opačného, než po čem blouznili hitlerovci. Německo je poraženo na hlavu. Německá vojska kapitulují. Sovětský svaz oslavuje vítězství, ačkoliv nemá v plánu Německo ani rozčlenit, ani zničit.

Soudruzi! Veliká vlastenecká válka skončila našim úplným vítězstvím. Údobí války v Evropě skončilo Nastalo údobí rozvoje v míru.

Blahopřeji vám k vítězství, moji drazí spoluobčané a spoluobčanky!

Sláva naší hrdinské Rudé armádě, uhájivší nezávislost naší vlasti a dobyvší vítězství nad nepřítelem!

Sláva našemu velikému lidu, vítězi!

Věčná sláva hrdinům, kteří padli v bojích s nepřítelem a položili svůj život za svobodu a štěstí našeho lidu.
Rozkaz Nejvyššího velitele vojskům Rudé armády a válečnému námořnictvu

8. května 1945 by1 v Berlíně zástupci německého vrchního velení podepsán akt o bezpodmínečné kapitulaci německých ozbrojených sil.

Veliká vlastenecká válka, kterou. vedl sovětský lid proti německo-fašistickým uchvatitelům, je vítězně zakončena. Německo je úplně rozdrceno.

Soudruzi, rudí vojáci, rudí námořníci, poddůstojníci, důstojníci armády a námořnictva, generálové, admirálové a maršálové, blahopřeji vám k vítěznému zakončení veliké vlastenecké války.

Na oslavu úplného vítězství nad Německem, dnes 9. května v den vítězství o 22. hod. hlavní město naší vlasti, Moskva, jménem vlasti vzdává čest udatným vojskům Rudé armády, lodím a oddílům válečného námořnictva, které, dobyly toto skvělé vítězství, třiceti dělostřeleckými salvami z tisíce děl.

Věčná sláva hrdinům, kteří padli v bojích za svobodu a nezávislost naší vlasti!

Ať žije vítězná Rudá armáda a válečné námořnictvo!


Nejvyšší vrchní velitel
maršál Sovětského svazu
J. Stalin


9. května 1945, čís. 369

Zdroj: ČR - MZA Brno - SOkA Kroměříž, f. Bb-2, i.č. 126, k. 24.