Poté, co byl Francouzský národní výbor oficiálně uznán všemi spojenci a v Alžíru byla vytvořena prozatímní francouzská vláda, navrhl francouzský vyslanec u čs. vlády v Londýně M. Dejean, aby bylo učiněno nové prohlášení o neplatnosti mnichovské dohody od samého počátku navazující na prohlášení Francouzského národního výboru z 29. září 1942. Společné čs.-francouzské prohlášení bylo definitivně zformulováno 8. června 1944 a podepsáno 22. srpna 1944.

Vláda republiky Československé a prozatímní vláda republiky Francouzské usnesly se na tomto společném prohlášení:

Prohlašujíce znovu, že považují mnichovské dohody se všemi jejich následky za neplatné hned od jejich počátku (nul et non avenu), vláda republiky Československé a prozatímní vláda Francouzské republiky konstatují, že styky mezi oběma státy jsou obnoveny tak, jak byly před podpisem řečených dohod.

Potvrzujíce, že tradiční politika přátelství a spojenectví, která je sjednocuje, a jejich společná věrnost zásadám svobody a neodvislosti jsou posíleny bojem vedeným bok po boku proti témuž nepříteli, vláda republiky Československé a prozatímní vláda Francouzské republiky se dohodly, aby v existujících dohodách byly ve vhodnou dobu provedeny změny a doplnění, jež budou považovány za nutné k tomu, aby spolupráce mezi Československem a Francií v rámci všeobecné bezpečnosti a obnovy Evropy a světa byla užší a účinnější.

Generál De Gaulle, v. r.
Maurice Dejean, v. r.

Msgr. dr. Jan Šrámek, v. r.
Jan Masaryk, v. r.                               

Zdroj: E. Beneš, Šest let exilu a druhé světové války, Praha 1947, s. 485-486