Na pozadí 80. výročí atentátu na Reinharda Heydricha vychází v edici Literatura faktu a military brněnského známého nakladatelství Jota velmi propracovaná historie událostí, které se k tomuto statečnému činu vážou, pod názvem Smrt boha smrti. Autorem je Jaroslav Andrejs, který jako žijící účastník událostí roku 1942 již v roce 1947 napsal knihu Za Heydrichem stín, ve které se jako první pokusil sumarizovat a veřejnosti objasnit historii pozadí a průběhu akce vedoucí ke smrti Reinharda Heydricha.

Tento nacistický kat nejen českého národa se stal jakousi autorovou idée fixe, kterou s důkladností sobě vlastní a způsobem velmi srozumitelným prezentoval v dalším obšírnějším zpracování těchto dějinných událostí zasahujících významným dílem nejen do historie českého protifašistického odboje, ale také do osobních životů mnoha protagonistů. Knižním debutem autorovým byla vzpomínková próza pod názvem Za našich mladých let už roku 1943.

Vraťme se však k obsahu a provedení recenzovaného díla. Osobní znalost prostředí, aktérů a dobových reálií spolu s dokonalou literární formou vyprávění činí z tohoto díla nejen jakési další pokračování knihy z roku 1947, ale dokonalým rozborem pohnutek a okolností uskutečnění, osob i některých organizací z doby protektorátní také čtenářsky přitažlivý quasiromán vytvořený jako unikátně a poutavě zformulovaný přehled takřka všech významných dějových linií, jakkoli propojených ve sledu událostí ústících do úspěšného atentátu na jednoho z čelných představitelů bezpečnostního aparátu nacistického Německa za vlády Adolfa Hitlera. Faktologie značného rozsahu nikterak neumenšuje literární hodnotu tohoto díla, ba naopak. Dílo samé bylo už v první knižní verzi z roku 1947 dokonale čtivé a námětem přitáhlo do řad čtenářů mnohé lidi, kteří do té doby měli k dispozici pouze propagandu válčících stran a strohá fakta ze zpravodajství oné doby.

Akce proti Heydrichovi jako taková byla četnými odborníky hodnocena už za války jako jeden z nejvýznamnějších činů vyjadřujících odpor československých občanů z okupovaných zemí k německé říši a oktrojovanému vzniku Protektorátu Čechy a Morava jako takovému. Významně politicky přispěla k lepšímu vnímání existence exilové vlády v Londýně.

Autorova dokonale vyjádřená schopnost evokovat chmurnou atmosféru okupace a Protektorátu, jistě posílená jeho osobními prožitky, byla v průběhu uplynuvší doby od autorova prvního knižního zpracování tohoto tématu vycizelována do nového využití mnoha dostupných archiválií, osobních vzpomínek a literárních zkušeností zdatného autora středního věku. Širokou spoluprací s osobami jmény uvedenými v Autorově poděkování uvedeném před "Předmluvou" ke knize bylo celé dílo znatelně obohaceno a nebojím se říci, že v tomto ohledu není dnes na našem knižním trhu jiná kniha takto tématicky zaměřená, která by byla natolik čtivá a přitom historicky přesná. Toto atraktivní téma bylo již tolikrát zpracováno formou knižní, filmovou i divadelní, že je velkým vyznamenáním řada kritik, které se Andrejsovým dílem vesměs pochvalně zabývají.

Využití formy přímé citace rozhovorů probíhajících v prostředí jak nacistických špiček, tak mezi jejich jednotlivými protivníky vychází nejen z občasné autorovy poučené fikce, ale zhruba stejnou měrou, jak již bylo shora uvedeno, z dokonalé osobní znalosti reálií i osob účastnících se dějové linie na nejrůznějších pozicích a jejich propojení s dosud nepublikovanými archivními materiály. Autor bohužel nedostatečně odlišuje skutečné hovory, tedy zda se jedná o přesnou citaci nebo o fabulaci vycházející z reálných podkladů archivních i narativních.

Osobní morálně volní vlastnosti aktérů obecně v mnohém podmiňují průběh událostí někdy až naprosto nečekaným způsobem a rozsahem – a právě tuto část dějinné linie dokázal autor dokonale literárně ztvárnit. Zpracování těchto úvah a skutečných událostí písmem působí na čtenáře ve svém celku tak, že jej dokáže takřka okamžitě myšlenkami vtáhnout do probíhajícího děje a umožňuje mu tak nejen jej prociťovat takřka osobním prožitkem, ale i zhusta pochopit motivy účastníků, dokonce i ty mnohdy důkladně skrývané a ve svých důsledcích o to nebezpečnější.

Kdo v autorově práci objeví také román, plný faktografie a psychologických úvah zpracovaný zkušenou rukou literátovou, nezmýlí se. Ostatně hranice žánrů literatury faktů a románu se někdy dokonale stírají a vzájemně prolínají. Ne vždy je to ke škodě věci, jak ukazuje právě tato kniha. Kdo se zabývá čímkoliv z historie Druhé světové války, najde v ní zcela jistě pasáže, které jej dokonale zaujmou a troufám si říci, že mnohdy i překvapí.

Kniha má už třetí vydání, 383 stran a 24 stran příloh s dobovými fotografiemi a "Závěr", který shrnuje události a podtrhuje některé okolnosti děje obzvláštní důležitosti i osoby, které na jeho průběh působily s největšími až katastrofálními důsledky.

Podtitul knihy zní: Legendy a skutečnost kolem atentátu na Heydricha. To je nejstručnějším shrnutím obsahu knihy, která určitě zaujme široký okruh čtenářů určitě stejně či více, jak zaujala mne osobně.   
Ostatně recenze na dřívější vydání této knihy byla na tomto webu jiným kolegou roku 1999 již zveřejněna a ani ta neztratila časem svoji hodnotu.

English version

Against the backdrop of the 80th anniversary of the removal of Reinhard Heydrich, a very elaborate history of events connected to this brave act under the title Death of the God of Death is published in the edition of Literature of Fact and Military of well-known publishing house Jota at Brno, Czech Republic. The author is Jaroslav Andrejs, who, as a living participant in the events of 1942, wrote the book Behind Heydrich Shadow in 1947, in which he was the first to attempt to summarize and explain to the public the history of the background and the course of the action leading to the death of Reinhard Heydrich.

This Nazi executioner of not only the Czech nation became a kind of idée fixe, which the author presented with his own thoroughness and in a very comprehensible way in another more comprehensive treatment of these historical events, which interfere with a significant work not only in the history of the Czech anti-fascist resistance, but also in the personal lives of many protagonists. The author's book debut was a memoir under the title In Our Young Years as early as 1943.

However, let's return to the content and execution of the reviewed work. Personal knowledge of the environment, actors and period realms, together with a perfect literary form of narrative, makes this work not only a kind of continuation of the 1947 book, but a perfect analysis of the motives and circumstances of the realization of persons and organizations of the Protectorate era as well as an appealing quasi-roman shaped as a uniquely and engagingly formulated overview of almost all significant gun lines, however connected in the sequence of events resulting in the successful killing of one of the leading representatives of the security apparatus of Nazi Germany under Adolf Hitler. Factology does not diminish the literary value of this work, on the contrary. The work itself was already perfectly readable in the first book version from 1947, and the topic drew into the ranks of readers many people, who until then had only the propaganda of the warring parties and the stark facts of the coverage of that era.

The action itself was evaluated by numerous experts already during the war as one of the most significant acts expressing the resistance of Czechoslovak citizens from occupied countries to the German Reich and the tripled creation of the Protectorate of Bohemia and Moravia as such.

The author's perfectly expressed ability to evoke the gloomy atmosphere of occupation and Protectorate, certainly reinforced by his personal experiences, was during the elapsed time since the author's first book treatment of this topic, refined into a new use of many available archival materials, personal memories and literary experiences of a proficient middle-aged author. By collaborating with the persons named in the Author's thanks mentioned before the Preface to the book, the whole work was noticeably enriched and I am not afraid to say that in this respect there is not another book on our book market that is so readable and yet historically accurate. This attractive topic has been elaborated many times in the form of a book, film and theatre, that it is a great honor to a number of critics, who mostly approvingly deal with Andrejs's work.

The use of the form of direct quotation of conversations taking place in the environment of both Nazi leaders and between their individual opponents is based not only on the occasional author's learned fiction, but roughly equally, as mentioned above, on the perfect personal knowledge of the realities and persons involved in the story line at various positions and their connection with hitherto unpublished archival materials. 

The personal morally free qualities of the actors in many ways condition the course of events sometimes to a totally unexpected manner and scope – and it was this part of the history line that the author was able to perfectly portray. The treatment of written reflections and actual events affects the reader in its entirety in such a way that he can almost immediately be drawn by his thoughts into the ongoing action, allowing him not only to feel it through an almost personal experience, but also to often understand the motives of the participants, even those often thoroughly hidden and in their consequences all the more dangerous. 

Whoever discovers in the author's work a novel, full of factography and psychological considerations, elaborated by an experienced literary hand, is not mistaken. After all, the boundaries of the genres of the literature of fact and of the novel are sometimes perfectly blurred and intertwined. It is not always to the detriment of the thing, as this book shows. Whoever deals with anything from the history of the Second World War will certainly find passages in it that will fascinate him perfectly and, I dare say, often surprise him.

The book has a third edition, 383 pages and 24 pages of period photographed appendices, and a Conclusion that summarizes the events and highlights some of the circumstances of the action of particular importance as well as the persons who acted on its course with the greatest, even catastrophic, consequences. 

The book's subtitle is: The Legends and the Facts surrounding the assassination of Heydrich. This is the most concise summary of the book's content, which is sure to interest a wide circle of readers as much or more as it intrigued me personally.