Nakladatelství Svojtka v loňském roce začalo vydávat sérii identifikačních příruček, v jejímž rámci vyšly i „Tankové divize německé armády 1939-1945“ a „Divize pancéřových granátníků 1939-1945“. Na začátku si musíme ujasnit jednu věc, a to co tyto knihy nejsou. Nejsou to knihy zabývající se zkoumáním a objasňováním historických událostí. A jako k takovým k nim musíme přistupovat. Pokud tedy hledáte knihy popisující akce německých tankových či pancéřových jednotek, potom je v těchto dvou nenajdete. Jak podtitul napovídá, tyto knihy jsou identifikační příručky, nic méně, nic více.

Obě knihy mají podobné zpracování a zaměření. První se zabývá tankovými divizemi, druhá divizemi pancéřových granátníků a motorizovanými divizemi. Nejprve se podíváme na tu první.

„Tankové divize německé armády 1939 - 1945“ jsou rozděleny do čtyř kapitol a úvodu. V úvodu je nastíněn vznik divizí a jejich organizace. Na úrovni základních jednotek je popsáno, jak se tankové divize měnily v průběhu války a pro divize z let 1944 jsou detailněji rozepsány i tabulkové počty vojáků a výzbroje. Zde bych přivítal, kdyby totéž bylo provedeno u starších typů divizí. Dále je zde tabulka taktických symbolů použitých při zobrazování organizační struktury divizí.  

Po úvodu následují jednotlivé kapitoly. V první jsou předválečné divize, v druhé divize vzniklé v roce 1939, v třetí divize vzniklé v letech 1940-41 a v poslední ostatní zbývající. Celkově jsou tedy uvedeny divize 1. - 26., 116. a 130. tanková divize. Máme zde tak pouze pravidelné divize Wehrmachtu. Jednotky SS a ostatní divize, které vznikly až na konci války, zde uvedeny nejsou. V druhém případě to nijak nevadí, protože mnohdy to byly divize jen podle názvu, ovšem naopak divize SS patřily k pilířům německých sil, a to že zde chybí, považuji za nešťastné. Chápu, že nebyly součástí Wehrmachtu a tedy jdou za rámec knihy, ale takovéto striktní vyčleňování mi nepřijde ideální. Pokud už se autor rozhodl napsat knihu o tankových divizích, měl uvést všechny. Rozhodně by mu to čtenáři nezazlívali, spíše naopak.

V jednotlivých kapitolách jsou poté detailněji rozepsány jednotlivé divize. Stručně je zde popsaná jejich historie, vždy u každé divize rozdělena do logických celků (např. vpád do Polska, Stalingrad, ofenzíva v Ardenách atd.). U každého celku je uvedena organizační struktura divize (organizační schéma) v dané době a tabulka počtů tankové techniky. Dále jsou zde kresby různých typů obrněné techniky v dané době používané (včetně kořistní). Nechybí ani základní takticko-technická data, divizní symboly a samozřejmě velitelé jednotlivých divizí. Najdeme zde i několik fotografií. Nechybí ani rejstřík.

Druhá kniha - „Divize pancéřových granátníků 1939-1945“ - má identickou strukturu. Opět úvod a tentokráte tři kapitoly rozebírající předválečné a válečné motorizované divize a divize pancéřových granátníků. Opět zde chybí divize SS. Oproti první knize v úvodu chybí detailnější rozpis organizace. Naproti tomu jsou zde navíc dodatky, ve kterých jsou rozepsány významy zkratek (SdKfz, Kfz apod.), symboly používané na vozidlech a význam zkratek v organizačních schématech.

Knihy jsou tištěny na křídovém papíře a celkové provedení je zdařilé.