Dne 27. listopadu 1939 vydal Zemský úřad v Praze vyhlášku přikazující povinné vzdáváni cti symbolům Velkoněmecké říše obyvatelstvem protektorátu.

VYHLÁŠKA

Ode dne 15. března 1939 náležejí Čechy a Morava k území Velkoněmecké říše a vstoupily jako autonomní část "Protektorát Čechy a Morava" pod její ochranu. Z tohoto plyne také samozřejmá povinnost všeho obyvatelstva Protektorátu i neněmecké národnosti vzdávati symbolům Německé říše povinnou čest.

O tom, kdy a jakým způsobem se tato pocta vzdává, platí tyto zásady:

1. Zdraviti jest říšské vlajky, prapory a standarty německého vojska, dále prapory a standarty, jejichž podstatnou součástí jest skobový kříž, a to tehdy, jsou-li používány oficielně (slavnostně vztyčovány, neseny v čele pochodujícího vojska, v průvodech a pod.) zejména říšskou brannou mocí, říšskými úřady a orgány, německou národněsocialistickou stranou dělnickou, jejími součástkami nebo připojenými svazy.

2. Říšské symboly zdraví obyvatelstvo neněmecké národnosti dosud obvyklým způsobem, t.j. zaujetím důstojného soustředěného postoje a sejmutím pokrývky hlavy. Při tom se každému ponechává na vůli, chce-li pozdraviti také vztyčením pravé paže.

3. Pozdravu uvedeného pod bodem 2. nutno použíti také při veřejném hraní, nebo zpívání říšských hymen (píseň "Deutschland, Deutschland über alles" a 1. sloka písně Horst Wesselovy).

Proti těm, kdož by, nedbajíce obsahu této vyhlášky, jakýmkoliv způsobem projevili
neúctu k uvedeným symbolům a hymnám Velkoněmecké říše a porušili tak veřejný klid a pořádek, bude přísně zakročeno podle zákona.

V Praze dne 27. listopadu 1939

Zemský prezident
Bienert v.r.