V Německém sále (dnes Rudolfova galerie) na Pražském hradě se 14. listopadu 1944 pod předsednictvím generála Andreje Andrejeviče Vlasova (zajatého v roce 1942) konalo ustavující shromáždění Komitétu pro osvobození národů Ruska (KONR).


Foto: Ozvěny domova i světa


Generál A. A. Vlasov, SS-Obergruppenführer Werner Lorenz, zplnomocněnec Wehrmachtu u říšského
protektora generál Rudolf Toussaint a předseda protektorátní vlády Jaroslav Krejčí na Pražském hradě
Foto: Pestrý týden

V řadách německých ozbrojených sil v letech 1941-45 působily statisíce bývalých sovětských občanů (tzv. Hiwi). Adolf Hitler ale dlouhou dobu nebyl nakloněn tomu organizovat ze zajatých sovětských občanů bojové vojenské jednotky a jeho plánem rozhodně nebylo zřizovat na dobytém sovětském území nějaký nový nebolševický ruský stát. Nacistické vedení se zdráhalo poskytnout vlasovskému hnutí nějaké politické záruky.

Teprve v roce 1944 situace na frontách dohnala Němce k pozdnímu obratu - v září 1944 se Vlasov sešel s říšským vedoucím SS Heinrichem Himmlerem, který mu přislíbil podporu. Na slovanskou půdu - do Prahy - byla pod patronací SS svolána propagandistická konference, kde měl být veřejně oznámen vznik protibolševického ruského hnutí a jemu podřízených vojenských sil - Ruské osvobozenecké armády (ROA).


Lidové noviny

Shromáždění Komitétu pro osvobození národů Ruska se konalo na Pražském hradě za přítomnosti německého státní ministra pro Čechy a Moravu SS-Obergruppenführera K. H. Franka, členů protektorátní vlády a mnoha dalších hostů z různých říšských a protektorátních orgánů. Pozdravný telegram shromáždění zaslal i říšský vedoucí SS Heinrich Himmler:

Blahopřeji Výboru pro osvobození národů Ruska k dnešnímu ustavujícímu shromáždění a přeji mu v zájmu společné věci plný úspěch v jeho protibolševickém boji.

H. Himmler

Shromáždění nejprve krátce uvítal státní ministr K. H. Frank:

Pane generále Vlasove, vážení přítomní!

Těší mne, že jako německý státní ministr pro Čechy a Moravu mohu vás v Praze uvítat ve chvíli historicky významné. Praha, toto staré kulturní město, byla odjakživa střediskem duševních a politických snah. Její budovy historicky památné jsou svědky umělecké tvorby četných evropských národů a zároveň výrazem politické budovatelské vůle tvořících lidí.

Jestliže pro vyhlášení poselství, důležitého pro národy Ruska, připadla volba právě na Prahu, je z toho zřejmý zároveň také význam tohoto města v boji proti ničivým silám, jež se již často v dějinách pokoušely otřásti pořádkem evropské pevniny. Té chvíle je Evropa zase ve znamení takového zápolení. Jde opravdu — jak nešlo v žádném z minulých století — o existenci našeho světadílu, o jeho kulturu a o jeho lidi. V nynější chvíli, kdy o rozlehlých částech Evropy, jež až dosud mohly žíti podle svých zákonů, se zdá, že propadají bolševictví, jeví se jako pochodeň nové doby rozhodnutí národů Ruska, že nyní nastoupí k boji proti nepříteli světa — bolševictví.

Přeji vám, pane generále Vlasove, a vašemu hnutí, aby v zájmu velké věci bylo korunováno úspěchem. Pražské porady buďtež k tomu šťastným začátkem!

Následně se ujal slova generál Vlasov, zdůraznil, že národy Ruska budou po boku Německa bojovat proti bolševismu až do úplného vítězství a přečetl manifest adresovaný národům Ruska. Manifest sliboval mnohá práva a svobody, které na Němci okupovaných územích vůbec nepřipadaly v úvahu.

MANIFEST VÝBORU PRO OSVOBOZENÍ NÁRODŮ RUSKA

Krajané! Bratři a sestry!

Ve chvíli těžkých zkoušek jsme povinni rozhodnout osud své vlasti, svých národu a svůj osud. Lidstvo prochází obdobím velkých otřesů. Probíhající světová válka je bojem na život a na smrt dvou protikladných politických systémů.

Zápasí imperialistické síly v čele s plutokracií Anglie a USA, jejichž velikost je založena na utlačování a vykořisťování jiných zemí a národů. Zápasí svobodomilovné národy, toužící žít vlastním životem, určovaným jejich vlastním historickým a rárodnostním rozvojem.

Není většího zločinu nad zbídačování státu, jak to dělá Stalin, a potlačování národů, usilujících zachovat zemi svých předků a vybudovat vlastní prací svůj šťastný život na ní. Není většího zločinu než utlačovat jiný národ a vnucovat mu svou vůli.

Síly ničení a zotročování zastírají své zločinecké cíle hesly o ochraně svobody, demokracie, kultury a civilizace. Pod ochranou svobody chápou podmaňování cizích zemí. Pod ochranou demokracie chápou násilné vnucování svého politického systému jiným státům. Pod ochranou kultury a civilizace chápou ničení památek kultury a civilizace, vytvořených tisí­ciletým úsilím jiných národů.

Za co bojují v této válce národy Ruska? Za co jsou odsouzeny k nesčetným obětem a strádání?

Ještě před dvěma lety mohl Stalin klamat národy hesly o vlastenecké a osvobozenecké povaze války. Ale nyní překročila Rudá armáda státní hranice Sovětského svazu, vtrhla do Rumunska, Bulharska, Srbska, Chorvatska, Maďarska a zalévá krví cizí země. Teď se stává zřejmým skutečný charakter války, v níž bolševici pokračují. Jejím cílem je ještě více upevnit panství Stalinovy tyranie nad národy SSSR, nastolit jeho nadvládu na celém světě.

Národy Ruska na sobě pociťovaly tíhu bolševické tyranie více než čtvrt století. V revoluci roku 1917 národy, obývající Ruské impérium, hledaly uskutečnění svých snah po spravedlnosti, obecném blahu a národní svobodě. Povstaly proti přežilému carskému zřízení, které nechtělo a ani nemohlo odstranit příčiny sociální nespravedlnosti, pozůstatky nevolnictví, ekonomické a kulturní zaostalosti. Avšak strany a politikové, kteří se po svržení carismu národy Ruska v únoru 1917 neodhodlali k zásadním a důsledným reformám, neobstáli před lidem pro svou dvojakou politiku, kompromisnost a nechuť vzít na sebe odpovědnost před budoucností. Lid šel živelně za těmi, kdo mu slíbili dát okamžitý mír, půdu, svobodu a chléb, kdo přišel s nejradikálnějšími hesly.

Není to vina lidu, že strana bolševiků, která slíbila, že vybuduje společenské zřízení, v němž by žil lid šťastně a ve jménu čehož byly přineseny nesčetné oběti, uchvátivši moc, kterou vybojoval lid, nejenom že neuskutečnila požadavky lidu, ale upevňujíc postupně svůj aparát násilí, zbavila lid vybojovaných práv, uvrhla ho do ustavičné bídy, bezpráví a nestydatého vykořisťování.

Bolševici připravili lid o právo na národní nezávislost, rozvoj a svébytnost.

Bolševici připravili lid o svobodu slova, svobodu přesvědčení, svobodu osobnosti, svobodu pobytu a pohybu, svobodu podnikání a o možnost, aby každý člověk zaujal své místo ve společnosti podle svých schopností. Nahradili tyto svobody terorem, stranickými výsadami a zvůlí nad člověkem.

Bolševici vzali rolníkům půdu, kterou si vybojovali, právo svobodně na ní pracovat a svobodně užívat plody své práce. Spoutáním rolníků kolchozní organizací bolševici je přeměnili v bezprávné nádeníky státu, nejvíce vykořisťované a nejvíce utlačované.

Bolševici vzali dělníkům právo volit si svobodně povolání a pracoviště, organizovat se a bojovat za lepší podmínky a odměňování své práce, ovlivňovat výrobu a udělali z nich bezprávné otroky státního kapitalismu.

Bolševici vzali inteligenci právo svobodně tvořit ve prospěch lidu a pokoušejí se násilím, terorem a podplácením udělat z ní nástroj své lživé propagandy.

Bolševici odsoudili národy naší vlasti ke stálé bídě, ke hladu a vymírání, k duchovnímu i fyzickému zotročení a nakonec je zatáhli do zločinné války za cizí zájmy.

To vše se zastírá lží o demokratické stalinské ústavě, o vybudování socialistické společnosti. Ani jedna země na světě, která vlastní tak ohromné materiální zdroje, nepoznala a nezná tak nízkou životní úroveň, takové bezpráví a ponížení lidské osobnosti, jak tomu bylo a zůstává v bolševickém zřízení.

Národy Ruska ztratily navždy víru v bolševismus, při kterém je stát všepohlcující mašinérie a lid je jenom jeho bezprávným, zbídačeným a nemajetným otrokem. Ony vidí hrozné nebezpečí tyčící se nad nimi. Kdyby se bolševismu podařilo alespoň dočasně upevnit se na krvi a kostech národů Evropy, zůstal by dlouholetý zápas národů Ruska, který stál nesčíselné oběti, marný. Bolševismus by využil vyčerpání národů v této válce a zbavil by je definitivně schopnosti odporu. Proto musí být úsilí všech národů zaměřeno na zničení nestvůrné mašinérie bolševismu a na poskytnutí práva každému člověku žít a tvořit svobodně podle svých sil a schopností na vytvoření řádu, který chrání člověka před zvůlí a jenž nepřipouští, aby si kdokoliv - včetně státu - přisvojoval výsledky jeho práce.

Na základě toho představitelé národů Ruska v plném vědomí své odpovědnosti před svými národy, před svými dějinami a potomstvem, vytvořili Výbor pro osvobození národů Ruska s cílem organizovat společný boj proti bolševismu.

Výbor pro osvobození národů Ruska si staví za svůj cíl:

a) Svržení stalinské tyranie, osvobození národů Ruska od bolševického zřízení a navrácení práv národům Ruska, která si vybojovaly v lidové revoluci 1917.

b) Zastavení války a uzavření čestného míru s Německem.

c) Vytvoření nové svobodné lidové státnosti bez bolševiků a vykořisťovatelů.

Do základů nové státnosti národů Ruska klade Výbor následující hlavní zásady:

1) Rovnost všech národů Ruska a jejich skutečné právo na národnostní rozvoj, sebeurčení a státni samostatnost.

2) Ustanovení národně pracovního zřízení, při kterém veškeré zájmy státu jsou podřízeny úkolu zvýšit blahobyt a rozvoj národů.

3) Zachování míru a navázání přátelských vztahů se všemi zeměmi a všestranný rozvoj mezinárodní spolupráce.

4) Rozsáhlá státní opatření pro upevnění rodiny a manželství. Skutečná rovnoprávnost ženy.

5) Odstranění nucené práce a zabezpečení skutečného práva pracujících na svobodnou práci, která vytváří jejich materiální blahobyt, stanovení odměny pro všechny druhy práce v rozsahu, zabezpečujícím kulturní životní úroveň.

6) Odstranění kolchozů, bezplatné předání půdy do soukromého vlastnictví rolníků. Svoboda způsobů pracovního používání půdy. Svobodné užívání produktů vlastní práce, zrušení nucených dodávek a zlikvidování dlužních úpisů pro sovětskou vládu.

7) Ustanovení nedotknutelnosti soukromého pracovního vlastnictví. Obnova obchodů, řemesel, drobné domácké výroby a přenechání soukromé iniciativě právo a možnost se účastnit hospodářského života země.

8) Přenechat inteligenci možnost svobodně tvořit pro blaho svého národa.

9) Zajistit sociální spravedlnost a ochranu pracujících před veškerým vykořisťováním, nezávisle na jejich původu a předchozí činnosti.

10) Zavedení pro všechny bez výjimky skutečného práva na bezplatné vzdělání, lékařskou pomoc, na odpočinek, na zabezpečení ve stáří.

11) Zničení režimu teroru a násilí. Zrušení násilného přesídlování a masového vyhnanství. Zavedení svobody náboženství, svědomí, slova, shromažďování, tisku. Zaručení nedotknutelnosti osoby, majetku a obydlí. Rovnost všech před zákonem, nezávislé a veřejné soudnictví.

12) Osvobození politických vězňů bolševismu a návrat do vlasti z věznic a táborů všech, kteří byli vystaveni represi za boj proti bolševismu. Nemstít se těm a nepronásledovat ty, kdo přestanou bojovat za Stalina a bolševismus, nezávisle na tom, zdali bojovali z přesvědčení nebo z donucení.

13) Obnovení národního majetku zničeného během války - měst, vesnic, podniků a tová­ren - na účet státu.

14) Státní zabezpečení válečných invalidů a jejich rodin.

Zničení bolševismu je neodkladným úkolem všech pokrokových sil. Výbor pro osvobození národů Ruska je přesvědčen, že spojené úsilí národů Ruska najde podporu všech svobodymilovných národů světa.

Osvobozenecké hnutí národů Ruska je pokračováním dlouholetého boje proti bolševismu, za svobodu, mír a spravedlnost Úspěšné završení tohoto zápasu je nyní zajištěno:

a) Existencí větších zkušeností z boje než za revoluce roku 1917.
b) Existencí rostoucích a organizujících se ozbrojených sil - Ruské osvobozenecké armá­dy, Ukrajinského osvobozeneckého vojska, Kozáckých vojsk a národnostních jednotek.
c) Existencí protibolševických ozbrojených sil v sovětském týlu.
d) Existencí rostoucích opozičních sil uvnitř národa, státního aparátu a armády SSSR.

Výbor pro osvobození národů Ruska vidí hlavní předpoklad vítězství nad bolševismem v sjednocení všech národních sil a jejich podřízení společnému úkolu - svržení vlády bolševiků. Proto Výbor na osvobození národů Ruska podporuje veškeré revoluční a opoziční síly proti Stalinovi a současně rozhodně odmítá veškeré reakční návrhy, spojené s omezením práv národů.

Výbor pro osvobození národů Ruska vítá pomoc Německa za podmínek, které se nedotýkají cti a nezávislosti naší země. Tato pomoc představuje dnes jedinou skutečnou možnost, jak organizovat boj proti stalinské klice.

Svým zápasem jsme na sebe vzali zodpovědnost za osudy národů Ruska. S námi půjdou miliony nejlepších synů vlasti, kteří vzali do rukou zbraň a dokázali již svou odvahu a připravenost položit život ve jménu osvobození vlasti od bolševismu. S námi jsou miliony lidí, kteří utekli před bolševismem a přispívají svou prací ke společnému zápasu. S námi jsou desítky milionů bratrů a sester, trpících pod útlakem stalinské tyranie a očekávajících hodinu osvobození.

Důstojníci a vojáci osvobozeneckých vojsk!
Bojové přátelství různých národností je zpečetěno krví, prolitou ve společném boji. Máme společný cíl. Společné musí být i naše úsilí. Pouze jednota všech ozbrojených protibolševických sil národů Ruska nás přivede k vítězství. Nepouštějte získané zbraně ze svých rukou, bojujte za jednotu, obětavě bojujte s nepřítelem národů - bolševismem a jeho spolupachateli. Pamatujte, že na vás čekají zmučené národy Ruska. Osvoboďte je!

Krajané, bratři a sestry, kteří se nacházíte v Evropě!
Váš návrat do vlasti jako plnoprávných občanů je možný pouze vítězstvím nad bolševismem. Jsou vás miliony. Na vás závisí úspěch boje. Pamatujte, že vy teď pracujete pro společnou věc, pro hrdinská osvobozenecká vojska. Znásobte své úsilí a svou práci!

Důstojníci a vojáci Rudé armády!
Ukončete zločinnou válku, vedenou k porobení národů Evropy. Obraťte své zbraně proti bolševickým uzurpátorům, kteří si zotročili národy Ruska a odsoudili je k hladu, stádání a bezpráví.

Bratři a sestry ve vlasti!
Stupňujte svůj boj proti stalinské tyranii, proti uchvatitelské válce. Organizujte své síly pro rozhodné vystoupení za práva, která vám byla odňata, za spravedlnost a blahobyt.

Výbor pro osvobození národů Ruska vás všechny volá k jednotě a k boji za mír a svobodu!

Praha, 14. listopadu 1944
  Zdroj: A. Auský, Vojska generála Vlasova v Čechách, Praha 2005


Téhož dne Vlasova pozval k rozhovoru státní ministr K. H. Frank a protektorátní ministr školství a lidové osvěty Emanuel Moravec.


Foto: Ozvěny domova i světa