Sněm Slovenské republiky dne 22. října 1942 v Bratislavě manifestačně schválil zákon č. 215/1942 Sl.z. o Hlinkovej slovenskej ľudovej strane, kterým byla HSĽS oficiálně stanovena „státostranou“, kterou už fakticky byla i předtím. Po manifestačním schválení členové sněmu zazpívali slovenskou státní hymnu.

Zákon stanovil, že slovenský národ se účastní státní moci prostřednictvím Hlinkovy slovenské ľudové strany, kterou navenek reprezentuje její nejvyšší představitel s titulem Vodca (Vůdce). Tím se oficiálně stanovil titul Vodca pro dosavadního předsedu strany Jozefa Tisa. Titul Vodca se pro něj používal i dříve, ale nyní byl i oficiálně legislativně zakotven. Tiso byl dále označován jako „Vodca a prezident republiky“.

Vodca podle zákona stanovuje směr politiky strany a rozkazy, které vydává, jsou pro každého člena strany závazné. Zákon dále stanovil, že členem HSĽS se může stát státní občan Slovenské republiky starší 18 let, který není Židem ani židovským míšencem.

Oficiální deník Slovák dne 23. října 1942 tento zákon komentoval následovně:
Uzákonil to, čo život dal a na čo už dlhé roky hľadíme ako na najväčšiu politickú realitu, ktorou je podmienené naše celonárodné politické hnutie... organizujeme slovenský verejný a politický život na základe vodcovského princípu. Dnes túto prirodzenosť potvrdil nám aj zákon. Ale nezastavujeme sa tu ešte. Vodcovský princíp nemožno si predstaviť bez autoritatívneho systému. Nový zákon o Strane dbá aj na toto a dôsledne bude budovať život Strany a národa na podklade autoritatívnom...

Ale Strana podľa nového zákona pôjde ďalej. Na základe autoritatívného systému nestrpí na Slovensku viacsmernosť vo výchove slovenskej národnej pospolitosti. Preto bez súhlasu Strany nebude možný nijaký verejný prejav, či to už bude v tlači, v rozhlase, vo filme a pod. ... Strana sa postará, aby doma i za hranicami, pokiaľ to len bude možné, výchova všetkých Slovákov diala sa vskutku jednotne a usmernene.
Prvních 17 paragrafů (z 54 celkem) zákona č. 215/1942 Sl.z. o Hlinkovej slovenskej ľudovej strane:

215/1942 Sl.z.
Zákon
zo dňa 22. októbra 1942
o Hlinkovej slovenskej ľudovej strane


Snem Slovenskej republiky sa usniesol na tomto zákone:

ČASŤ PRVÁ.

Všeobecné ustanovenia.

§ 1

(1) Slovenský národ zúčastňuje sa na štátnej moci prostredníctvom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (v ďalšom texte "Strana"), organizovanej podľa tohto zákona.

(2) Účasťou na štátnej moci v smysle ods. 1 sa rozumie účasť na vedení a správe štátu podľa ustanovení tohto zákona a iných právnych predpisov.

§ 2

Strana je verejnoprávnou korporáciou a má právnu subjektivitu súkromnoprávnu.

§ 3

Stranu navonok zastupuje Vodca alebo ním poverený člen predsedníctva Strany.

§ 4

Odznak, vyznamenania, rovnošata a zástava Strany sú chránené. Ich neoprávnené použitie, zneužitie alebo verejné zneuctenie tresce ako priestupok okresný (štátny policajný) úrad zatvorením do dvoch mesiacov alebo peňažným trestom do 5000 Ks, prípadne oboma týmito trestnú.

ČASŤ DRUHÁ.

Členstvo v Strane,

§ 5

(1) Za člena Strany možno prijať štátneho občana slovenskej národnosti, ak je aspoň 18ročný a nie je Židom alebo židovským miešancom.

(2) O prijatí rozhoduje predseda okresnej organizácie na základe prihlášky.

(3) Proti zamietavému rozhodnutiu možno do 15 dní po jeho doručení podať na miestnej organizácii (miestnej skupine) odvolanie, o ktorom rozhoduje predseda župnej organizácie s konečnou platnosťou.

(4) O členskej prihláške osoby, ktorá bola zo Strany vylúčená, možno rozhodnúť iba po vypočutí toho súdu Strany, ktorý právoplatne zistil vinu, pre ktorú došlo k vylúčeniu zo Strany.

§ 6

Člen Strany má zvýšené povinnosti voči národu a štátu; porušenie alebo zanedbanie týchto povinností ako aj straníckej disciplíny treba stíhať disciplinárne na návrh predsedu miestnej organizácie alebo organizačne vyššieho orgánu Strany.

§ 7

(1) Členstvo v Strane zaniká:
a) vystúpením,
b) vylúčením.

(2) Vystúpenie zo Strany treba písomne oznámiť predsedovi miestnej organizácie (miestnej skupiny).

(3) Vylúčenie zo Strany je trestom disciplinárnym. O vylúčení rozhoduje predseda okresnej organizácie na základe právoplatného výroku súdu Strany o vine; ak ide o predsedu okresnej organizácie, člena Štátnej rady, poslanca alebo člena ústredného výboru, rozhoduje predsedníctvo Strany. Vylúčenie je účinné dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vylúčení.

ČASŤ TRETIA.

Ústredné orgány Strany.

Diel prvý.
Orgány politické.

§ 8

Ústrednými politickými orgánmi Strany sú:
a) Vodca,
b) predsedníctvo,
c) ústredný výbor a
d) sjazd.

Vodca.

§ 9

Vodca je najvyšším predstaviteľom Strany.

§ 10

(1) Vodca určuje smer politiky Strany v rámci programových zásad schválených sjazdom a spôsoby, ako má Strana plniť svoje poslanie. Rozkazy, ktoré Vodca v tomto smere vydá, sú pre každého člena i funkcionára Strany záväzné. Vodca predsedá sjazdu, ústrednému výboru a predsedníctvu, menuje a odvoláva generálneho tajomníka, predsedov župných a okresných organizácií.

(2) Vodca môže určiť niektorého podpredsedu Strany za svojho zástupcu.

Predsedníctvo.

§ 11

Členmi predsedníctva sú:
a) Vodca,
b) štyria podpredsedovia Strany,
c) generálny tajomník.

§ 12

Predsedníctvo rozhoduje v organizačných, finančných, tlačových a disciplinárnych veciach a prijíma a prepúšťa zamestnancov Strany.

§ 13

Vodca môže s prípadu na prípad poveriť svojim zastupovaním niektorého podpredsedu Strany a môže jednotlivým členom predsedníctva sveriť určité úseky činnosti Strany.
Ústredný výbor.

§ 14

(1) Členmi ústredného výboru sú:
a) členovia predsedníctva Strany,
b) členovia predsedníctva Snemu,
c) predseda a členovia vlády,
d) predseda Štátnej rady,
e) hlavný veliteľ Hlinkovej gardy,
f) hlavný veliteľ Hlinkovej mládeže,
g) predsedovia záujmových sdružení,
h) predsedovia župných organizácií Strany.

(2) Vodca môže menovať ďalších štyroch členov do ústredného výboru.

§ 15

Ústredný výbor Strany je poradným orgánom Vodcu.

Sjazd.

§ 16

(1) Sjazd Strany sa skladá:
a) z členov ústredného výboru,
b) z poslancov Strany,
c) z predsedov miestnych a okresných organizácií.

(2) Sjazd schádza sa pravidelne raz za päť rokov a mimoriadne podľa potreby. Svoláva ho Vodca.

§ 17

(1) Do pôsobnosti sjazdu patrí: a) voliť Vodcu a štyroch podpredsedov Strany na päť rokov,
b) rozhodovať o zásadných otázkach programových,
c) schvaľovať mimoriadne usnesenia a opatrenia ostatných ústredných orgánov Strany.

(2) Ak sa uprázdni miesto podpredsedu počas funkčného obdobia, zaplní ho na zvyšok obdobia Vodca.