V době vrcholícího ohrožení Československé republiky vydali spisovatelé sdružení v Obci československých spisovatelů manifest, ktrerý rozeslali různým kulturním a spisovatelským organizacím ve světě.

Unikátním na manifestu bylo to, že se pod něj podepsali autoři různých názorových směrů - od levicových (např. Olbracht, Pujmanová, Vančura) přes liberálně-demokratické (např. Čapek, Peroutka, Černý) až po konzervativně-katolické (např. Čep, Durych, Medek). Tito spisovatelé a publicisté mezi sebou ve 30. letech vedli mnoho různých ostrých polemik, např. v době insigniády, o španělskou občanskou válku apod.

Vnějším ohrožením vyvolaná spisovatelská jednota dlouho nevydržela, po přijetí mnichovské dohody se Obec čs. spisovatelů rychle rozpadla a konzervativně-katoličtí autoři začali ostře útočit na spisovatele reprezentující demokratickou první republiku (zejména na Karla Čapka).

V Praze 12. září 1938

K svědomí světa

V osudové chvíli, kdy se rozhoduje mezi válkou a mírem, obracíme se my, českoslovenští spisovatelé jménem Obce československých spisovatelů k vám všem, kdož jste svědomím světa, s tímto svrchovaně vážným připomenutím:

Žili jsme se svými německými krajany v plodném soužití a kulturním soutěžení po dlouhá staletí. Dosáhnuvše obnovení své samostatnosti na bojištích ruských, francouzských, srbských a italských, doufali jsme a usilovali, aby naše společná rodná půda stala se jedním z ohnisek nové, lepší a šťastnější Evropy. Stojíce dnes na nejzazší výspě evropské demokracie, prohlašujem s plnou odpovědností před dějinami, že katastrofou, která se připravuje, náš národ vinen není a nebude. Snažíme se ze všech sil zachrániti mír, jenž je mírem nás všech, ale budeme stejně všemi silami bojovat za svobodu své vlasti.

Proto se obracíme k vám, kdo jste především povoláni, abyste střežili to, co dosud bylo ctí a výsadou Evropy a vzdělaného světa: úctu k pravdě, svobodu ducha a čistotu svědomí. Žádáme vás, abyste sami rozsoudili, kde Je poctivá ochota k míru a spravedlnosti a kde je dobyvačná zvůle, používající všech prostředků násilí a lži.

Vyzýváme vás, abyste objasnili veřejnému mínění svých zemí, že bude-li nám, malému a pokojnému národu na nejexponovanějším místě Evropy, vnucen nejtěžší boj, nebudeme bojovat jenom za sebe, ale i za vás a za mravní a duchovní statky, společné všem svobodným a mírumilovným národům světa. Nikdo nezavírej oči před tím, že po nás by došlo na jiné národy a země.

Prosíme všechny spisovatele a všechny lidi, kdo kulturu tvoří a kulturně žijí, aby rozšiřovali tento projev mezi národy světa všemi možnými prostředky.

Za Obec československých spisovatelů:

Josef Čapek
Karel Čapek
Jan Čarek
Jan Čep
Václav Černý
Jaroslav Durych
Hana Gregorová
František Halas
Adolf Hoffmeister
Josef Hora
Hanuš Jelínek
Petr Jilemnický
Josef Kopta
Josef Knap
Jaroslav Kvapil
František Langer
Emil B. Lukáč
Marie Majerová
Bohumil Mathesius
Rudolf Medek
Vítězslav Nezval
Laco Novomeský
Ivan Olbracht
Ferdinand Peroutka
Marie Pujmanová
Miroslav Rutte
Jaroslav Seifert
Anna Marie Tilschová
Vladislav Vančura

Viz také: