V návaznosti na deklaraci české šlechty ze 17. září 1938 se členové českých šlechtických rodů 24. ledna 1939 znovu dostavili na Pražský hrad, aby vyjádřili důvěru a podporu novému prezidentovi Česko-Slovenska Emilu Háchovi. Text nové deklarace opět přednesl František Kinský:

Právě před čtyřmi měsíci jsme jako členové starých českých rodů tehdejší hlavě státu jasně prohlásili, že dáváme všechny své síly do služeb vlasti.

Přicházime-li dnes poznovu do starobylého hradu českých králů, abychom opětně vyslovili svou vůli plniti všechny své povinnosti, činíme tak i osobně k vůli Vám. Víme dobře, za jakých okolností jste svolil ujmouti se řízení našeho státu a cítíme, že jestli něco Vás může posilovati při této práci, tedy mimo víru v Bož­skou Prozřetelnost, je to důvěra všeho národa.

Proto nepokládali jsme za nadbytečné přijíti dnes k Vám a ujistiti Vás těmito věcmi:

Důvěřujeme Vám.

Doufáme, že jednota národa ve všech jeho složkách bez rozdílu a bez rozporu Vám umožní vésti stát dobře a spravedlivě, pokud je to dnes lidským silám možno.

Jsme hotovi, kdykoli by se toho potřeba tohoto ukázala, státu podle svých schopností a sil posloužiti. To nám ukládá za povinnost účast našich předků na tisíciletých osudech tohoto státu.

Nemůžeme se zříci naděje, že naší vlasti jsou souzeny lepší dny, ale nechť stane se cokoli, přidržíme se věrnosti, kterou jsme zavázáni vlasti svých předků.

Emil Hácha odpověděl:

Jsem si vědom veliké hodnoty vůle slavných českých rodů sloužiti zájmům státu a národa. Jest mým dávným přesvědčením, že účast našich starých českých rodin na našem státním životě má nepochybnou cenu pro stát. Nemám na mysli jen oportunistickou stránku věci a nemyslím jen na to, že staré šlechtické rody svými společenskými a rodinnými styky často a mnoho prospěly svým národům. Mám na mysli také stránku spíše ideovou: Staré rody, které vzešly z našeho národa a zůstaly mu věrny, byly a jsou živým důkazem, že náš národ již před staletími dosáhl vysokého stupně civilisace.

Setkání s prezidentem Háchou se zúčastnili: Karel VI. Schwarzenberg, Zdenko Radslav Kinský, František Kinský, Jan Adolf Lobkowicz, Jan Nepomuk Pálffy, Karel Jiří Belcredi, Jiří Douglas Sternberg, Hugo Strachwitz, Karel Parish, Rudolf Děpold Czernin, Leopold Sternberg, Jindřich Dobrzenský.

Další proklamaci s přihlášením se k českému národu šlechta Emilu Háchovi adresovala v září 1939.