Držení zbraní za protektorátu

Dotaz: Držení zbraní za protektorátu
Tazatel: milan nový | Datum: 24. 3. 2017

Dobrý den, kdo mohl mít za protektorátu doma střelné zbraně?

Autor: Vojtěch Šír | Datum: 25. 3. 2017
Hned po okupaci Čech a Moravy 15. března 1939 vydal vrchní velitel německé armády nařízení o odevzdání všech střelných zbraní včetně munice v soukromém držení (RP02/39). Na některých místech byly na jaře 1939 zbraně německou policií odebrány na jistou dobu dokonce i českému četnictvu, např. v Bystřici pod Hostýnem a Podhradní Lhotě, jak uvádí zpráva okresního úřadu v Holešově z 8. dubna 1939:


Přesněji byly podmínky držení zbraní v Protektorátu Čechy a Morava upraveny nařízením říšského protektora Konstantina von Neuratha ze dne 1. srpna 1939 (RP20/39). Podle tohoto nařízení měly být do dvou týdnů od jeho vyhlášení úřadům oberlandrátů odevzdány všechny střelné zbraně, třaskaviny, munice a dýky. Z povinnosti byli vyjmuti pouze:
 • příslušníci německé armády, německých bezpečnostních složek a říšští příslušníci s platným zbrojním pasem
 • příslušníci protektorátních ozbrojených složek (vládní vojsko, policie, četnictvo atd.)
 • výrobci a obchodníci se zbraněmi s úředním povolením
 • myslivci s platným zbrojním pasem a honebním lístkem s max. 5 loveckými zbraněmi a 50 ks munice
 • vzduchovky, malokaliberní pušky a terčové pistole do ráže 6 mm, znehodnocené upomínkové a muzeální zbraně

Majitelé nemovitostí nesli odpovědnost za to, že na jejich pozemcích se nebudou žádné nepovolené zbraně nacházet. Dále bylo stanoveno, že všechna původní čs. zbrojní oprávnění ztratí s koncem roku 1939 platnost, nová oprávnění už vydávaly pouze německé úřady oberlandrátu.

Za úmyslné nedodržení tohoto nařízení hrozilo až 5 let káznice. Tresty byly výrazně zpřísněny dalším nařízením říšského protektora z 6. května 1940 (RP14/40) - za úmyslné neoprávněné držení střelných zbraní, třaskavin nebo střeliva byl stanoven trest smrti.

Jenom v pankrácké sekyrárně bylo od dubna 1943 do konce války za neoprávněné držení zbraní (někdy v souběhu s dalšími činy) popraveno celkem 118 osob.


Nařízení o držení zbraní v území Protektorátu Čechy a Morava ze dne 1. srpna 1939

Na základě článku 5, odst. 4 výnosu Vůdce a říšského kancléře o Protektorátu Čechy a Morava ze dne 16. března 1939 (Říšský zák. I., str. 485) a § 1 nařízení o právu vydávati právní předpisy v Protektorátu Čechy a Morava ze dne 7. června 1939 (Říšský zák. I., str. 1039) se nařizuje:

§ 1

(1) Zbraně ve smyslu tohoto nařízení platí zbraně střelné, při nichž se pevné těleso tlakem plynu neb vzduchu žene hlavní, rovněž zbraně sečné a úderné, které svojí povahou jsou k tomu určeny, seknutím, úderem nebo bodnutím přivoditi zranění. Za třaskaviny platí všechny pevné výbušné fabrikáty včetně všech druhů prachu.

(2) Za skladiště zbraní ve smyslu tohoto nařízení platí každý soubor více než pěti použití schopných zbraní nebo množství větší než 2 kg třaskaviny nebo padesát nábojů, jestliže tyto předměty neslouží nebo nejsou určeny sloužiti povolání, živnostenskému nebo jinakému účelu na základě úředního povolení.

§ 2

(1) Veškeré zbraně v Protektorátu Čechy a Morava se nalézající, jejich části, třaskaviny a munici jest odevzdati během dvou týdnů po vyhlášení tohoto nařízení oberlandratu, příslušnému dle bydliště nebo místa pobytu. Současně s nimi jest odevzdati listy zbrojní a o třaskavinách (pasy) úřadů bývalé Československé republiky a úřadů Protektorátu.

(2) Majitelé pozemností jsou za to zodpovědni, že se v obvodu jejich majetku nenalézají žádné předměty k odevzdání povinné.

§ 3

(1) Z povinnosti odevzdati jsou vyjmuti:

a) německá branná moc, německá policie, SS-pohotovostní sbor, SS-svazy umrlčích hlav, bezpečnostní služba říšského vedoucího SS a říšští příslušníci, kteří mají řádný zbrojní lístek nebo úřední opravňující výkaz nebo dle práva Protektorátu platný zbrojní pas;

b) důstojníci, úředníci a služební místa úřadů Protektorátu, pokud zákonným příkazem mají povinnost zbraň míti nebo dle způsobu jejich služebních úkolů spravují zásoby třaskavin;

c) úředně schválení výrobci a obchodníci zbraněmi, třaskavinami a municí jakož i podnikatelé, kteří k živnostenským účelům s úředním povolením třaskaviny mají v
držení v množství dle obvyklého způsobu potřebném;

d) lovecké zbraně a k nim patřící munice, pokud majitel jest držitelem platného zbrojního pasu a honebního lístku. Co však přesahuje držení pěti zbraní loveckých a padesáti ran lovecké munice, podléhá povinnosti k odevzdání;

e) za normální střelné zbraně nepoužitelné, zbraně na postrach neb zdánlivou smrt, malokaliberní pušky a terčové pistole do ráže 6 mm, vzduchovky a terčové pušky jakož i zbraně již neupotřebitelné, sloužící k účelům musejním nebo upomínkovým.

(2) Osoby jmenované pod b) a c) mají držení zbraní a třaskavin vypočtených v § 1, majitelé zbraní vyjmenovaných pod d) a e) mají tyto s udáním počtu, druhu a ráže jakož i místa úschovy během dvou týdnů po vyhlášení tohoto nařízení příslušnému oberlandratu (§ 2, odst. 1) oznámiti.

(3) Sečné a bodné zbraně podléhají odevzdání jen, pokud jde o dýky, krátké dýky (stilety), dutě broušené dýkovité nože, trojsečné dýky a jiné skryté, k záludným útokům způsobilé zbraně jakéhokoli druhu, na př. části dýk a pod., nebo jsou-li schovány v počtu větším než pět kusů. Všechny jiné sečné a bodné zbraně podléhají povinnosti oznámení dle odstavce 2.

§ 4

(1) Znovuudělení schválení neb povolení všeho druhu, které opatřuje právo toho času v Protektorátu Čechy a Morava platné pro výrobu, obchod, nabývání, držení a nošení zbraní jakož i pro výrobku, obchod a držení třaskavin, potřebuje souhlasu příslušného říšského úřadu.

(2) Příslušným říšským úřadem jest oberlandrat, jsou-li k vystavení potvrzení o povolení nebo udělení schválení dle práva platného v Protektorátu povolány úřady okresní, krajské nebo zemské, říšský protektor, jde-li o nějaké ústřední místo (ministerstvo).

(3) Souhlas úřadu (odst. 1) jest na potvrzení o schválení neb povolení zřetelně vyznačiti uvedením sídla a data, pod nimiž souhlas byl udělen a připojením úředního razítka. Tyto průkazy jest sepsati v řeči německé i české.

§ 5

Veškerá od bývalých československých úřadů a úřadů Protektorátu vydaná potvrzení o povolení a udělení schválení druhu jmenovaného v § 4, odst. 1 pozbývají uplynutím roku 1939 platnosti a smějí býti jen se souhlasem příslušného úřadu (§ 4, odst. 2) obnovena. Rozhodnutí dle § § 4 a 5 nelze bráti v odpor.

§ 6

(1) Zbraně a munice, které se na základě ustanovení § 2 odevzdávají, mohou býti na návrh zpět vydány, jestliže jsou dány předpoklady k novému udělení předepsaných potvrzení o povolení a schválení.

(2) O návrhu rozhoduje oberlandrat (§ 2, odst. 1). Proti odepření vydání není právní prostředek přípustný. Není-li do 15. září 1939 učiněn návrh na vydání nebo je-li návrh zamítnut, propadly odevzdané předměty ve prospěch Velkoněmecké říši.

§ 7

Potrestán bude:

a) kdo úmyslně nevyhoví povinnosti odevzdání dle odst. 1, § 2 nebo zbraně, třaskaviny nebo munici v držení neb opatrování má, aniž by mohl předložiti řádný průkaz o nabytí zbraní, zbrojní pas, služební výkaz o oprávnění nebo úřední potvrzení o povolení, káznicí až do pěti let. V lehčích případech může býti uznáno na vězení;

b) kdo čin spáchá z nedbalosti, vězením až do jednoho roku a pokutou nebo jedním z těchto trestů;

c) kdo závazku § 2, odst. 2 zaviněně nevyhoví, vězením až do jednoho roku a pokutou
nebo jedním z těchto trestů;

d) kdo nedovoleně udržuje skladiště zbraní nebo takovému udržování vědomě nadržuje, káznicí. V obzvláště těžkých případech může býti uznáno na trest smrti;

e) kdo o skladišti zbraní zvěděl a neprodleně to neoznámí, káznicí až do pěti let.

§ 8

K vyšetřování i rozhodování o trestních činech proti tomuto nařízení jsou příslušny německé soudy. Ostatně platí nařízení o vykonávání trestního soudnictví v Protektorátu Čechy a Morava ze dne 14. dubna 1939 (Říšský zák. I., str. 754) a nařízení o vykonávání vojenského soudnictví v Protektorátu Čechy a Morava ze dne 8. května 1939 (Říšský zák. I., str. 903).

§ 9

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

(2) Stejnou dobou pozbývá účinnosti nařízení vrchního velitele vojska obyvatelstvu Čech a Moravy z 15. března 1939 (Věstník pro Čechy a Moravu str. 2) ohledně ustanovení číslo 4.

V Praze, dne 1. srpna 1939.

Říšský protektor v Čechách a na Moravě
svobodný pán von Neurath v.r.

Nařízení Říšského protektora v Čechách a na Moravě,
kterým se mění nařízení ze dne 1. srpna 1939 o držení zbraní na území Protektorátu Čechy a Morava (Věst. R. Prot. str. 62.)
ze dne 6. května 1940


Na základě § 1. nařízení o právu vydávati právní předpisy v Protektorátu Čechy a Morava ze dne 7. června 1939 (Říšský zák. I., str. 1039.) se nařizuje:

§ 1

(1) Smrtí se trestá, kdo úmyslně neoprávněně má v držení střelnou zbraň schopnou použití nebo třaskaviny nebo střelivo. V lehčích případech možno uznati na káznici.

(2) Kdo se činu dopustí z nedbalosti, bude potrestán vězením a peněžitou pokutou nebo jedním z těchto trestů.

§ 2

Trestnost jiných činů proti tomuto nařízení určuje podle § 7. nařízení o držení zbraní na území Protektorátu Čechy a Morava ze dne 1. srpna 1939 (Věst. R. Prot. str. 62.).

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti vyhlášením v rozhlasu.

V Praze dne 6. května 1940.

Říšský protektor v Čechách a na Moravě
Neurath • *
  Vyplňte prosím jméno
 • *
  Vyplňte prosím název
 • *
  Vyplňte prosím text komentáře
 • Vyplňte správně kontrolu
 • *
  Odpovězte prosím na dotaz - ochrana proti spamu

Hvězdička označuje povinné položky. Komentáře jsou před zveřejněním moderovány.