24. září 1938 byla ze štábu sudetoněmeckého Freikorpsu, který se nacházel na zámku Donndorf v městě Bayreuth, zaslána do Berlína tato písemná zpráva o stavu a akcích sudetoněmeckého Freikorpsu proti Československu:

Současný stav Sudetoněmeckého Freikorpsu.

Počet mužů 4 skupin jak dále uvedeno: cca 24.500 – viz Příloha I 

Slezsko I – velitel Fritz Kellner
Sasko II – velitel Franz May
Bavorská Ostmarka III – velitel Willi Brandner
Oblast Alp/Podunají IV – velitel Friedrich Bürger s úsekem Linec (Horní Podunají) – velitel Jobst.

     Pro usnadnění velení, zlepšení spojení a zpravodajství byly k 24. 9. všechny skupiny rozděleny na tři úseky.

     V každém úseku 2 – 3 prapory.
     V každém praporu 3 – 5 rot.

     Roty o nejvýše 250 mužích podél hranic doplnit, tam kde je to možné, z protiležících domovských oblastí.

     Velení: Konrad Henlein, zástupce: Karl Hermann Frank, náčelník štábu Pfrogner, kromě vojenského velitelství správní, zpravodajský a doplňovací oddíl.

     Ke štábu přičleněni: podplukovník Wehrmachtu Köchling, SA Obergruppenführer Jüttner, Brauneck a popřípadě Herzog, SS Oberführer Berger, NSKK Obergruppenführer Sauer.

     Vybavení: dodají struktury SA. Rovněž tak i ubytování, zaopatření a částečně vyrovnání.

     Vůdci a velitelé ustanoveni téměř všude, velitelé větších jednotek povětšinou důstojníci s válečnými zkušenostmi.

     Styční důstojníci Wehrmachtu jsou u všech skupin.

     Ošacení mimořádně nedostatečné, špatná obuv, obnošené šaty. Málo prádla navíc špatné kvality, žádné teplé spodní prádlo. Nezbytně nutná je výpomoc z důvodu udržení zdraví a tím i pohotovosti jednotek. Obzvláště se jedná o obuv, prádlo, kabáty, jednotné pokrývky hlavy.

     Výzbroj: velmi nedostatečná, na každého čtvrtého muže jedna stará rakouská puška ve špatném stavu. Příliš málo kulometů, až doposud přes urgence téměř žádné ruční granáty. Výpomoc nanejvýše nutná.

     Rychlé vybavení, ošacení a výzbroj pro další akceschopnost Freikorpsu.

     V současnosti další zhoršování stavu přinejmenším proto, že vystrojování a ošacení je nyní prováděno vedením žup. Vedení žup nedisponují vlastními zdroji ohledně výstroje a ošacení, SA už nesmí nic vydávat. Vysvětlení nezbytně nutné.

     Dopravní prostředky až doposud dodávány NSKK, zabaveny Wehrmachtem. Z toho důvodu nejsou nezbytná vozidla pro Freikorps zajištěna, další vystrojování a šacení a vyzbrojování kvůli nemožnosti či přinejmenším ztížení dodávek k formacím ohroženo. Naléhavě nutná pomoc.

     Přes uvedené těžkosti na celé frontě denně akce. Doposud hlášeno okolo 150, nehlášené nebo nezdařené akce nehlášeny, takže celkový počet lze vyčíslit na 260 – 300.

     Ztráty způsobené protivníkovi a vlastní ztráty viz Příloha II.

     Nejdůležitější bojové akce: podpálení celnic, četnických stanic, posádky vyhnány, vzaty jako rukojmí nebo pobity, vyčištění od rudých band. Zdemolování a obsazení pošt,  nádraží a úřadoven. Počet zajatců viz Příloha II. Kořist: Nákladní vlak s municí a výstrojními součástmi, 2 lokomotivy, asi 20 kulometů a mnoho dalších zbraní, 18 miliónů Kč z Národní banky ve Varnsdorfu atd. Vlastní ztráty viz Příloha II.

     Nálada a duch v jednotkách i přes popisované těžkosti a námahu, přes plné nasazení se zcela nedostatečnými prostředky stále ještě dobrá; přesto musí následovat pokles, když se mužstvo dostane pod tlak s příliš malou péčí o ně. S ohledem na očekávané zhoršování počasí je naléhavě zapotřebí ošacení.

     Politická situace vyžaduje pohotovost k nasazení, proto je třeba dobré výzbroje.  Dostatek munice, kulometů a zvláště ručních granátů nezbytně nutný.

     Zřeknutí se ozbrojených činů na veřejnosti je s ohledem na náladu utlačovaných a pronásledovaných soukmenovců ve vlasti pro duch jednotek povážlivé a nebezpečné.

Z v l á š t n í   h l á š e n í.

Skupiny I. – IV.         Datum 24. 9. 1938         Čas hlášení: 14 hodin

Prapory: 31
Sestavované roty ve všech skupinách: 137
Celkový počet mužů v evidenci: 24 560

S t a v   v ý z b r o j e   a   v ý s t r o j e (podle podkladů).
Těžké kulomety:..........................49
Lehké kulomety:...........................3
Pušky a kulovnice:....................6 190
Munice pro ně:......................297 000
                  (podle neúplných hlášení)
Ruční granáty:..........................750
Přilby:..................................52

Z v l á š t n í   v y b a v e n í.
Motorové čluny:...........................3
Letadlo:..................................1 

S o u h r n n é   h l á š e n í  4 skupin ze dne 24. 9. 1938 ke 24. hodině.

  I. Z t r á t y   n e p ř í t e l e:
     Mrtví...............................51
     Ranění..............................15
     Zajatci..........................1 449 

 II. V l a s t n í   z t r á t y:
     Mrtví...............................32
     Ranění..............................61
     Nezvěstní............................3

III. U k o ř i s t ě n é   z b r a n ě:
     Různé zbraně........................49
     Lehké kulomety......................17
     Pušky..............................166
     Pistole.............................61
     Munice..........................30 000  
     Ruční granáty......................460

Překlad z němčiny: Krojc

Zdroj: Protifašistický a národně osvobozenecký boj českého a slovenského lidu 1938-1945, I.díl, 2. svazek, 2. sešit, Praha 1982, s. 30-32