Sudetoněmecká otázka, odsun sudetských Němců

  • Je možné zadat více jmen oddělených čárkou, nebo jen jejich části
Pro přidání nového příspěvku se přihlašte
3021-3040 z 3044
<< 149 150 151 152 153
Po
Johny 4.1.2003 21:05 - č. 24
Johny III. OBDOBÍ VOJENSKÝCH BOJOVÝCH AKCÍ
Vedení Německé říše udržuje ve všech fázích vývoje nejtěsnější spojení s vůdcem sudetského němectví. Ten má zajistit na bezpečném území rozhlas a jiné spoje. Rozhlasem dává vůdce Sudetoněmecké strany potřebné příkazy, zejména instrukce pro bojeschopné sudetoněmecké mužstvo ve stadiu vyknutí války.
Pro wehrmacht Německé říše je německé národní území Československa vlastní zemí, nepřátelskou zemí je české národní území (mapa).
Podle toho je třeba rozvinout operativní opatření a bojové akce V duchu národnostního rázu konfliktu bude třeba vést bojové akce na českém národním území už od prvního okamžiku s největší ostrostí ve smyslu totální války. Bude nutné, aby letectvo zasáhlo nejen známé opěrné body vojenské dopravy, zbrojní střediska atd., ale i hustě obydlená ohniska bolševické a husitské nenávisti.
Podle rozdělení sídlišť a struktury obyvatelstva jsou silně obydlená střediska na českém národním území většinou také důležitými průmyslovými středisky a dopravními uzly. To platí především pro Prahu a její předměstí, dále pro Plzeň, Kladno, Brno, Moravskou Ostravu a konečně také pro menší střediska jako Pardubice, Hradec Králové, Mladou Boleslav, Tábor, Slaný, Českou Třebovou, Olomouc, Přerov, Břeclav, Blansko atd. Poměrně ostré hranice mezi městským a vesnickým osídlením na českém území usnadňují účinné, tvrdě prováděné oslabení českého postavení letectvem a také dalekonosným dělostřelectvem.
Kdyby bylo třeba použít v sudetoněmecké osídlovací oblasti letectva a dalekonosného dělostřelectva, pak by se mělo na základě situačních plánů osad postupovat tak, aby se německé obyvatelstvo pokud možno šetřilo (např zničení nádražních objektů v České Lípě, Jihlavě, nebo mostu přes Labe u Litoměřic). Na základě této zásady, a konečně také v zájmu vedení boje, budou velitelským štábům wehrmachtu, až po prapory, přiděleni pro postup na území za dnešní říšskou hranicí jako poradci v národnostně politických otázkách sudetští Němci, obeznámení se zemí a s obyvatelstvem.
Bojeschopní sudetští Němci se shromáždí podle příkazů vůdce sudetských Němců na říšském území, zformují se z nich jednotky a nasadí se v dohodě s vůdcem sudetských Němců.
Při zahájení nepřátelských akcí je třeba opětovně oznámit česky rozhlasem atd., že život a majetek sudetoněmeckých soukmenovců je pod ochranou Německé říše. Proti každému nepřátelskému činu se zakročí podle zásady „oko za oko, zub za zub" v poměru jedna ku desíti.
Nepřátelské činy z české strany je třeba stíhat s krvavou přísností podle válečného práva.
Jakmile budou zahájeny bojové akce, musí začít čilá podvratná propaganda v řadách Čechů. Pro tento účel přichází v úvahu v prvé řadě rozhlas. Je třeba připravit rozhlasové hlasatele a hlasatelky s výbornými českými jazykovými znalostmi. Kromě toho lze uvažovat o letácích shazovaných z letadel a provoláních, vyvěšovaných postupujícími vojsky Připravit texty!
Johny 4.1.2003 21:05 - č. 23
Johny Národnostně politická opatření proti češství od nás vyžadují největšího umění a energie při uplatňování zásad národnostního boje a organizačních zásad. Bude třeba, aby se osvědčily poznatky z našeho vlastního německého národnostního boje. Prosazování potřebných opatření začíná na jedné straně už v prvních hodinách a dnech vojenských bojových opatření a na druhé straně musí být systematicky stanoveno pro celé generace dopředu.
II. STADIUM AKUTNÍHO PŘIOSTŘENÍ KONFLIKTU
Boj sudetských Němců je spravedlivým národnostním bojem a směřuje proti nepřirozenému a nekulturnímu tyranství Čechů a proti nejzlomyslnějšímu a nejnesmyslnějšímu výtvoru diktátů Dohody z roku 1919.
Životní boj sudetských Němců se samozřejmě podstatně dotýká poměru Německé říše k Československu; Německá říše je ochrannou mocností sudetského němectví. Otázka státní budoucnosti českých zemí nebude nadhozena vůdcem sudetských Němců, ale přímo říší.
Vůdce sudetských Němců vyčerpal všechny možnosti mírového řešení sudetoněmecké otázky. Už dávno před tím byla celému světu předložena otázka Československa jako nejakutnější nebezpečí pro skutečný a trvalý mír. Vůdce Sudetoněmecké strany požádá ještě o provedení plebiscitu v sudetském Německu, což je poslední možnost mírového řešení otázky státní příslušnosti. Lze počítat s tím, že Češi tento požadavek odmítnou.
Pak bude nutno v dohodě s vůdcem a říšským kancléřem usoudit, že již nastal okamžik, aby vůdce Sudetoněmecké strany podnikl rozhodující revoluční krok: Prohlásí nezávaznost zákonů československého státu a požádá o pomoc vlád evropských velmocí (včetně Německa, pokud podepsaly smlouvu ze St. Germain) anebo pouze Německé říše.
Lze počítat s tím, že Češi v krajním případě odpovědí na tento krok násilnými opatřeními. Tím spíše získá vůdce Sudetoněmecké strany veškerou svobodu jednání. Nutně tím vzniká pro Německou říši na základě národnostních svazků právo a povinnost zakročit v Československu.
Vůdce sudetského němectva zakáže sudetským Němcům jakoukoli službu pro československý stát, zejména službu ve zbrani, a prohlásí všechny přísahy, složené sudetskými Němci tomuto státu, za neplatné. Může povolat do služby ve zbrani proti češství.
Johny 4.1.2003 21:04 - č. 22
Johny c) Otázka Slovenska a Karpatské Ukrajiny si vyžaduje zcela jiné úpravy, než s jakou se počítá pro české země. Navrácení Slovenska Maďarsku je třeba odmítnout. Úpravy hranic ve prospěch Maďarska lze provést s přihlédnutím k národnostním hlediskům, přičemž nesmí být v podstatě dotčen status Slovenska. Bratislavské předmostí na pravém břehu Dunaje připadne Německé říši. Slovensko má zůstat samostatné. Jeho těsné přimknutí k Německé říši a přátelský poměr k Maďarsku by byly samozřejmostí. Tímto způsobem zůstávají Slovensko a Karpatská Ukrajina závorami, oddělujícími Polsko od Maďarska, pro Německou říši je to most na východ. Karpatská Ukrajina by se mohla později z německé iniciativy vyvinout v „Piemont Ukrajinců". Je třeba, aby životní práva karpatských Němců zajistila Německá říše. Zcela rozdílné zacházení s Čechy a se Slováky by bylo důležitým šachovým tahem proti všeslovanským myšlenkám Německá říše by měla přímo vystupovat jako ručitelka úsilí Slovenska o samostatnost, jež je zakotvené v Pittsburské smlouvě. (Germania divide et impera.)
d) Náš poměr k problému českého národa vyžaduje, aby byly pečlivě vyváženy nutné německé požadavky na straně jedné a taktické potřeby mezinárodní situace na straně druhé. Vycházejíce z historických skutečností a s ohledem na promísení krve, známé od raných germánských dob, nemůžeme pohlížet na češství jako na svébytný národ. Protiněmecká propaganda dokázala v devatenáctém století odcizit Čechy německému životnímu prostředí. Obrácení tohoto vývoje je oprávněné a je životní nutností pro Německou říši. Nikdy v dějinách už nesmí dojít k českému obrození. Je nutno zničit od základu každou další možnost takového obrození. Proto je třeba potlačit český jazyk. Je v německém zájmu, aby úplně zmizel. Při bojových opatřeních je však rozhodující správný taktický postup.

Zejména o vyhlazení jazyka - jakožto programu - by se nemělo vůbec mluvit. Rozdrtíme české národní uvědomění tím spíše, čím bude mít nepřítel menší možnost svádět s námi pouhý zápas o jazyk. Nesmíme přeceňovat činitele jazyka, pokud jde o jeho význam pro národní společenství; je třeba vyhnout se ztotožňování jazykového společenství s pojmem národa a v průběhu událostí snad bude dokonce nutné proti tomu někdy v českých zemích bojovat. Neopomeneme nalézt pro národní společenství nové, odvážné formulace a vytvářet místo zakořeněných činitelů českého národního vědomí novou pospolitost, která by pevně začlenila do dynamiky nacionálně socialistické Německé říše mladší a vývoje schopné živly z českého národního území. Cílem pro budoucnost musí být: rozbití českého národního vědomí, pronikání do dosavadní české jazykové oblasti německým osídlováním, převádění (také částečné přesídlení!) Čechů do nerozlučně duchovní a fyzické souvislosti s Německem.
Johny 4.1.2003 21:03 - č. 21
Johny ZÁKLADNÍ PLÁNOVÁNÍ O. A. - GRUNDPLANUNG O. A.

1. VŠEOBECNÉ POZNÁMKY
1. REDAKČNÍ'
a) Toto základní plánování se vztahuje hlavně na hlediska národnostně politická. O zahraničně politických, vojenských a jiných úvahách je zmínka jen tehdy, dotýkají-li se hledisek národnostně politických.
b) Základní plánování není v předložené formě nijak vyčerpávající. Uvedená opatření je nutno prohlubovat a rozšiřovat zvláštními pracemi podle odlišných oblastních a odborných skutečností.
c) S novými událostmi se mohou vyskytnout nová hlediska a nové možnosti. Vyžadují si aktivního jednání. K zásadním hlediskům je však nutno přihlížet za všech okolností.
2,ZÁSADNÍ
a) V tomto základním případu konfliktu nejde jen o sudetoněmecký problém, ale o celkovou otázku dnešního Československa. Celý komplex se opět dělí na: otázku historických „Zemí koruny české" (Čechy a Morava, zbytek Slezska, tj. Krnov Opava, Těšín na straně jedné, v dalším je nazýváme „české země", a na otázku Slovenska a Karpatské Ukrajiny na straně druhé.
b) Pokud jde o české země, musí Německá říše na základě tisíciletých historických skutečností opět uplatňovat říšské právo a začlenit tyto země beze zbytku až po staré říšské hranice, platné do roku 1866 (Malé Karpaty).Historické zdůvodnění tohoto nároku musí tvořit základní linii veškeré vnitropolitické a zahraničně politické propagandy během celé akce. (Čechy- „citadela Německa" ve středověku; podle pořadí první země v první Německé říši: „srdce Germánie` ; Morava, představitelka markrabství v čtvercovém erbu první říše atd.) Při zdůvodňování nutné akce je třeba zvlášť důrazně vyzdvihovat skutečnost, že Československo [v originále hanlivý výraz „Tschechei" (hozn. překl.) svým spojením s Moskvou čím dál tím více vytváří ve střední Evropě bolševické ohnisko požáru a nákazy prvního stupně, jehož působení je především namířeno proti Německé říši a jehož odstranění poslouží konsolidaci evropského míru. Poukaz na bolševickou hrozbu, jakož i historické odůvodněn, je třeba tolik zdůrazňovat proto, že tímto způsobem lze ukázat výjimečnost Čechů a uklidňovat na základě historické ojedinělosti situace českých zemí jiné sousední národy. Kromě toho je třeba zmiňovat se o národnostních hlediscích (např. počet Němců v českých zemích přesahuje čtvrtinu celkového počtu obyvatelstva; naproti tomu však budou představovat Češi po začlenění českých zemí o Německé říše jen asi 8 % celkového počtu obyvatelstva říše. Dále je třeba uvádět geopolitická, dopravní a hospodářská hlediska.
Johny 4.1.2003 21:02 - č. 20
Johny Dávám sem zajímavý dokument jak Henleinova organizace navrhovala řešení české otázky. Dokument jsem vzal z knihy "Sudety pod hákovým křížem" a jelikož je to historický dokument není na něj copyrajt.

Dokument Grundplanung O.A. byl nalezen koncem Května 45 na zámku v Sukohradech (jiní tvrdí že v Aši) mezi spisy berlínských úřadů a Henleinova župního místodržitelství v Liberci. Šlo o dokumenty uložené zde v rámci zabezpečení před leteckými útoky spojenců. Vznik tohoto dokumentu je odhadován mezi květnem a srpnem 38 v nejvyšších složkách SdP (sudetoněmecké strany) a byl použit například při procesu s H. Krebsem a K.H.Frankem. Je nepováženou, že tento dokument se objevil pouze v knize vydané nákladem pouhých 800 výtisků v nakladatelství pro bibliofily. Dokumentuje rámcově snahy sudetských němců na konečné řešení české otázky po vítězství třetí říše a část zde popisovaných akcí skutečne proběhla a nebo byla v poslední fázi příprav realizace.

Je to pár stránek ale snad to bude zajímavé.
Carlos 16.11.2002 18:36 - č. 19
Carlos to Johny – Souhlas
Jinak si myslím, že Haider moc nezíská, teď se Svobodní zdiskreditovali, zjistilo se, že to je nekonstruktivní strana.
Honza M. 7.11.2002 08:52 - č. 18
Honza M. Dívejte se v neděli (10.11.) na ČT 2
ve 03:50 (pro noční tvory) nebo
09:30 na Klub Netopýr
Fensalir Cone 3.11.2002 12:45 - č. 17
A sakra, kdopak tito pánové jsou?
gargamel 2.11.2002 11:23 - č. 16
gargamel Výborný článek o názorech odsunutých sudetských Němců vyšel v Reflexu č. 43 (24.10.2002)

Cituji pár pasáží:

"Pan Blase o sobě tvrdí, že je lidumil a pacifista. Dále zastává teorii, že k největší újmě po první i druhé světové válce přišli Němci ... Podle něj střední Evropu v minulosti formoval a i v budoucnu bude formovat konkurenční boj mezi Germány a Slovany. ... Horst Blase také několikrát vyslovil pojem holocaust, ale nikdy jej nepoužije jako synonymum pro hromadné vraždění - vždy tím myslí něco 'z čeho si Židé udělali výborný byznys.' ... pan Blase velmi kamarádí s ... teorií, známou jako osvětimská lež. Hitlera sice formálně odsuzuje - 'ten ťuknutej' - ale zároveň ho vidí jako produkt své doby. Na rozdíl od prezidenta Beneše, jenž je pro něj jednoznačným zločincem. Pan Blase má představu, že Beneš ... nařídil kromě vyvlastnění a odsunu Němců také jejich beztrestnou likvidaci. A když mu nabízím některé dekrety k prostudování ... prohlásí, že ho 'ten český krám vlastně nezajímá'."

Názory pana Helmutha Seemana:

"Winston Churchill, který byl - jak jinak - zločinec a podle pana Seemana chtěl 'vyhladit všechny Němce stejně, jako Němci chtěli údajně vyhladit Židy.' ... Dnes si pochvaluje jak kultivovaně proběhlo připojení Dubé k Říši ... Panu Seemanovi ani dnes nepřijde divné, že se o šest měsíců později ocitli němečtí vojáci v Praze. 'No, to bylo až později, protože Češi nebyli spokojeni s tím, co mají, tak se řeklo, že to takhle dál nejde.' ... Místo jména Gerhard Schröder užívá opis 'ten, který se přestěhoval z Hannoveru do Berlína', ministr zahr. Fischer je 'ten, co házel kamením', prezident Beneš 'ten sokol' a pro Hitlera vymyslel označení 'ten z Rakouska'. Poslednímu nakonec na jméno přišel, když ... něžným hlasem pronesl: 'To bylo potom, co se Adolf zastřelil.' ... Česky neumí a neuměl. Poválečnou vládu vždy označuje přívlastkem 'takzvaná' a při vzpomínkách se mu viditelně zvyšuje tlak. Sokol byl pro něj obdobou Hitlerjugend a čeští partyzáni těmi největšími zločinci."
Johny 29.10.2002 19:04 - č. 15
Johny To stc: Nemyslím si, že problém je dnes s Německem a po vítězství socialistů ve volbách na 4 roky taky moc eskalovat nebude. Je to výhoda i nevýhoda, socani spolu s melounisty (zkratka pro zelené = obal zelený, vnitřek rudý s hnědými jadérky) budou blokovat nějaké větší výstřelky nacionalistických spolků, to je dobré. Nevýhoda je, že ekonomika Německa se za jejich vlády ještě více zpomalí což postihne negativně ekonomiku i nás.
Nebezpečí je v Rakousku, pokud se v letošních volbách Haider umístí na nějaké vlivné pozici. Jinak já jsem v Německu dost často a v posledních měsících se sudetský problém dost diskutuje, nicméně většina lidí se kterýma se stýkám je považuje za nacisty a mám dojem, že jsou všeobecně neoblíbeni. Na druhé straně toto opovržení ostatních němců k této skupině nepřímo radikalizuje radikální křídlo sudetských organizací a přece jenom voličská základna je v Bavorsku ještě dost vysoká a to může využít nějaký politik. Stoiber by byl pro nás nepříjemný, už pro to, že jeho manželka pochází z chebska ale velké nebezpečí jsem neočekával, reprezentuje velkokapitál, který nedovolí aby jeho investice v ČR poklesly. Jinak se domnívám, že není nutné z naší strany nějaká velká gesta ale pokud budou podané žaloby oprávněné, měl by stát dohlídnout aby se vyšetřily a osoby zodpovědné za prokazatelné zločiny z lidskosti byli také odsouzeny a to je si myslím to nejdůležitější co by se mělo udělat. Co se týče trestu, pokud se nepřijde na opravdu nějaké otřesné zločiny, postupoval bych stejně jako Němci, to znamená odsoudit a ze zdravotních důvodů trest prominout.
Honza M. 29.10.2002 16:54 - č. 14
Honza M. to stc: mitteleuropa.de - ani nepřipomínej. To je stránka vyloženě založená na revizionismu versailleského uspořádání evropy. O Postupimi nemluvě...
stc 29.10.2002 13:18 - č. 13
Nemyslim ze se situace mezi Ceskem a Nemeckem v dohledne dobe zlepsi, nebot vetsina cechu odviji svuj vztah k Nemecku od vztahu Cechu a Sudet. Nemcu.
A spousta se jich taky boji ekonomicke sily organizovanych skupin Sudetskych Nemcu, ktera se ukazala v jejich schopnosti distribuovat propagandsticke brozury po celem Nemecku, a dokonce i v Cesku a o schopnosti investovat do nakupu vydavatelu tisku v CR. Bohuzel tohle vsechno spis prispiva k tomu ze se Cesko od Nemecka vzdaluje a v konecnem dusledku to muze vest k tomu ze Cesi v referendu odmitnou vstoupit do EU.
stc 29.10.2002 13:13 - č. 12
to Honza M.:
Hezke co rikas, ale bohuzel to takhle nefunguje ani v Nemecku ci Rakousku. Spousta lidi co za WWII spachali nejruznejsi zlociny doziva svuj zivot v luxusnich starobincich a pritom se o nich vi co a kde delali za valky. Problem je, bohuzel, dopatrat se svedku nebod ty sve "katy" vetsinou neprezili.
Ceskoslovensko odsunem Sudetskych Nemcu paradoxne nejvice ublizilo sobe, i kdyz na to take existuji ruzna hlediska, napr. to ze mame nejzachovalejsi pohranicni bory v Evrope.
Rad bych diskutoval s nekterymi z nich na "forech" stranky www.mitteleuropa.de ale bohuzel se tam neda jen tak odeslat prispevek a moje nemcina nestaci na to abych tam prelustil navod. Jde spis o libovuli admina, ktere prispevky zaradi a ktere ne, coz uz zavani autoritarstvim ktere vede vime kam. Jinak je mi z nekterych pripevku tam na zvraceni, tolik nenavisti a zloby jsem uz nikde dlouho nevidel.
Honza M. 29.10.2002 11:25 - č. 11
Honza M. to Johny: vím, odkud je to přeložené, nikoliv sudeten.de (ty mam doma už 1,5 roku se je snažím analyzovat) - je to překlad jedné knihy (vlastně přepis, protože už vyšla i česky) jenom jsem chtěl poukázat na to, že tyhle věci existují i češtině.
Taky na www.ereferaty.cz jeden cvok napsal "referát" - o odsunu - v podstatě jen přeložil Geschichte ze sudeten.de, ale v závěru se za to postavil, jako za názory své.
Jinak bych podtrhl, cos tu napsal, že "pokud jsou důkazy o zločinu proti lidskosti, měli by být ti pachatelé odsouzeni."
Snad jen bych poopravil: pokud jsou důkazy o zločinu, musí být viníci vypátráni a odsouzeni!! Alespoň veřejně odsoudit, když už pozemské právo na ně z nějákého důvodu nestačí. Ale ty důkazy je třeba hledat! (zvláště při takovém časovém odstupu).
Johny 26.10.2002 15:06 - č. 10
Johny Re HonzaM: Ten článek je v podstatě přeložený z www.sudeten.de a nebo podobných stránek. Stále se opakující věci. Chlapec z hitlerjugend zbraně pouze našel někde v lese, na nikoho by nikdy nestřílel, bylo mu přece jen 13, byl zabit neoprávněně a td. Němci na území Čech byli všichni slušní, každá rodina uctívala Masaryka, všichni byli rození demokraté atd. Pořád stejná písnička a bodejť by né. Nikdo dnes neřekne, můj tatínek při příjezdu Hitlera hajloval, pak 6 let pro každého Čecha měl jen plivnutí a v lepším případě je na svém statku používal jako otroky a nakonec měl kliku, že vyvázl jen odsunem. Je to opravdu nechutné, v rakouských novinách mám zase dojem, že všichni sudeťáci měli příbuzné židy a že Franz Kafka byl taky odsunut někam do vyhnanství.
Ale alespoň jsou dobré zprávy. Německé zastupitelství podalo žalobu na vraždu Němců v květnu 45. Stejně tak německý profesor podal podnět k trestnímu stíhání tří rakušanů pro účast na masakru v Lidicích. A tak by to mělo probíhat, pokud jsou důkazy o zločinu proti lidskosti, měli by být ti pachatelé odsouzeni. Žádné jednání či velká gesta ale odsouzení konkrétních činnů a jejich viníků. Je jen trochu chyba, že za naše zájmy bojují teď němci.
stc 23.10.2002 11:49 - č. 9
Za tim nikde jen jsem sesbiral nejaky material a neco si precetl... Neboj se, snad se tu brzy objevi odkazy....
gargamel 23.10.2002 09:24 - č. 8
gargamel stc: jaké články? kde?
gargamel 23.10.2002 09:23 - č. 7
gargamel Stc: nediv se, že se tady nic neděje, koho by dnes zajímali sudetští Němci. I německý profesor práva Fruehwain potvrdil ve své analýze pro evropskou komisi, že dekrety nejsou problém pro vstup do EU. Navíc v Německu naštěstí vyhrál Schroder a ne Stoiber. KDyby vyhrál Stoiber tak by bylo možná horko...
stc 23.10.2002 09:22 - č. 6
Pripravuju nejake clanky o smlouve CSSR a SRN v roce 1973 a jejci problemech a o Vztazich Cechu a Nemcu v zemich koruny Ceske v prubehu staleti...
stc 23.10.2002 09:15 - č. 5
Hmm a co treba toto? Myslim ze to stoji zato!
www.vulgo.org/index.php?option=news&amp;task...
3021-3040 z 3044
<< 149 150 151 152 153
Po